Binnen deze ontwikkellijn lopen projecten gericht op de behoefte aan een versterkte regierol op de planning van activiteiten en coördinatie bij het ontwerpen, contracteren en uitvoeren van activiteiten rond kabels en leidingen.

Er is behoefte aan versterkte regie en coördinatie door de beheerder van de openbare ruimte op de planning en uitvoering van activiteiten rond kabels en leidingen. Aandachtspunten hierbij zijn: een goede belangenafweging, een maatschappelijke kosten-baten analyse (MKBA), duidelijkheid over taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden.

Lopende projecten

Momenteel zijn er geen lopende projecten onder deze ontwikkellijn.
>> Overige projecten binnen de Kennisarena

Afgeronde projecten

Proceslijn voorspelbare samenwerking

Uit het project Hulp bij richtlijnen blijkt dat onvoorspelbaarheid een belangrijke oorzaak is van ontevredenheid of frictie in de wereld van de kabels en leidingen. Het doel van het project Proceslijn voorspelbare samenwerking is handvatten te bieden voor een consistenter en effectiever verloop van het regieproces kabels en leidingen.

Ondergrondse infra en de Omgevingswet

Gemeenten bereiden zich op dit moment hard voor op de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Door de VNG worden diverse staalkaarten ontwikkeld voor het omgevingsplan, maar niet over de ondergrondse infra. Het doel van dit project is om handvatten te creëren waarmee kabels en leidingen kunnen worden meegenomen in omgevingsplannen. Zodat gemeenten kunnen sturen op een duurzame inrichting van de ondergrond.

Hulp bij richtlijnen

In Nederland wordt zoveel mogelijk decentraal geregeld. De veelheid aan lokale voorwaarden, regelgeving, verordeningen en richtlijnen op het gebied van kabels en leidingen zorgt voor veel onduidelijkheid. In het project ‘Hulp bij richtlijnen’ onderzocht het COB-netwerk hoe het werkelijk zit met lokale regelgeving rondom kabels en leidingen.