Evaluatie Wijkertunnel deelproject kunstwerken Wijkertunneltracé

Terug naar kennisbank
  • Document code: QMT/96025-07/HvV
  • Auteur: H. van Veen; J.W. Sluyters
  • Jaar: 1997

Samenvatting

Het document is de evaluatie van het deelproject kunstwerken Wijkertunnel. Dit project is geheel afgerond, deze evaluatie is een onderdeel van de afronding. De evaluatie heeft betrekking op de ontwerp-, aanbestedings- en uitvoeringsfase. De aandachtspunten uit een eerdere evaluatie worden als leidraad gebruikt voor deze evaluatie.

De ervaringen en bevindingen worden vast gelegd en de afwijkingen in de gevolgde werkwijze worden inzichtelijk gemaakt. Hiermee kan worden voorkomen dat ongewenste afwijkingen zich in de toekomst herhalen. Bovendien kan het evaluatierapport dienen als brondocument bij het vaststellen van de gewenste werkwijze bij andere vergelijkbare projecten van de Bouwdienst.