Van boekenkast naar digitaal

Op basis van praktijkervaringen wil het COB-netwerk een brug slaan tussen de (digitale) informatie die beschikbaar is en de behoeften van de assetmanager en andere relevante stakeholders.

Vanuit diverse tunneleigenaren (zowel rijks- als niet-rijks) en vooral tunnelbeheerders komt het geluid dat het investeren in en beheren van een complexe digitale tunneltweeling wat hun betreft niet past bij de grootte en de lage complexiteit van hun tunnel. Toch denken deze groepen wel dat digitalisering een zeer positieve invloed kan hebben op hun tunnelbeheer en -onderhoud. Maar wat is dan een zinvolle eerste stap? Wat zou de tunnelbeheerder uit de digitale tunneltweeling kunnen halen als we klein beginnen? En andersom: onder welke randvoorwaarden kan de tunnelbeheerder iets met de digitale output die de bouwer tijdens de renovatie/aanleg van een tunnel produceert?

Inventarisatie

Dit project start met een inventariserende ronde onder alle tunnelbeheerders die aangesloten zijn bij het COB. Wegens de overlap met het platform Beheer en onderhoud zal platformcoördinator Hans Janssens optreden als kwartiermaker en projectleider. Hans gaat hiervoor met diverse gemeentelijke en provinciale tunnelbeheerders in gesprek. Er zal tevens overleg plaatsvinden met de landelijke coördinerend tunnelbeheerder van Rijkswaterstaat.

Er wordt ook gekeken naar de Velsertunnel: hoe is de output van de digitale tunneltweeling, die nog in beheer is bij aanneemcombinatie Hyacint, beter te benutten als tunnelbeheerder? Zijn er nu aspecten in het systeem van Hyacint die nuttig zouden kunnen zijn voor de beheerder? Welke informatiebehoefte van de beheerder is nu onvervuld en kan misschien worden vervuld vanuit het systeem van de Hyacint? Het COB zal bijvoorbeeld nagaan in hoeverre op basis van de Velsertunnel een leertraject met meerdere projecten op te zetten is.

Update

De volgende doelstelling is geformuleerd:
“De beheerder/assetmanager is verantwoordelijk voor een aantoonbaar veilige tunnel die efficiënt wordt beheerd: keuzes worden gemaakt op basis van inzicht in kosten, prestaties en risico’s. Veiligheid conform de wetgeving is daarbij een randvoorwaarde. De digitalisering van de daarvoor benodigde dossiers (VBP en TVD) moet ons hierbij helpen, het werk eenvoudiger, sneller en kwalitatief beter mogelijk maken”

Om te bepalen wie welke informatie nodig heeft om zijn rol te kunnen vervullen en zijn verantwoordelijk te kunnen nemen, zijn twee tussenproducten gedefinieerd en uitgewerkt:

  • Stakeholderoverzicht/governancemodel: een overzicht van betrokkenen bij het beheren (in stand houden en exploiteren) van tunnel. De beheerder staat hierin centraal en legt verantwoording af aan eigenaar, bevoegd gezag en gebruikers.
  • Informatiebehoefte per speler, zoals stuurinformatie, asset-informatie (areaal), exploitatie-informatie, tunnelveiligheidsinformatie en projectinformatie op detailniveau.

Het eindresultaat van de werkgroep wordt gepresenteerd op de Tunneldag op 28 januari 2020.

Deelnemers

Agentschap Wegen en Verkeer Tunnelorganisatie Vlaanderen

Locatie: Antwerpen, d'Herbouvillekaai 11
Kris van Boven, rol: Lid Kernteam

COB

Locatie: Delft, Van der Burghweg 1
Ellen van Eijk, rol: Begeleider/Facilitator

DON Bureau bv

Locatie: Bergen Op Zoom, Prins Bernhardlaan 64
Hans Janssens, rol: Kwartiermaker

Gemeente Amsterdam Verkeersleiding (Verkeer en Openbare Ruimte)

Locatie: Amsterdam, Dijksgracht 1
Jeroen Schrijver, rol: Lid Kernteam

Gemeente Den Haag Dienst Stadsbeheer

Locatie: Den Haag, Spui 70
Tom Versluijs, rol: Lid Kernteam

ProRail

Locatie: Utrecht, Moreelsepark 3
Dirk Jan Menger, rol: Lid

Provincie Zuid-Holland Projectbureau RijnlandRoute

Locatie: Den Haag, Zuid Hollandplein 1
Bas van Herpen - van Leenen, rol: Lid Kernteam