Integrale en systeemgerichte aanpak

Binnen dit mechaniek zijn projecten erop gericht om een integrale benadering van de opgaven in de kabels-en-leidingensector te bevorderen. Het afzonderlijk uitvoeren van de opgaven past niet binnen de kaders van beschikbare ruimte, uitvoeringscapaciteit en financiële middelen. De transitie is complex en er zijn  veel partijen bij betrokken. Gelukkig groeit de overtuiging dat de opgaven door afstemming efficiënter en meer integraal kunnen worden ontworpen en uitgevoerd.

‘Integraal werken’ is in deze context geen synoniem voor ‘samenwerken’. Naast samenwerking is er namelijk behoefte aan sturing en regie, zodat per situatie een afweging kan worden gemaakt en prioriteiten kunnen worden gesteld. Om een goede invulling te kunnen geven aan de systeemgerichte aanpak, zijn de juiste beleidsinstrumenten en wet- en regelgeving nodig.

Lopende projecten

Samenwerkwijzer, de slimme bibliotheek

De bibliotheek van de Samenwerkwijzer wordt verbeterd, aangevuld en slimmer gemaakt. Daarmee wordt dit instrument voor integraal samenwerken relevanter en beter toepasbaar voor alle stakeholders. Dit vervolg van het project Stimuleringsmodel voor samenwerking beoogt een upgrade van de Samenwerkwijzer, waarbij partijen vanuit een slimme bibliotheek de best passende instrumenten voor samenwerking aangeboden krijgen.

start Q3 2024: Samenwerken bij bomen

In september 2023 is het vooronderzoek Kabels, leidingen en bomen afgerond, waarmee inzicht is verkregen in het spanningsveld tussen gemeenten en netbeheerders. Nu worden concrete vervolgstappen gezet op de conclusie uit het vooronderzoek dat er te weinig kennis is over bomen en de groei van bomen. In dit project zal dan ook worden gewerkt aan een tweetal producten om deze hiaat op te vullen: een kennisdocument én een praktijkwijzer over hoe je die kennis kunt inzetten.

Afgeronde projecten

Proceslijn voorspelbare samenwerking

Uit het project Hulp bij richtlijnen blijkt dat onvoorspelbaarheid een belangrijke oorzaak is van ontevredenheid of frictie in de wereld van de kabels en leidingen. Het doel van het project Proceslijn voorspelbare samenwerking is handvatten te bieden voor een consistenter en effectiever verloop van het regieproces kabels en leidingen.

Ondergrondse infra en de Omgevingswet

Gemeenten bereiden zich op dit moment hard voor op de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Door de VNG worden diverse staalkaarten ontwikkeld voor het omgevingsplan, maar niet over de ondergrondse infra. Het doel van dit project is om handvatten te creëren waarmee kabels en leidingen kunnen worden meegenomen in omgevingsplannen. Zodat gemeenten kunnen sturen op een duurzame inrichting van de ondergrond.

Hulp bij richtlijnen

In Nederland wordt zoveel mogelijk decentraal geregeld. De veelheid aan lokale voorwaarden, regelgeving, verordeningen en richtlijnen op het gebied van kabels en leidingen zorgt voor veel onduidelijkheid. In het project ‘Hulp bij richtlijnen’ onderzocht het COB-netwerk hoe het werkelijk zit met lokale regelgeving rondom kabels en leidingen.