Digitalisering omvat alle ontwikkelingen op het gebied van virtualisatie, bedieningsinterface, modellering, simulatie, gaming en informatievoorziening ten behoeve van het tunnelsysteem.

Elk project gebruikt een combinatie van digitale instrumenten en heeft een eigen digitale strategie om sneller, slimmer, met minder hinder te bouwen of te renoveren, en de tunnel sneller open te krijgen. Natuurlijk komt deze ontwikkeling met alle gebruikelijke obstakels: er zijn hiaten in kennis, tussen projectfasen, tussen de eisen van verschillende belanghebbenden en in het systeem zelf. Deze hiaten kunnen de markt en opdrachtgevers voor een groot deel los van elkaar oplossen, maar er zijn puzzels waarvoor je elkaar nodig hebt, vragen die je buiten de projecten om wilt beantwoorden en opgaven die een langere adem vragen dan een individueel project heeft. Daarom ziet het COB het als haar taak om in dit proces te helpen, te stimuleren, te etaleren, te toetsen en te informeren. Want alle belanghebbenden zijn het erover eens dat de digitalisering van elk aspect van tunnels een enorm potentieel heeft.

Op weg naar 2030

In de ontwikkellijn Digitale tunneltweeling van het tunnelprogramma is tot 2020 vooral gewerkt aan verheldering van begrippen. Vervolgens zijn er doelen voor 2030 geformuleerd en is er een bijbehorend werkprogramma vormgegeven.

Er zijn vijf werkpakketten met in totaal zeventien projecten. Sommige projecten starten direct, andere in de komende jaren. Het eerste werkpakket richt zich op het ontwikkelen van basiskennis die voor alle andere projecten van belang is, zoals op het gebied van cultuur en kosten-baten (businesscase). Kern van het programma is het ‘digitaal groeimodel tunnels’ (DGT, werkpakket 2) waarbij in en bij de tunnels, samen met de tunnelbeheerders, de digitale ontwikkeling wordt vormgegeven. Werkpakketten 3, 4 en 5 omvatten projecten specifiek gericht op respectievelijk tunnelveiligheid, beheer en onderhoud, en techniek.

Werkpakket 1: kennisbasis

Het eerste werkpakket richt zich op het ontwikkelen van basiskennis die voor alle andere projecten van belang is, zoals op het gebied van cultuur en kosten-baten (businesscase).

Werkpakket 2: Groeimodel tunnels

Kern van het programma is het ‘digitaal groeimodel tunnels’ (DGT, werkpakket 2) waarbij in en bij de tunnels, samen met de tunnelbeheerders, de digitale ontwikkeling wordt vormgegeven.

Werkpakket 3: Tunnelveiligheid

De projecten in werkpakket 3 richten zicht op het beter aantoonbaar veilig maken van tunnels in steeds veranderende omstandigheden.

Werkpakket 4: Beheer en onderhoud

Hoe kan digitalisering beheer en assetmanagement eenvoudiger en beter planbaar maken?

Werkpakket 5: Techniek

Digitale instrumenten kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan een snellere openstelling en een kortere renovatie.

Projecten tot 2020

Digitale tunneltweeling als hulpmiddel voor probleemloze openstelling

Het COB-netwerk wil de kansen op een probleemloze openstelling van zowel nieuwbouw- als renovatieprojecten vergroten door het verspreiden van kennis over, en optimaal gebruik te maken van digitale en virtuele instrumenten die voldoende volwassen zijn.

Digitaal aantonen

Met dit project wil het COB-netwerk tunnels sneller open krijgen door optimaal gebruik te maken van virtueel testen. Basis daarvoor is de in 2017 opgeleverde verkenning waarin de mogelijkheden en randvoorwaarden zijn geïnventariseerd.

Virtueel opleiden, trainen en oefenen (OTO)

Op basis van de ervaringen bij de Westerscheldetunnel wil het COB-netwerk de ontwikkeling van virtueel OTO stimuleren en andere tunnelprojecten helpen in hun visievorming en praktische uitwerking.

Van boekenkast naar digitaal

Op basis van praktijkervaringen wil het COB-netwerk een brug slaan tussen de (digitale) informatie die beschikbaar is en de behoeften van de assetmanager en andere relevante stakeholders.