Opzet testlocatie voor in de grond gevormde palen

Terug naar kennisbank
  • Document code: 1209345-002
  • Auteur: Victor Hopman
  • Jaar: 2016

Samenvatting

In het kader van het onderzoeksprogramma Geo-Impuls is bij Deltares in Delft een proefveld ingericht met in de grond gevormde palen. Het doel is te onderzoeken hoe defecten in de palen opgespoord kunnen worden. Dit rapport beschrijft de opzet van de veldproef.

De standaard akoestische methode waarmee een in de grond gevormde paal wordt doorgemeten, ‘Hamertje Tik’, levert in vijf tot tien procent van de gevallen geen eenduidig resultaat op. De veldproef moet uitwijzen welke andere praktisch bruikbare methode(n) geschikt zijn om vast te kunnen stellen of, en zo ja welke defecten er in de palen aanwezig zijn.

In dit rapport wordt het tot stand komen van het proefpalenveld beschreven. Er wordt ruime aandacht besteed aan het aanbrengen van de (kunstmatige) defecten, de instrumentatie van de palen en de uiteindelijke vorming van de palen in de grond. De resultaten van de metingen die uitgevoerd zijn om de (aangebrachte) defecten te detecteren worden korter besproken. De aanpak en resultaten zijn uitgebreid in aparte rapportages van de diverse meetpartijen vastgelegd. Aansluitend zijn de palen beschreven die op basis van de beschikbare meetresultaten ontgraven en getrokken zijn.

Het doel van deze rapportage is het creƫren van een goed overzicht van alle activiteiten in het kader van dit meetproject. Deze informatie is noodzakelijk om de verschillende metingen en beoordeling goed te kunnen interpreteren. Aan de hand van het overzicht kan een lezer zich een goed beeld vormen van het project.

Aan het einde van elk hoofdstuk is een overzicht van de relevante rapporten opgenomen. Daarmee kan de lezer de details terugvinden. Enkele essentiƫle documenten zijn als bijlage in dit rapport opgenomen.