Bouwputten Tunnel Pannerdenschkanaal – Onderzoek naar krachtswerking en vervormingsgedrag

Terug naar kennisbank
  • Document code: F501-01-09
  • Auteur: DC-COB
  • Jaar: 2009

Samenvatting

In COB commissie F501 is onderzoek gedaan naar het werkelijke gedrag van twee bouwputten nabij het Pannerdensch Kanaal. Het doel van het onderzoek is inzicht geven in het krachtenspel in een bouwput op basis van metingen. Deze meetresultaten worden vervolgens vergeleken met ontwerpberekeningen om de randvoorwaarden en veiligheidsfactoren in het ontwerp van bouwputten en OWB-vloeren te kunnen formuleren, bevestigen of aanscherpen.

Hiervoor zijn twee bouwputten ten behoeve van de toeritten naar de tunnel van de Betuweroute onder het Pannerdensch Kanaal geïnstrumenteerd. Vervolgens zijn tijdens de aanleg van deze bouwputten diverse metingen verricht. Dit rapport is de eindrapportage van het uitgevoerde onderzoek. Het bevat een samenvatting van het uitgevoerde literatuuronderzoek en van de meetresultaten van de uitgevoerde metingen.

Het is gebleken dat door allerlei oorzaken er veel onzekerheden zijn in de meetresultaten en de interpretatie hiervan. Het is dan ook niet mogelijk gebleken om op basis van de metingen een volledig inzicht in de krachtswerking van de bouwput te verkrijgen. Wel zijn een aantal meetresultaten vergeleken met postdictie berekeningen die zijn uitgevoerd met MSheet en PLAXIS. Het blijkt dat de uitbuiging van de bouwputwand redelijk goed voorspeld kan worden (ca 20% onderschat). Verder kwam de OWB-vloer 5-10 mm omhoog bij het droogzetten van de bouwput, dit is redelijk goed in overeenstemming met de voorspelling op basis van CUR77. De metingen lenen zich helaas niet voor een goede beoordeling van de krachtswerking en dan met name in de OWB-vloer. Het rapport geeft wel goed inzicht in de mogelijkheden en beperkingen van enige monitoringstechnieken die voor het meten aan bouwputten gebruikt kunnen worden.