Kennisinventarisatie beleving en veiligheid

Terug naar kennisbank
  • Document code: J20003/JHO-003.V.02.D
  • Auteur: TNO
  • Jaar: 2000

Samenvatting

De Programmacommissie (PrC) Beleving en Veiligheid van het Centrum Ondergronds Bouwen (COB) heeft als taak het initiëren en programmeren van onderzoeksinspanningen op basis van beoordeling van projectvoorstellen op hun bijdrage

aan de doelen van de PrC. Met het oog op deze taak heeft de PrC een project geïnitieerd om de begrippen beleving en veiligheid nader te preciseren en om na te gaan welke kennis reeds beschikbaar is, welke kennis ontbreekt en hoe deze kennisgebieden samenhangen.

In het onderzoek is naar voren gekomen dat het thema Beleving en Veiligheid kan worden onderverdeeld in twee deelgebieden, namelijk Optimalisatie van Veiligheid en Inzicht in Beleving. Voor hel deelgebied Inzicht in Beleving geldt dat met betrekking tot beleving, veiligheidsgevoel en sociale veiligheid het met name nog aan inzicht in de beïnvloedende factoren ontbreekt. Ten aanzien van fysieke veiligheid geldt dat er wel meer bekend is over de hierbij van belangzijnde fenomenen en dat de aandacht vooral gericht moet zijn op Optimalisatie van veiligheid.

Met betrekking tot optimalisatie van veiligheid kan de kennisbehoefte als volgt kort worden samengevat:

– nader onderzoek om knelpunten in regelgeving te identificeren en helder te maken;

– richtlijnen voor de uit te voeren veiligheidsstudies;

– betere modellen voor het inschatten van de ontwikkeling en de gevolgen van brand- en explosie scenario’s;

– meer kennis over het effect van verschillende maatregelen in het tunnelontwerp of in het in de tunnel toegestane materieel op de ontwikkeling van de scenario’s.