Kabels en leidingen detecteren zonder graven

In het Platform Kabels en Leidingen is het initiatief genomen om de kwaliteit van het gebruik van innovatieve detectietechnieken, zoals grondradar en radiodetectie vast te stellen.

Kabels en leidingen zijn vitaal voor het leveren van basisvoorzieningen. De Nederlandse ondergrond ligt er vol mee en het is de verwachting dat het aantal kabels en leidingen in de toekomst verder zal toenemen. Het maatschappelijk belang van waarborging van de levering van basisvoorzieningen leidt tot een groeiende behoefte aan betere plaatsbepaling van kabels en leidingen.

Verkennend onderzoek

In een verkennend onderzoek werd vastgesteld dat er niet één techniek bestaat waarmee een volledige en juiste detecteerbaarheid van alle kabels en leidingen in iedere grondsoort mogelijk is. Daarnaast bleek dat de beschikbare tijd, de aanpak en de deskundigheid van de gebruiker van detectietechnieken van grote invloed is op de resultaten. Er werd daarom aanbevolen een praktijktest uit te voeren, waarin de aandacht is gelegd op detectiebedrijven in plaats van de technieken.

Praktijktest

De praktijktest wees uit dat er een aanzienlijk aantal kabels en leidingen gevonden kan worden, echter wel met een grote variatie tussen de detectiebedrijven onderling. Verwacht wordt dat het gebruik van innovatieve detectietechnieken een grote potentie heeft voor het in kaart brengen van de kabels en leidingen en mogelijk ook andere objecten in de ondergrond. Verbeterpunten zijn onder andere de plannen van aanpak en de uitvraag: in beide gevallen is standaardisatie gewenst.

Vervolgtraject

COB-coördinator Richard van Ravesteijn presenteerde de onderzoeksresultaten in oktober 2011 tijdens de No-Dig Dag. Branchevereniging GeoBusiness Nederland formuleerde pdf naar aanleiding van het onderzoeksrapport.

  • Het opstellen van een definitie (wat is opsporen van kabels en leidingen) en ‘best practices’.
  • Een uniform aanbestedingsdocument voor het opsporen van kabels en leidingen.
  • Een uniforme levering van resultaten.
  • Het initiëren van opleidingen en certificeringen.

Ed Nijpels – voorzitter van GeoBusiness en onder andere oud-minister van VROM – reageerde namens GeoBusiness op de onderzoeksresultaten in een videoboodschap (zie rechterkolom).