KIS Maastunnel

Terug naar kennisbank
  • Auteur: Scholten et al.
  • Jaar: 2016

Samenvatting

De partner voor het renoveren en restaureren van de Maastunnel diende geselecteerd te worden op basis van het KIS-model dat de gemeente heeft gedefinieerd. Maar hoe operationaliseer je ‘kwaliteit, integraliteit en samenwerking’? Ter ondersteuning van het eigen projectteam, heeft de gemeente Rotterdam het COB gevraagd een expertteam in te richten om een visie te geven op KIS in het aanbestedingsproces en het project. Voorliggend rapport is het eindproduct van dit COB-expertteam.

De doelstelling van het COB-expertteam KIS Maastunnel was een visie te geven op de manier waarop kwaliteit, integraliteit en samenwerking (KIS) als selectie- of gunningscriteria meegenomen kunnen worden in het aanbestedingsproces en de uitvoering van het project, en om uitspraken te doen over KIS als instrument die het Maastunnelproject overstijgen.

De aanpak van het COB-expertteam kan getypeerd worden als ‘van wensbeeld naar projectrealiteit’. In eerste instantie heeft het expertteam zonder veel inkadering in een visie beschreven hoe KIS-aspecten vanuit een opdrachtgeversperspectief ingebracht kunnen worden in de selectie van een partner voor een complex technisch project. Vervolgens is door het COB-expertteam samen met het projectteam van de gemeente Rotterdam onderzocht hoe de beschreven visie ingepast kan worden in de vigerende aanbestedingswetgeving. Om de randvoorwaarden die het project gesteld heeft tot hun recht te laten komen, is gezamenlijk een tweede vertaalslag gemaakt naar de toepassing binnen het renovatie- en restauratieproject Maastunnel.

Voorliggende rapportage is – na een eerste hoofdstuk over de gehanteerde definitie van KIS – ingedeeld volgens bovenstaand beschreven proces. De rapportage sluit af met enkele conclusies en lessen van het COB-expertteam, de gemeente Rotterdam en de gegadigden voor het Maastunnelproject.