Tunnelveiligheidsplan – tunnel en verdiepte ligging RijnlandRoute

Terug naar kennisbank
  • Auteur: G.W.E.B. van Herpen - van Leenen, T. Reitsma, S.A. Lezwijn
  • Jaar: 2014

Samenvatting

De RijnlandRoute wordt aangelegd om de bereikbaarheid in de regio te verbeteren. De beoogde tunnel in de RijnlandRoute valt onder de wet- en regelgeving voor tunnelveiligheid omdat de lengte van de tunnel meer dan 250 meter bedraagt. Voorliggend Tunnelveiligheidsplan (afgekort TVP) geeft invulling aan de vereisten uit de wet- en regelgeving op het gebied van tunnelveiligheid in de planfase van de tunnel als onderdeel van de RijnlandRoute.

Dit is vastgelegd in de Wet Aan- vullende Regels Veiligheid Wegtunnels (afgekort Warvw). De provincie Zuid-Holland is verantwoordelijk voor de realisatie van de RijnlandRoute en is tevens de tunnelbeheerder. De provincie is vanuit die rol eindverantwoordelijk voor het TVP. Vanwege de functionele relatie van de verdiepte ligging met de tunnel is dit onderdeel van de RijnlandRoute ook betrokken in het TVP. Het TVP is onderdeel van het Provinciaal Inpassingsplan en het Trac├ębesluit.