Tolvrije Westerscheldetunnel?

De provincie en het Rijk hebben anderhalve week geleden een draaiboek gepresenteerd voor het tolvrij maken van de Westerscheldetunnel. Dat kan op 1 juli 2025, mits een nieuw kabinet daar geld voor over heeft.

Volgens het draaiboek moet er voor het tolvrij maken eerst een verkeersmodel worden gemaakt waaruit blijkt wat de gevolgen zijn voor het milieu en de verkeersveiligheid. De stichting Zeeland Tolvrij betoogt echter dat de Westerscheldetunnel per 1 januari 2022 tolvrij zijn. Volgens de stichting zijn de gevraagde effecten al eerder in beeld gebracht, onder meer toen de Sluiskiltunnel en het knooppunt Drie Klauwen zijn aangelegd.
>> Lees meer

Middeleeuwse tunnel levert unieke vondsten op

Volgens de nieuwste Zuid-Hollandse archeologische kroniek zijn vorig jaar unieke vondsten gedaan in de Middeleeuwse tunnel onder Sint-Huybrechtstoren in Delft.

Op dit moment is de tunnel onder het wegdek van het Oostplantsoen, ter hoogte van roeivereniging ‘De Delftsche Sport’, een doodlopende gang en heeft het geen functie. Tijdens opgravingen werd vorig jaar onder meer een zware hardstenen paal met inscriptie gevonden. Uit onderzoek is gebleken dat dit soort palen in de negentiende eeuw door het Ministerie van Oorlog zijn gebruikt om terreinen af te zetten.
>> Lees meer

Proefproject nutsvoorzieningen 2718 adressen

In het project Samen aan de leiding werken het Waterbedrijf Groningen, netbeheerder Enexis en de gemeente Groningen samen in één operatie om in de twee stadsbuurten zowel riolering als verouderde elektriciteitskabels en gas- en waterleidingen te vervangen.

Voor de bewoners betekent het dat de straten maar één keer opgebroken hoeven te worden in plaats van vijf keer. Hier en daar wordt daarbij ook de herinrichting van de straat meegenomen, zoals het vernieuwen van fietspaden. Voor de communicatie met bewoners is er is een speciale bouwapp waarmee ze precies kunnen zien wat de planning is van de werkzaamheden en wanneer er overlast is. Daarnaast worden werkzaamheden afgestemd op de wensen van de bewoners.
>> Lees meer

Brandwerendheid beton in wegtunnels

Na een samenwerkingstraject van drie jaar met diverse belangenpartijen, heeft het Kennisplatform Tunnelveiligheid het document Brandwerendheid beton in wegtunnels opgeleverd.

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat stuurde medio 2017 een brief aan de Tweede Kamer over de verminderde brandwerendheid van beton in een viertal tunnels zoals geconstateerd na onderzoek van Rijkswaterstaat. De constateringen leidden tot vele vragen van diverse belangenpartijen, die gefaciliteerd door het Kennisplatform Tunnelveiligheid (KPT) zijn samengekomen. De publicatie bevat een overzicht van de resultaten van dit samenwerkingsproces. Na terugkoppeling in drie landelijke bijeenkomsten is alle opgehaalde kennis gedeeld met de tunnelsector en vastgelegd in deze publicatie. Hiermee is de in 2018 gestarte samenwerking in vier werkgroepen (Gesprekstafels) afgerond.

>> Naar publicatie

Wie werkt waar?

De kracht van het COB zit hem in de mensen: de experts in een COB-werkgroep zijn ‘in het dagelijks leven’ actief in praktijkprojecten, waar ze hun kennis opdoen en benutten. Op een speciale webpagina is in kaart gebracht wie bij welk tunnelproject betrokken is.

Als u wilt weten wie aan een bepaalde tunnel werkt, selecteert u deze tunnel(s) in de roze boxen. In de blauwe box kunt u aangeven voor welke COB-projecten u dat wilt zien. Vooralsnog is alleen informatie beschikbaar over de mensen in het tunnelprogramma en de werkgroep Cybersecurity.

>> Naar www.cob.nl/wiewerktwaar

Expositie Sub terra

Arcam, het architectuurcentrum van Amsterdam, belicht in de expositie Sub terra het gebruik van de ondergrond door de eeuwen heen en bekijkt de kansen van ondergronds bouwen in Amsterdam en daarbuiten.

Stichting A.M. Schreuders en het COB zijn partners van Sub terra. Zo zijn de resultaten van de ontwerpstudie Stad x Ruimte in de expositie te bewonderen en hebben ook projecten die ooit zijn ingezonden voor de Schreuders(studie)prijs een prominente plek gekregen. De tentoonstelling kent een uitgebreid randprogramma van lezingen, gesprekken, rondleidingen en een bookclub.

1 oktober 2021 t/m 6 februari 2022 • Arcam • www.arcam.nl

Nationaal congres bodemdaling

Ook in 2021 organiseert het Platform Slappe Bodem een dag om de status van actief beleid en handelingsperspectieven op het gebied van bodemdaling te beschouwen.

Het congres vindt plaats in Leeuwarden, in een provincie waar bodemdaling een groot probleem is. De gasten bezoeken dan ook een aantal hotspots waar actief aan oplossingen gewerkt wordt, waaronder een meetlocatie. In samenwerking met Nationaal Kennisprogramma Bodemdaling wordt in de subsessies een update gegeven van de laatste feiten en ontwikkelingen, bijvoorbeeld omtrent MKBA’s, onderwijsprogrammering en (inter-)actieve spellen. U kunt ook online actief deelnemen aan het programma.

18 november 2021 • Van der Valk Leeuwarden en online • www.slappebodem.nl

Beton Event

Niet één dag, maar twee dagen. Het jaarlijkse evenement van de (beton)bouwsector in Nederland vindt deels online en deels fysiek plaats in november.

Woensdag 17 november 2021 staat in het teken van online kennis opdoen. Vier thema’s staan centraal: klimaatadaptatie, energietransitie, verstedelijking en circulariteit. Op donderdag 18 november 2021 kunnen de deelnemers elkaar fysiek treffen in de Van Nellefabriek in Rotterdam. Het welbekende netwerkplein en de uitreiking van de Betonprijs 2021 staan centraal op deze tweede dag.

17 en 18 november 2021  • Van Nellefabriek Rotterdam en online • www.betonevent.nl