Maatregelencatalogus Trillingen

In opdracht van ProRail werkt Grontmij aan een catalogus van maatregelen die trillingshinder door spoorwegverkeer kunnen beperken. Het COB is gevraagd het project te begeleiden en de kwaliteit en diepgang te beoordelen.

Mede als gevolg van het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS) zal de frequentie van zowel personen- als goederenvervoer toenemen en zullen goederentreinen op andere trajecten gaan rijden. De leefbaarheid rond het spoor moet desondanks op peil blijven. Er is daarom meer onderzoek nodig naar het tegengaan van trillingen. In dit kader heeft de COB-commissie T130 het rapport Trillingshinder door exploitatie van railinfrastructuur opgesteld, waarin verschillende adviezen zijn gedaan voor aanvullend onderzoek en ontwikkelingen die trillingshinder kunnen beperken. Het opstellen van een maatregelencatalogus was een van de aanbevelingen.

De catalogus zal aan de hand van praktijkvoorbeelden maatregelen beschrijven die genomen kunnen worden om trillingen tegen te gaan. In 2013 heeft ProRail het project aanbesteed en de opdracht aan Grontmij gegund. Het COB is gevraagd een begeleidingscommissie te vormen om toe te zien op de kwaliteit. Zo moet de maatregelencatalogus kwalitatief hoogwaardig en volledig zijn, met zowel technische als niet-technische maatregelen, en gestoeld op wetenschappelijke basis en ervaringen uit de praktijk.

De begeleidingscommissie staat onder leiding van prof. dr. ir. André Boer (Universiteit Twente). Oud-COB-coördinator dr. ir. Klaas-Jan Bakker treedt op als secretaris. De overige leden zijn Carel Ostendorf (Cauberg-Huygen), dr. ir. Michaël Steenbergen (TU Delft), prof. dr. ir. Geert Degrande (KU Leuven) en dr. ir. Tom Basten (TNO).

Afgerond

In september 2015 heeft de begeleidingscommissie de lijst met te nemen maatregelen en drie uitwerkingen beoordeeld. Het commentaar en de aanbevelingen zijn vastgelegd in een schriftelijke rapportage en eind september toegestuurd aan ProRail.

Deelnemers

Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

Movares Nederland B.V. -

Locatie: Utrecht, Daalseplein 100
Herke Stuit, rol: Lid

ProRail B.V. -

Locatie: Utrecht, Moreelsepark 3
Stefan Jak, rol: Lid
Jan van den Brink, rol: Lid