Verkenning tunnel klimaatproof

In 2024 wordt in dit project gekeken welke richting we opgaan om samen te komen tot een tunnel die klimaatproof is. Op de Tunneldag 2024 is al een eerste sessie gehouden. 

Voordat gestart werd met het thema tunnels klimaatproof is eerst onderzocht wat haalbaar is rondom een tunnel en zijn omgeving. Welke deelthema’s zijn van belang en wat is de rol van het COB hierin? In het project Haalbaarheidsonderzoek tunnel in de omgeving is onderzocht welke meerwaarde (en soms minderwaarde) tunnels bieden, naast bereikbaarheid. Is te meten wat een tunnel voor de omgeving betekent? Bestaande tunnels en het netwerk van tunnels in de grotere omgeving zijn bekeken. Hieruit zijn conclusies getrokken en kansen gepresenteerd voor beheer, renovatie en nieuwbouw van tunnels. Dit document beschrijft tevens een advies voor het COB en haar partners voor de periode 2024 tot en met 2030 om te komen tot een klimaatbestendig en waterrobuust tunnelnetwerk.
>> Ga naar het document op de kennisbank

Deliverables 2024

Nr.

Omschrijving

Verwachte opleverdatum

1

Plan van aanpak Tunnel klimaatproof

Q4 2024

Bijeenkomsten

Kick-offbijeenkomst

Op vrijdag 17 mei 2024 kwam de projectgroep voor het eerst samen om te bespreken waarop de focus komt te liggen. Wat is het belangrijkst? Hoe maak je transparante afwegingen tussen kosten en risico’s per tunnel? Richten we ons op de fundamentele kennishiaten die we nog hebben? Of kunnen we ons focussen op bijvoorbeeld praktische werkwijzers en uitvoeringsrichtlijnen voor het onderhoud van waterputten of de rekenregels voor pompcapaciteiten? Onder leiding van projectleider Mike Woning moest de groep tot een inventarisatie van mogelijke kennishiaten en oplossingsrichtingen komen, waarop de werkgroep wil inzetten. 

Deelnemers

COB -

Locatie: Delft, Van der Burghweg 2
Gioffry Maduro, rol: Coordinator

Deltares -

Locatie: Delft, Boussinesqweg 1
Mike Woning, rol: Projectleider

DON Bureau -

Locatie: Bergen Op Zoom, Prins Bernhardlaan 64
Jorg Hogerheijde, rol: Lid
Rik Savelkouls, rol: Lid

Gemeente Rotterdam Stadsontwikkeling -

Locatie: Rotterdam, Wilhelminakade 179
Diederik van Zanten, rol: Lid
Willem Kind, rol: Lid

Kiltunnel -

Locatie: Dordrecht, Kiltunnelweg 100
Harry de Haan, rol: Lid

Overduin Design & Consultancy -

Locatie: Nieuwegein, Kersegaarde24
Peter Overduin, rol: Lid

Rijkswaterstaat WVL Water, Verkeer en Leefomgeving -

Locatie: Utrecht, Griffioenlaan 2
Tristan Bergsma, rol: Lid