Platform Kabels en leidingen

Kabels en leidingen zijn van vitaal belang voor onze maatschappij. Door allerlei ontwikkelingen in de ondergrond is het een groeiende uitdaging om deze ondergrondse infrastructuur in stand te houden. In het platform Kabels en leidingen worden kennis en ervaring uitgewisseld, samenwerkingsverbanden aangegaan en innovatieve oplossingen ontwikkeld voor opgaven.

Drinkwater is een primaire levensbehoefte en riolering is van elementair belang voor onze gezondheid en het afvoeren van overtollig water. Elektriciteitskabels zorgen ervoor dat straatverlichting brandt. Aardgas- en warmteleidingen houden onze gebouwen warm en leefbaar. Dankzij telecomkabels kunnen we niet alleen bellen, maar ook digitaal vergaderen, online bankieren en worden zelfs kijkoperaties begeleid door chirurgen vanaf de andere kant van de wereld. Via buisleidingen wordt een enorm aandeel van goederen uit de havengebieden naar het achterland getransporteerd. Kortom: waar zouden we op economisch en sociaal gebied zijn zonder kabels en leidingen?

Er zijn steeds meer functies die beslag leggen op de ondergrond, waardoor de ruimtedruk steeds groter wordt. Denk hierbij aan tunnels, ondergronds parkeren, afvaltransport en het planten van bomen om steden te vergroenen. Vanwege het verstrijken van de levensduur van veel leidingen moeten veel ondergrondse ingrepen worden gedaan om netten te vernieuwen. De energietransitie zorgt voor een noodzaak om elektriciteitsnetten te verzwaren, warmteleidingen aan te leggen en gasleidingen te saneren (of voor een ander doel te gaan gebruiken). Klimaatverandering levert de noodzaak om rioolstelsels uit te breiden en connectiviteitsbehoeften (5G, glasvezel) vragen om extra telecomkabels in de grond. Al deze ontwikkelingen leiden tot flinke opgaven. Hoe krijgen we het allemaal passend in de ondergrond? Hoe beperken we verstoring van andere netten tijdens werkzaamheden? Hoe kunnen we alle ambities zo efficiënt mogelijk uitvoeren, zodat de (maatschappelijke) kosten en hinder zo laag mogelijk blijven?

Meer over het platform

Binnen het platform Kabels en leidingen buigen de leden zich over bovenstaande vraagstukken, zodat kwesties kunnen worden opgelost die te maken hebben met:

 • Ondergrondse ordening
 • Het voorkomen van graafschade
 • Het beperken van onnodige maatschappelijke investeringen en kosten
 • Het terugdringen van hinder en overlast
 • Het zo soepel mogelijk uitvoeren van de energietransitie

De platformleden zijn werkzaam bij netbeheerders, overheden, ingenieursbureaus, kennisinstituten en aannemers en beseffen zich dat samenwerking binnen de sector meer dan ooit noodzakelijk is om ieders doelen te bereiken.

Hoewel er sprake is van verschillende thema’s (efficiënte ondergrondse ordening, graafschadereductie, werk met werk maken, strategische afstemming, etc.) streven we naar een integrale benadering waarbij we ook de samenhang met bovengrondse ontwikkelingen niet uit het oog verliezen. Daarom vindt er kruisbestuiving plaats met het platform Waardevol ondergronds ruimtegebruik en de Kennisarena kabels en leidingen.

De speerpunten van het platform Kabels en leidingen zijn:

 1. Platformleden op de hoogte houden van de laatste ontwikkelingen in de sector (bijvoorbeeld innovaties, veranderingen in wet- en regelgeving etc.).
 2. Ontmoeten, netwerken en samenwerking bevorderen. Niet alleen door de juiste partijen aan elkaar te koppelen, maar ook door de kaders en randvoorwaarden voor samenwerking te beschouwen en (waar mogelijk) te herzien.
 3. Technische innovaties stimuleren. Door ontwikkelingen binnen en buiten het platform met elkaar te delen op allerlei gebieden. Denk hierbij aan aanlegtechnieken, instrumenten voor opsporing en visualisatie (BIM, 3D), data-uitwisseling, inspectie, monitoring, etc.
 4. Kennis uitwisselen en borgen. Door best practices met elkaar te delen, onderzoeken uit te voeren en nuttige informatie vast te leggen in de kennisbank.
 5. Vraagstukken agenderen en nieuwe onderzoeken opstarten.  Bijvoorbeeld op het gebied van ondergrondse ordening, strategische afstemming en regie, kostenverdeling tussen de stakeholders en het voorkomen van faalkosten. Nieuwe vraagstukken kunnen resulteren in nieuwe projecten voor samenwerking, technische innovatie en/of kennisuitwisseling. Het platform fungeert daarmee als voorportaal en toetssteen voor de kennisontwikkeling de binnen de Kennisarena plaatsvindt

Organisaties die zich bezig houden met kabels en leidingen, maar nog geen lid zijn van het platform, zijn van harte welkom om vrijblijvend met het platform kennis te maken of met ons samen te werken! Neem voor meer informatie contact op de platformcoördinator of het secretariaat van het COB.

Bijeenkomsten

Voorkomen van graafschade

Het blijft een actueel en relevant onderwerp, dus in de platformbijeenkomst van 3 oktober 2023 werd er weer aandacht aan geschonken: het voorkomen van graafschade. Bij de inloop bestond de mogelijkheid om de VR-training veilig graven van Heijmans te beleven. Van deze mogelijk werd gretig gebruik gemaakt. Tijdens de bijeenkomst werd stilgestaan bij de laatste cijfers en statistieken en de (juridische) ontwikkelingen rondom de WIBON en CROW 500. Daarnaast was er een update van de stand van zaken rondom de proefsleuvendatabase en Samen zonder schade. Ook vond er een panelgesprek plaats over sleufloze detectietechnieken en de laatste stand der techniek op gebied van gyroscopie, radiodetectie, grondradar etc. De Rijksinspectie vertelde hoe sleufloze detectietechnieken kunnen worden ingezet om aan wettelijke onderzoeksplicht te voldoen. Léon Olde Scholtenhuis (TU Twente) presenteerde tot slot zijn onderzoek naar de toegevoegde waarde van 3D in het KLIC-informatiesysteem.
>> Bekijk de presentaties (pdf, 9MB)

Een sfeerimpressie van de platformbijeenkomst op 3 oktober 2023 bij Heijmans in Rosmalen. (Foto’s: COB)

Eerste COB-brede bijeenkomst over duurzaamheid

Op dinsdag 19 september 2023 zijn ruim zestig duurzaamheidsexperts van het COB samengekomen bij RoyalHaskoningDHV in Amersfoort. Tijdens de bijeenkomst is toegelicht wat de COB-onderzoekstrajecten gericht op duurzaamheid al aan inzichten hebben opgeleverd, er is besproken welke sectoroverschrijdende duurzaamheidsthema’s nader uitgewerkt kunnen worden en op de Maatregelenmarkt wisselden deelnemers ervaringen en ideeën uit rondom de twee maatregelencatalogussen die het COB-netwerk ontwikkelt: Maatregelencatalogus Energiereductie tunnels en een voor de verduurzaming van kabel- en leidingensector. De wisselwerking tussen die twee werelden leverde voor beide sectoren waardevolle nieuwe inzichten op, naast interessante nieuwe contacten voor de deelnemers. Ook de Circulariteitschallenge tunneltechnische installaties kwam aan bod.
>> Agenda (pdf, 250 KB)

Bezoek invoedinstallatie waterstofgas

Op donderdag 25 mei 2023 zijn veertig platformleden bijeengekomen in het Gelderse Lochem voor een platformbijeenkomst met het thema ‘energienetten van de toekomst’. In Lochem is vorig jaar een pilot gestart om bestaande woningen met waterstof te verwarmen. Een wereldwijde primeur: voor het eerst is het bestaande aardgasnetwerk gebruikt om waterstof te distribueren. Voorafgaand aan een bezoek aan de invoedinstallatie gaf Peter Verstegen van Alliander een presentatie over de pilot. Hieruit kwam duidelijk naar voren dat Alliander samen met de projectpartners uitvoerig onderzoek heeft gedaan naar de geschiktheid van het bestaande leidingnet voor H2. Ook is veel aandacht besteed aan afstemming en vergunningen, opleiding en werkinstructies. Marijke Kellner-van Tjonger praatte de aanwezigen namens Netbeheer Nederland bij over de integrale energiesysteemverkenning 2030-2050 die door netbeheerders is uitgevoerd. Binnen vier toekomstscenario’s verschilt de rol van waterstof voor de bebouwde omgeving, maar staat vast dat het opdoen van kennis en ervaring van groot belang is. Hiernaast hebben de platformleden meegedacht over een toekomstvisie voor de Kennisarena. Met het vizier op 2030 is hard gebrainstormd over doelen, onderzoeksthema’s en kennisproducten die de komende jaren op de agenda zouden moeten staan!
>> Bekijk de agenda (pdf, 188KB)
>> Bekijk de presentatie (pdf, 6,1 MB)
De presentatie van Alliander over het waterstofproject in Lochem sturen we op aanvraag toe; stuur hiervoor een mail naar manon.bouwer@cob.nl.

Platformbijeenkomst op 21 maart 2023

De eerste platformbijeenkomst van 2023 vond plaats in Amsterdam bij comedyclub Boom Chicago. Projectleider Nicole Poort presenteerde de resultaten van het vooronderzoek naar verduurzaming binnen de kabels-en-leidingenbranche. Vervolgens gingen de deelnemers met elkaar in gesprek over belemmeringen en oplossingen voor duurzaamheidsmaatregelen. Hierna gaf Bram van de Vondevoort een presentatie over het project Oranje Loper. De gemeente Amsterdam heeft de afgelopen jaren meerdere grootschalige reconstructies in gang gezet, waaronder de projecten ‘Oranje Loper’ en ‘de Entree’. Daarbij was sprake van ingewikkelde raakvlakken met kabels en leidingen. In de presentatie werden de geleerde lessen van het werken in Bouwteams en met zogenoemde ’multi-utility-contracten’ (waarbij verleggingen en civiele werkzaamheden in één aanbestedingsdossier worden gecombineerd) vanuit de optiek van de gemeente Amsterdam toegelicht. Na afloop van de presentatie werden de platformdeelnemers in groepjes rondgeleid door het projectgebied.
Met zo’n 50 aanwezigen was het een goed bezochte bijeenkomst en er werd ook goed gebruik gemaakt van de geboden mogelijkheid om kennis te maken en bij te praten.
>> Bekijk de agenda (pdf, 113KB)
>> Bekijk de presentaties (pdf, 11MB)

Bijeenkomst met KBF

Tijdens de bijeenkomst van 1 september 2022 in Boskoop deed Welmoed Visser (coördinator van het KBF) een oproep om gezamenlijk een ‘deelexpeditie kabels en leidingen’ op te starten om geleerde lessen te vertalen in kennisproducten met instrumenten en aanbevelingen. Op 8 december 2022 vindt deze verkenning plaats bij Arti Legi in Gouda. Er gaat een hele wereld schuil achter het ontwerp, de aanleg, exploitatie en beheer van kabels en leidingen. Een nog onderbelicht punt is de extra complexiteit die de slappe ondergrond met zich meebrengt. Het kenniscentrum Bodemdaling en Funderingen en het COB-platform Kabels en leidingen pakken dit vraagstuk samen op en alle inbreng is welkom. Aanmelden voor de bijeenkomst kan via info@kbf.nl.
>> Bekijk de uitnodiging (pdf, 10 MB)

Laatste bijeenkomst van het jaar

Op dinsdag 29 november 2022 vond de laatste platformbijeenkomst van het jaar plaats. Projectleider Rob van Son heeft een toelichting gegeven op zijn project Haalbaarheidsonderzoek proefsleuvendatabase en een soortgelijk project dat hij in Singapore deed. Dit project bevat veel bruikbare informatie voor de Nederlandse markt. Iwan van Veen, stikstofexpert bij Movares, gaf een presentatie over de gevolgen van stikstofwetgeving voor kabels en leidingen. Ook is gezamenlijk teruggekeken op 2022 en vooruitgeblikt naar 2023. Uiteraard was er aandacht voor de Kennisarenadag op 14 februari 2023.
>> Bekijk de presentaties (pdf, 13MB)

Bodemdaling in Boskoop

Op 1 september 2022 kwamen de COB-platforms Kabels en leidingen en Geotechniek samen in Boskoop om het onderwerp ‘bodemdaling’ bij de horens te vatten. Arend van Woerden (Sweco/Kenniscentrum Bodemdaling en Funderingen) trapte af met een toelichting over de aard en omvang van het probleem van bodemdaling. Een derde van Nederland heeft slappe bodems (met name klei- en veengronden), waarop ijverig wordt gebouwd. Gemeenten met slappe bodems besteden hierdoor twee keer meer aan het onderhouden van de openbare ruimte. Zettingen door bodemdaling hebben ook grote gevolgen voor kabel- en leidingnetten. Deze breken soms af of komen na verloop van tijd op onbereikbare diepte te liggen. Onderhoudsprojecten zijn vaak complex. Het is daarom van belang dat geotechnici zich bewust zijn van de uitdagingen, zodat slimme keuzes kunnen worden gemaakt.

Niels van Amstel (Megaborn) vertelde hoe de gemeente Boskoop te werk is gegaan bij het onderhoudsproject Waterrijk Oost. In dit project wordt door middel van EPS en schuimglas een zettingsarme constructie gemaakt onder de openbare ruimte. De geleerde lessen zijn dat vroegtijdige afstemming met netbeheerders van groot belang is en dat de samenwerking met (aannemers van) netbeheerders goed moet worden ingericht. Na afloop is een rondwandeling gemaakt door de wijk onder begeleiding van aannemer Bunnik Groep.
>> Bekijk agenda (pdf, 200 Kb)
>> Bekijk presentaties (pdf, 15 Mb)

COB-congres 2022

Op 20 juni 2022 is het platform Kabels en leidingen weer fysiek bij elkaar gekomen! Nu ingepast in het jaarlijkse COB-congres. Er zijn vaak meer interessante verhalen te delen dan passen in een platformbijeenkomst en dat is natuurlijk zonde. Daarom kwam het goed uit dat het COB-congres 2022 plaatsvond in het Archeon, een museumpark van zes hectare groot! ’s Morgens waren er verspreid door het park demonstraties, minisessies en serious games over innovatieve technologieën en slimme oplossingen voor ondergrondse uitdagingen. Na het wandelen werd van een heerlijke lunch genoten en aansluitend was er een plenair programma voor alle congresdeelnemers: de Schreudersprijs 2022 werd uitgereikt en een gedragsdeskundige gaf inzicht in menselijk gedrag.

‘s Middags troffen de platformleden elkaar in een eigen sessie. Daarbij zonderde de groep zich af in een gaaf gedeelte van het Archeon. Uiteraard is stilgestaan bij de ontwikkelingen in de Kennisarena, fabels en feiten en noemenswaardige nieuwsberichten uit de branche. Ook werd het platform betrokken bij nieuwe projectinitiatieven in de Kennisarena: op welke manier kunnen capaciteitsknelpunten in beeld worden gebracht, de sector verduurzaamd en invulling gegeven aan de wens van een proefsleuvendatabase?

Door middel van groene en rode ballen konden de platformleden hun (tegen)stem uitbrengen op vijf initiatieven. Vier initiatieven ontlopen elkaar niet veel; één initiatief kreeg duidelijk minder steun van de platformleden. (Beeld: COB)

Na dit plenaire gedeelte ging de groep in twee tranches uiteen, in drie parallelle subsessies (zodat de deelnemers twee van de drie sessies kunnen volgen), waarvoor, tegen het decor van het Archeon, voor een speels thema is gekozen!

De subsessies:

 • Het samen-zonder-schade-spel. De eerste fase van het project Samen zonder schade is afgerond en daarbij is veel inzicht opgedaan, onder meer door het spelen van een gedoespel met vertegenwoordigers uit de graafketen. Het spel, waarbij de deelnemers relatiepunten moeten verdienen, gedoekaarten kunnen dumpen en geld kunnen verdienen door risico’s schaamteloos door te schuiven in de graafketen, brengt op hilarische wijze in beeld waar het mis kan gaan in het zorgvuldig graafproces en waarom er nog steeds geen sprake is van vermindering van het aantal graafschades.
 • Het samenwerkingsspel. Het project Stimuleringsmodel voor samenwerking brengt in beeld op welke wijze gemeenten en kabel- en leidingbeheerders hun opgaven beter op elkaar kunnen afstemmen en wat daarvoor nodig is. Door middel van de serious game worden de belangen van strategische samenwerking en integraal programmeren in beeld gebracht.
 • De grote duurzaamheidsquiz. Kennis van de deelnemers omtrent onderwerpen als circulariteit, klimaatverandering en biodiversiteit en de bijdrage die de kabel- en leidingbranche hieraan levert (zowel positief als negatief!) wordt getest. De bijvangst van de sessie is om de maatregelen en kansen verder in beeld te brengen zodat deze kunnen worden verzameld in een maatregelencatalogus. De winnaar(s) van de quiz krijgt/krijgen uiteraard een eervolle vermelding in deze catalogus!

>> Bekijk hier de presentatie (pdf, 3 MB)

Zie www.cob.nl/congres2022 voor meer informatie over het congres.

Platformbijeenkomst 15 maart 2022

Op dinsdag 15 maart 2022 zijn de platformleden van Kabels en leidingen samen in het Vakwerkhuis aan de Professor Snijdersstraat 2 in Delft. Vanwege het groeiend aantal incidenten rondom bomen bij graafwerkzaamheden, gaven de platformleden tijdens de vorige bijeenkomst aan, graag meer te willen weten over dit onderwerp. Marc Meijer van het Norminstituut Bomen en Herman Wevers van ‘Alles over groenbeheer’ namen de platformleden mee in de wondere wereld van bomen. Er waren een aantal interessante eyeopeners, met name op gebied van kwaliteit (groeiplaats en kroonvolume) versus kwantiteit (aantal bomen) van groen! Vergroenen is om veel redenen wenselijk, maar dit moet goed doordacht gebeuren zodat kabels en leidingen en bomen elkaar niet steeds in de weg zitten. Ook is het verstandig om bij graafwerkzaamheden een BEA (Boom Effect Analyse) uit te voeren, zodat kabels en leidingen en bomen op de best mogelijke manier kunnen worden gecombineerd.

Aansluitend hielden Mechiel van Manen en Niels Hartogsveld van Siers Infraconsult een presentatie met als titel ‘Z aan zet’. Waarom meten we de z-coördinaat eigenlijk in, maar leveren we deze gegevens niet mee met KLIC? Zouden we dit alsnog kunnen doen zonder schijnnauwkeurigheid te creëren? En met welke waarborgen moeten we de gegevens omkleden? Er ontstond een levendige discussie in de zaal, waaruit bleek dat hier zeker werk van zou moeten worden gemaakt!

Ter afsluiting legde Sjoerd Loeffen van Mijn Aansluiting uit wat het afgeronde project Inventarisatie afstemmingsvormen inhoudt en wat de conclusies zijn (te vinden in het rapport Vol vertrouwen vooruit, LINK Kennisbank). Dit project is de voedingsbodem voor de nu binnen de Kennisarena lopende projecten Stimuleringsmodel voor samenwerking en Samen digitaal.

De volgende bijeenkomst vindt plaats tijdens het COB-congres op 20 juni, in het Archeon in Alphen aan den Rijn. Hier willen we een innovatie-marktplein organiseren. We roepen dan ook partijen die unieke producten en innovaties hebben ontwikkeld op om zich hiervoor aan te melden. Stuur een mail met een beknopte uitleg van het beoogde product of de innovatie naar manon.bouwer@cob.nl en we nemen contact met je op over de mogelijkheden.

>> Bekijk hier de agenda (pdf, 157 KB)
>> Presentatie bijeenkomst (pdf, 10 MB)

Platformbijeenkomst waterstofgas en CROW500

Tijdens de digitale bijeenkomst van het platform Kabels en leidingen op 25 november 2021 stonden er, naast de vaste rubrieken, twee grote actuele onderwerpen op de agenda:

 • Waterstofgas is voor veel experts een veelbelovende oplossing in energietransitie. Maar er zijn nog veel vragen: Hoe kunnen we waterstof transporteren en distribueren? Moet hiervoor een nieuw landelijk dekkend leidingennetwerk worden aangelegd? Is daar wel ruimte voor in de ondergrond, of kan bestaande leidingeninfrastructuur geschikt worden gemaakt? Op de platformbijeenkomst blikte Gasunie/Hynetwork Services vooruit op de realisatie van een landelijk waterstofnetwerk.
 • Het Agentschap Telecom heeft de kabels-en-leidingensector de deadline van 1 januari 2022 gesteld voor het implementeren van de werkwijze uit de CROW 500. Doel: het aantal vermijdbare graafschades reduceren tot nul. Het KLO ondersteunt dit met de campagne C5P en het Agentschap Telecom voert administratieve controles uit, waarbij ook wordt getoetst in hoeverre partijen in de graafketen conform de CROW 500 werken. Komend jaar wordt het toezicht verscherpt en kunnen mogelijk boetes volgen. In een workshop op de platformbijeenkomst praten deelnemers over de de rol van de opdrachtgever in het zorgvuldig graafproces.

Hoe de wereld er ook uitziet, het COB-netwerk blijft gaan. Helaas kan dat niet altijd met fysieke ontmoetingen. Op het laatste moment moest er voor het COB-congres van 25 november, waarvan deze platformbijeenkomst onderdeel uitmaakte, toch worden teruggegrepen op een digitale vorm van samenkomen.
>> Bekijk de agenda (pdf, 90 kb)
>> Bekijk COB-congres 2021…maar dan anders

Herfstsessie duurzaamheid

De tweede sessie over duurzaamheid en circulariteit vond plaats op dinsdag 5 oktober 2021 bij het hoofdkantoor van Liander in Duiven. Geen beter decor dan dit onlangs verbouwde hoofdkantoor van Alliander. In het circulaire pand, dat meer energie oplevert dan nodig voor de aanwezige werkplekken, zijn de aanwezigen verder gegaan met het thema.

Na een presentatie van Koen Eising (directeur Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen bij Alliander) over waar Alliander staat op het gebied van duurzaamheid en circulariteit, gingen de platformleden zelf aan de slag met een wensenlijst op gebied van verduurzaming van de sector. In groepjes werden de thema’s Biodiversiteit, Circulaire economie en Klimaatneutrale samenleving verder uitgewerkt.

Conclusie is dat er ontzettend veel te doen is op dit vlak! De sessie zal daarom ongetwijfeld een vervolg krijgen in de vorm van een bijeenkomst of onderzoeksproject. De komende tijd zullen de platformleden hierover worden geïnformeerd. De geslaagde bijeenkomst werd afgesloten met een rondleiding door het pand en een borrel.

Platform op Kennisarenadag

De derde bijeenkomst van het platform Kabels en leidingen is onderdeel van de Kennisarenadag op 27 september 2021. Dat betekent een nog uitgebreider programma dan anders, onder meer met inbreng van het GPKL en Mijn Aansluiting.
>> Lees meer

Zomersessie duurzaamheid

De platformleden zijn op 29 juli 2021 fysiek bij elkaar gekomen voor een zomerse tweede sessie over duurzaamheid. Het was erg fijn om elkaar weer echt te kunnen ontmoeten! De bijeenkomst startte met een interessante presentatie van Peter Siegmund van het KNMI over klimaatverandering. De urgentie die hieruit sprak, was een mooie opmaat voor het volgende onderdeel. Nadat Aafke Oude Avenhuis van Heijmans de hoofdpunten uit haar presentatie van de laatste platformbijeenkomst naar voren had gebracht, gingen de deelnemers met elkaar in gesprek over het thema: Waar staat jouw organisatie op het gebied van duurzaamheid? Wat zou je willen bereiken en wie of wat heb je daarvoor nodig? Dat leverde goede discussies op en ook veel aanknopingspunten om met elkaar verder te praten. Dat doen de leden in een herfstsessie, waarover binnenkort meer informatie volgt.

>> Bekijk presentaties (pdf, 4.8 MB)

Duurzaamheid in de branche

De platformbijeenkomst op 15 juni 2021 had als hoofdthema ‘duurzaamheid in de kabels-en-leidingenbranche’. Hoewel er natuurlijk ook aandacht was voor andere onderwerpen, gingen drie van de vijf sessies over zaken als circulariteit, emissiereductie en behoud van biodiversiteit en andere onderwerpen waarvan de platformleden vinden dat deze onder duurzaamheid zouden moeten vallen.
>> Bekijk agenda (pdf, 140 KB)

Naar aanleiding van het hoofdthema schoof Onno Sminia aan; de coördinator van het COB-platform Duurzaamheid. Samen met René Frinks van Heijmans en David Thelen van MVO Nederland voerden hij en platformcoördinator Rudi Zoet een gesprek over duurzaamheid binnen het vakgebied kabels en leidingen. Daarna legde Aafke Oude Avenhuis uit hoe Heijmans invulling geeft aan duurzaamheid en David Thelen vertelde hoe de netbeheerders samenwerken in de coalities Blauwe netten en Groene netten. Tot slot deden de deelnemers nog mee aan de fabels-en-feitenquiz onder leiding Laurens van Raaij, projectleider van het project Fabels en feiten.

Deelnemers

Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

Amiblu Netherlands B.V. -

Locatie: Tiel, Marconistraat 11-10
Erik Niks, rol: Lid
Duco van Rijsbergen, rol: Lid

Antea Group Nederland -

Locatie: Oosterhout, Beneluxweg 125
Marwin van den Burg, rol: Lid

Antea Group Nederland - Antea Group

Locatie: Oosterhout, Beneluxweg 125
Matthijs Oude Elberink, rol: Lid

Antea Group Nederland - Antea Group

Locatie: Oosterhout, Beneluxweg 125
Mark Deuring, rol: Lid

Antea Group Nederland - Antea Group

Locatie: Oosterhout, Beneluxweg 125
Arjan Visser, rol: Lid

APPM Management Consultants B.V. -

Locatie: Hoofddorp, Spicalaan 8
Dafra van Engelen, rol: Lid

ARCADIS Nederland B.V. -

Locatie: Rotterdam, Delftse Poort, Weena 505
Erwin Biersteker, rol: Lid
BAM Infra Energie & Water bv

BAM Infra Energie & Water bv -

Locatie: Nieuwleusen, Den Hulst 102
Rens Oving, rol: Lid

Bilfinger Tebodin -

Locatie: Den Haag, Laan van Nieuw Oost-Indië 25
Stanley Hunte, rol: Lid

BodemBreedAcademie -

Locatie: Gouda, Groningenweg 10
Vincent Breij, rol: Lid

Bouwend Nederland -

Locatie: Zoetermeer, Zilverstraat 69
Yvonne de Rijck, rol: Lid

Building Changes -

Locatie: Delft, Van der Burghweg 1
Jan-Willem Weststrate, rol: Lid

COB -

Locatie: Delft, Van der Burghweg 2
Edith Boonsma, rol: Lid
Manon Bouwer, rol: Begeleider/Facilitator
Rudi Zoet, rol: Coordinator

CROW Kennisplatform voor infrastructuur en openbare ruimte -

Locatie: Ede, Horaplantsoen 18
Henk Kuipers, rol: Lid

CRUX Engineering B.V. -

Locatie: Amsterdam, Pedro de Medinalaan 3c
Auke Balder, rol: Lid

Deltares -

Locatie: Delft, Boussinesqweg 1
Henk Kruse, rol: Lid
DNV

DNV -

Locatie: Arnhem, Utrechtseweg 310
Wim Boone, rol: Lid

Dunea NV Duin & Water -

Locatie: Zoetermeer, Plein van de Verenigde Naties 11
Narin Toguc, rol: Lid
Rob Geers, rol: Lid
Henk Beukenholdt, rol: Lid
Willem Vis, rol: Lid
Marc Nagib, rol: Lid
Mark Janssen Lok, rol: Lid
Dura Vermeer Techniek B.V.

Dura Vermeer Techniek B.V. -

Locatie: Utrecht, Hertogswetering 157
Bram Wouters, rol: Lid

Dura Vermeer Techniek B.V. - Dura Vermeer Infra Landelijke Projecten B.V.

Locatie: Utrecht, Hertogswetering 157
Dirk-Jan Heuvel, rol: Lid

Dura Vermeer Techniek B.V. - Dura Vermeer Infra Landelijke Projecten B.V.

Locatie: Utrecht, Hertogswetering 157
Wilfred Akerboom, rol: Lid

Enexis B.V. -

Locatie: 's-hertogenbosch, Magistratenlaan 116
Jos Lemmens, rol: Lid

Euroradar handelsnaam van Beoprojects B.V. -

Locatie: Hardinxveld-giessendam, Damstraat 24
Len Meuwissen, rol: Lid

Evides Waterbedrijf -

Locatie: Rotterdam, Schaardijk 150
Jacob Reitsema, rol: Lid

Gemeente Alphen aan den Rijn -

Locatie: Alphen Aan Den Rijn, Stadhuisplein 1
Hugo Hoenders, rol: Lid
Taco Noordenbos, rol: Lid
Martin van Vianen, rol: Lid

Gemeente Amsterdam Verkeer en Openbare Ruimte -

Locatie: Amsterdam, Weesperstraat 113
Paul Elzenaar, rol: Lid

Gemeente Amsterdam Verkeer en Openbare Ruimte - Gemeente Amsterdam Ingenieursbureau

Locatie: Amsterdam, Weesperstraat 113
Jan van Schooten, rol: Lid

Gemeente Amsterdam Verkeer en Openbare Ruimte - Gemeente Amsterdam Ingenieursbureau

Locatie: Amsterdam, Weesperstraat 113
Sander Langedijk, rol: Lid

Gemeente Amsterdam Verkeer en Openbare Ruimte - Gemeente Amsterdam Ingenieursbureau

Locatie: Amsterdam, Weesperstraat 113
Michiel Wentholt, rol: Lid

Gemeente Breda -

Locatie: Breda, Claudius Prinsenlaan 10
Alette Barel, rol: Lid
Johnny van Aert, rol: Lid

Gemeente Den Haag Dienst Stedelijke Ontwikkeling -

Locatie: Den Haag, Spui 70
Hans Meijer, rol: Lid

Gemeente Den Haag Dienst Stedelijke Ontwikkeling - Gemeente Den Haag Dienst Stadsbeheer

Locatie: Den Haag, Spui 70
Marloon Kooij, rol: Lid

Gemeente Den Haag Dienst Stedelijke Ontwikkeling - Gemeente Den Haag Ingenieursbureau (IbDH)

Locatie: Den Haag, Spui 70
Alex Schipperheijn, rol: Lid

Gemeente Haarlem -

Locatie: Haarlem, Grote Markt 2
Marjolein van der Ploeg, rol: Lid
Onno Oosterhof, rol: Lid
Gemeente Leiden

Gemeente Leiden -

Locatie: Leiden, Bargelaan 190
Joris Molemaker, rol: Lid

Gemeente Rotterdam Stadsontwikkeling -

Locatie: Rotterdam, Wilhelminakade 179
Faysal el Massoudi, rol: Lid

Gemeente Rotterdam Stadsontwikkeling - Gemeente Rotterdam Datagedreven werken Datafabriek - onderdeel Datalab

Locatie: Rotterdam, Wilhelminakade 179
Pieter Boone, rol: Lid

Gemeente Rotterdam Stadsontwikkeling - Gemeente Rotterdam Stadsbeheer

Locatie: Rotterdam, Wilhelminakade 179
Ismail Yildiz, rol: Lid

Gemeente Rotterdam Stadsontwikkeling - Gemeente Rotterdam Stadsbeheer

Locatie: Rotterdam, Wilhelminakade 179
Deanne Struijk, rol: Lid

Gemeente Rotterdam Stadsontwikkeling - Gemeente Rotterdam Stadsbeheer

Locatie: Rotterdam, Wilhelminakade 179
Mevlut Kose, rol: Lid

Gemeente Rotterdam Stadsontwikkeling - Gemeente Rotterdam Stadsbeheer

Locatie: Rotterdam, Wilhelminakade 179
Henk van der Maas, rol: Lid

Gemeente Rotterdam Stadsontwikkeling - Gemeente Rotterdam Stadsbeheer

Locatie: Rotterdam, Wilhelminakade 179
Stanley Tjan, rol: Lid
Marcel Bruin, rol: Lid
Martijn Bakker, rol: Lid
Kees de Vette, rol: Lid

Gemeente Utrecht Dienst Stadsontwikkeling -

Locatie: Utrecht, Stadsplateau 1
Rob Heijer, rol: Lid
Esmeralda Kuipers Miner, rol: Lid

Gemeente Utrecht Dienst Stadsontwikkeling - Gemeente Utrecht Stadsbedrijven

Locatie: Utrecht, Stadsplateau 1
Eric Duijm, rol: Lid

Gemeente Utrecht Dienst Stadsontwikkeling - Gemeente Utrecht Stadsbedrijven

Locatie: Utrecht, Stadsplateau 1
Karel Klumpers, rol: Lid
Rob Heijer, rol: Lid

Gemeente Zoetermeer -

Locatie: Zoetermeer, Engeland 502
Arthur Verhaar, rol: Lid
Marjet Cové, rol: Lid

Gemeente Zwolle -

Locatie: Zwolle, Lübeckplein 2
Jacob Harke, rol: Lid

GM products B.V. -

Locatie: Eindhoven, Hooge Zijde 31
Ralph Smulders, rol: Lid

GOconnectIT -

Locatie: Nieuwegein, Fultonbaan 52
Jan Smit, rol: Lid
Patrick Straver, rol: Lid

GPKL Gemeentelijk Platform K&L -

Locatie: Ede, Galvanistraat 1
Berry Kok, rol: Lid
Marian Bertrums, rol: Lid

HaskoningDHV Nederland B.V. -

Locatie: Amersfoort, Laan 1914 35
Nicole Poort, rol: Lid
Gerrit van Seijda, rol: Lid

HdB Tekenburo B.V. -

Locatie: 's-hertogenbosch, De Diepteweg 16
Danny Gevers, rol: Lid

Heijmans NV -

Locatie: Rosmalen, Graafsebaan 65
René Frinks, rol: Lid

Hogeschool Utrecht -

Locatie: Utrecht, Nijenoord 1
Ursula Backhausen, rol: Lid

Hogeschool van Amsterdam -

Locatie: Amsterdam, Weesperzijde 190
Ted Veldkamp, rol: Lid

Hompe & Taselaar -

Locatie: Amsterdam-duivendrecht, Van Marwijk Kooystraat 1
Frans Taselaar, rol: Lid
Richard van Ravesteijn, rol: Lid
Hidde Verloop, rol: Lid

KOBO-HO Kennis- en onderwijscentrum bodem -

Locatie: Groenekan, Groenekanseweg 193
Geert Roovers, rol: Lid

Kragten B.V. -

Locatie: Herten, Schoolstraat 8
Hub Diederen, rol: Lid
Joost Rijkers, rol: Lid
KWS Infra Roosendaal

KWS Infra Roosendaal -

Locatie: Roosendaal, Ziel 12
Martin Lebeau, rol: Lid
Martin Lebeau, rol: Lid

Legal Infra -

Locatie: Maarn, Amersfoortseweg 38
Jarko van Bloois, rol: Lid
Jan Kruithof, rol: Lid
Anthonie van Grootheest, rol: Lid
Jolanda Gilles, rol: Lid

Lidrus -

Locatie: Breda, Voltaweg 4
Joost Claassen, rol: Lid

Maasstad Ingenieurs B.V. -

Locatie: Rotterdam, Directiekade 15
Jay Bisschop, rol: Lid
David Veldhoen, rol: Lid

MapXact -

Locatie: Harfsen, Holtmark 2
Keez Stigters, rol: Lid
Rutger Drenth, rol: Lid
John van Schijndel, rol: Lid

Masters In Lean BV -

Locatie: Arnhem, IJsselburcht 3
Sjoerd Loeffen, rol: Lid

MH Poly Consultants & Engineers B.V -

Locatie: Bergen Op Zoom, Peter Vineloolaan 46b
Marco Buijsen, rol: Lid
Dennis Hut, rol: Lid
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties -

Locatie: Den Haag, Turfmarkt 147
Evelijn Martinius, rol: Lid

Movares Nederland B.V. -

Locatie: Utrecht, Daalseplein 100
Monique Wolfraad-Holland, rol: Lid
Stanley Maximillian, rol: Lid
Wessel Arnold, rol: Lid
Mark Koningen, rol: Lid
Normec QS

Normec QS -

Locatie: Bennekom, Kierkamperweg 33
Iljo Fluit, rol: Lid

Point2Point Consultancy B.V. -

Locatie: Sint Michielsgestel, Ambachtsweg 29
Willem Jansen, rol: Lid
Polvoort B.V.

Polvoort B.V. -

Locatie: Amsterdam-duivendrecht, Joop Geesinkweg 901
Bram van de Vondevoort, rol: Lid
Robert van der Pol, rol: Lid

Port of Rotterdam Havenbedrijf Rotterdam N.V. -

Locatie: Rotterdam, Wilhelminakade 909
Melvin Hage, rol: Lid
Melvin Hage, rol: Lid

Powercast -

Locatie: Sint Oedenrode, Eerschotsestraat 37
Eugene Raaijmakers, rol: Lid
Hildegarde Slotboom, rol: Lid

ProRail B.V. -

Locatie: Utrecht, Moreelsepark 3
David Elbers, rol: Lid
John Sandbrink, rol: Lid
Marloes Tjallema, rol: Lid
Anita Zeemering, rol: Lid
André Dikkeschei, rol: Lid
Math Beckers, rol: Lid
Ted Slump, rol: Lid

Provincie Zuid-Holland -

Locatie: Den Haag, Zuid-Hollandplein 1
Aat van Ek, rol: Lid

Provincie Zuid-Holland - Provincie Zuid-Holland Dienst Beheer Infrastructuur

Locatie: Den Haag, Zuid-Hollandplein 1
Taco Querens, rol: Lid

Provincie Zuid-Holland - Provincie Zuid-Holland Dienst Beheer Infrastructuur

Locatie: Den Haag, Zuid-Hollandplein 1
Daniël Schilt, rol: Lid

Rijkswaterstaat GPO -

Locatie: Utrecht, Griffioenlaan 2
Rick van Vliet, rol: Lid
Merdith Schaeffers, rol: Lid

Royal HaskoningDHV -

Locatie: Goes, Stationsplein 21
Niek Francke, rol: Lid

SGS Roos + Bijl Engineers en Consultants -

Locatie: Rhoon, Nijverheidsweg 35
Wilko van Kruisbergen, rol: Lid

Siers Infraconsult B.V -

Locatie: Oldenzaal, Schuttersveldstraat 22
Niels Hartogsveld, rol: Lid

Stantec B.V. -

Locatie: Arnhem, Tivolilaan 205
Petra Mesken, rol: Lid
Jaap Wijnker, rol: Lid

Stichting Mijn Aansluiting -

Locatie: Vianen, Sportlaan 14
Jonathan Somandin, rol: Lid

Sweco Nederland -

Locatie: De Bilt, De Holle Bilt 22
Thijs Wessels, rol: Lid
Hans Koeslag, rol: Lid
John Driessen, rol: Lid
Syntax InfraMediairs B.V.

Syntax InfraMediairs B.V. -

Locatie: Harderwijk, Industrieweg 9
Bart van Paassen, rol: Lid

Tauw bv -

Locatie: Deventer, Handelskade 37
Teun Nijenkamp, rol: Lid

TenneT Holding B.V. -

Locatie: Arnhem, Utrechtseweg 310
Jacco Smit, rol: Lid

TerraCarta B.V. -

Locatie: Hoogeveen, Edisonstraat 6
Rob van Son, rol: Lid

TU Delft Faculteit Civiele Techniek & Geowetenschappen -

Locatie: Delft, Stevinweg 1
Wout Broere, rol: Lid
Visma Roxit B.V.

Visma Roxit B.V. -

Locatie: Nieuwegein, Kelvinbaan 42
Luuk Spijkers, rol: Lid
Albert Stoter, rol: Lid

Visser & Smit Hanab B.V. -

Locatie: Papendrecht, Rietgorsweg 6
Dennis in 't Groen, rol: Lid
Anna Muilwijk, rol: Lid

Vitens N.V. -

Locatie: Zwolle, Oude Veerweg 1
Edwin Blaauwgeers, rol: Lid

VodafoneZiggo Ziggo Services B.V. -

Locatie: Utrecht, Boven Vredenburgpassage 128
Eric Jansen, rol: Lid
Huub Altena, rol: Lid
Bob Driesse, rol: Lid

VolkerWessels Telecom -

Locatie: Nieuwegein, Ravenswade 4a
Theo Ellenbroek, rol: Lid

Komende bijeenkomsten

07-12-2023 - Platformbijeenkomst Kabels en leidingen
Thema: integraal programmeren. Samenwerking en afstemming, informatie-uitwisseling
07-12-2023 - Platformbijeenkomst Kabels en leidingen
Thema: integraal programmeren. Samenwerking en afstemming, informatie-uitwisseling
27-02-2024 - Platformbijeenkomst Kabels en leidingen
Thema: Kabels en leidingen in de Omgevingswet
27-02-2024 - Platformbijeenkomst Kabels en leidingen
Thema: Kabels en leidingen in de Omgevingswet
12-03-2024 - Platformbijeenkomst Kabels en leidingen
Thema: Kabels en leidingen in de Omgevingswet
12-03-2024 - Platformbijeenkomst Kabels en leidingen
Thema: Kabels en leidingen in de Omgevingswet
16-05-2024 - Platformbijeenkomst Kabels en leidingen
Thema: digitalisering in de branche: standaarden, digital twin etc. Model van de ondergrond. Bijeenkomst in samenwerking met DigiGO
16-05-2024 - Platformbijeenkomst Kabels en leidingen
Thema: digitalisering in de branche: standaarden, digital twin etc. Model van de ondergrond. Bijeenkomst in samenwerking met DigiGO
12-09-2024 - Platformbijeenkomst Kabels en leidingen
Thema: Aanlegtechnieken en ondergrondse ordening
12-09-2024 - Platformbijeenkomst Kabels en leidingen
Thema: Aanlegtechnieken en ondergrondse ordening

Bijeenkomsten in het verleden

14-11-2023 - Platform K&L: contactdag integraal programmeren
Thema: integraal programmeren. Samenwerking en afstemming, informatie-uitwisseling
14-11-2023 - Platform K&L: contactdag integraal programmeren
Thema: integraal programmeren. Samenwerking en afstemming, informatie-uitwisseling
03-10-2023 - Platformbijeenkomst Kabels en leidingen
Thema: graafschade voorkomen. Lokalisering en opsporing, Samen zonder schade, CROW 500 proof.
03-10-2023 - Platformbijeenkomst Kabels en leidingen
Thema: graafschade voorkomen. Lokalisering en opsporing, Samen zonder schade, CROW 500 proof.
15-06-2023 - Platformbijeenkomst Kabels en leidingen
Thema: graafschade voorkomen. Lokalisering en opsporing, Samen zonder schade, CROW 500 proof.
15-06-2023 - Platformbijeenkomst Kabels en leidingen
Thema: graafschade voorkomen. Lokalisering en opsporing, Samen zonder schade, CROW 500 proof.
25-05-2023 - Platformbijeenkomst Kabels en leidingen
Thema: waterstof en netten van de toekomst
25-05-2023 - Platformbijeenkomst Kabels en leidingen
Thema: waterstof en netten van de toekomst
21-03-2023 - Platformbijeenkomst Kabels en leidingen
Thema knelpunten. Congestiemanagement, ruimtegebrek, aansluittermijnen
21-03-2023 - Platformbijeenkomst Kabels en leidingen
Thema knelpunten. Congestiemanagement, ruimtegebrek, aansluittermijnen
14-02-2023 - Kennisarenadag 2023
Ook deze editie van de Kennisarenadag is zeker een aanrader, want er is weer veel te delen: er zijn drie kennisprojecten en drie vooronderzoeken klaar. Dat willen we vieren en we willen alle d
14-02-2023 - Kennisarenadag 2023
Ook deze editie van de Kennisarenadag is zeker een aanrader, want er is weer veel te delen: er zijn drie kennisprojecten en drie vooronderzoeken klaar. Dat willen we vieren en we willen alle d

De "bijeenkomsten in het verleden" zijn tot maximaal één jaar terug. U kunt het volledige archief opvragen via info@cob.nl.