De bibliotheek van de Samenwerkwijzer wordt verbeterd, aangevuld en slimmer gemaakt. Daarmee wordt dit instrument voor integraal samenwerken relevanter en beter toepasbaar voor alle stakeholders. Dit vervolg van het project Stimuleringsmodel voor samenwerking beoogt een upgrade van de Samenwerkwijzer, waarbij partijen vanuit een slimme bibliotheek de best passende instrumenten voor samenwerking aangeboden krijgen.

Met de toenemende druk op de volle ondergrond vanwege de energietransitie, de klimaatopgave, de verstedelijking en de vervangingsopgave van kabels en leidingen, wordt het samenwerken tussen alle stakeholders er niet gemakkelijker op. Met als doel integrale samenwerking tussen overheden, woningcorporaties, waterschappen en netbeheerders te versterken is in 2022 de Samenwerkwijzer ontwikkeld. Deze Samenwerkwijzer heeft een openbaar toegankelijke, eigen webomgeving waar iedereen door middel van een scan inzicht, gerichte adviezen en tools voor het opstarten of verbeteren van samenwerkingsverbanden in de fysieke leefomgeving kan vinden. 

De Samenwerkwijzer is een manier om de branche te stimuleren om te komen tot het multidisciplinair en integraal programmeren, ontwerpen en uitvoeren. Gedurende de ontwikkeling van de Samenwerkwijzer in 2022 is ingezet op het verzamelen van informatie, bepalen van de basisstructuur, het ontwikkelen van de vragenlijst en het programmeren van het model.

De bibliotheek bevat momenteel instrumenten die de onderzochte samenwerkingsverbanden hebben aangeboden, aangevuld met een aantal documenten en verwijzingen. Een slimmere bibliotheek waar je een de best passende versie aangeboden krijgt, met daarnaast inspiratie van een aantal gebruikte documenten bij andere samenwerkingen, helpt met het maken van een stap naar uniformering, neemt drempels weg en versnelt het samenwerktraject.

Op drie vlakken wordt in dit project professionalisering van de huidige bibliotheek nagestreefd:

  1. Uniformering bestaand instrumentarium;
  2. Verbetering inhoud beschikbaar materiaal;
  3. Inventarisatie en aanvulling ontbrekend instrumentarium

Achtergrond
Meer en meer groeit het besef bij veel netbeheerders en overheden dat het afzonderlijk uitvoeren van werkzaamheden voor deze maatschappelijke opgaven niet meer lukt. Samenwerken is nodig en integraal programmeren en adaptief plannen zorgen ervoor dat koppelkansen kunnen worden benut en werkzaamheden in een logische volgorde kunnen worden uitgevoerd. In de ontwerp-, werkvoorbereidings- en uitvoeringsfase liggen er kansen op het gebied van multidisciplinair samenwerken, zodat efficiënter kan worden omgesprongen met beschikbare capaciteit en middelen en omgevingshinder beperkt kan worden.

Activiteiten
Het project start met een landelijke inventarisatie van alle bekende samenwerkingsverbanden, om zoveel mogelijk documenten en instrumenten te verzamelen waarmee de bibliotheek wordt aangevuld. De opbrengst van deze actie wordt direct meegenomen in de drie trajecten die erop volgen.

Uniformering – Voor een aantal documenten wordt vanuit best practices een uniform document ontwikkeld (bv. een standaard samenwerkingsconvenant)
Verbetering – Verwijzing naar instrumenten voor digitale gegevensuitwisseling maakt plaats voor een systematisch overzicht van verschillende methoden , inclusief de voor- en nadelen van die methoden.
Inventarisatie en aanvulling – Een inventarisatie moet duidelijk maken welke instrumenten nog ontbreken. Ontbrekende documenten worden opgezocht en beschikbaar gesteld. Aanvullend worden twee tot nu toe niet beschikbare instrumenten/documenten binnen dit project ontwikkeld en beschikbaar gesteld.

 

Nr.

Omschrijving

Verwachte opleverdatum

1

Landelijke inventarisatie

Q1 2023
2

Onderzoek en categoriseren

Q3 2023
3

Uniformerings- en verbetervoorstellen

Q3 2023
4

Uniforme, verbeterde en nieuwe documenten in digitale omgeving

Q1 2024