Samen digitaal

Om de uitdagingen die volgen uit de energietransitie en de vervangingsopgave het hoofd te bieden, is het van enorme waarde als stakeholders hun data en informatie delen. Het project Samen digitaal wil dat bereiken door het realiseren van een digitaal ecosysteem voor ondergrondse infra. Een pilot heeft uitgewezen dat de FAIR-aanpak – waarbij data vindbaar (findable), toegankelijk (accessible) uitwisselbaar (interoperable) en herbruikbaar (reusable) is – succesvol kan zijn.

Gemeenten, waterschappen, drinkwater- en netwerkbedrijven willen van beheerders van infrastructuur groeien naar professionele assetmanagementorganisaties. Daarbij is samenwerken rondom hun assets in de openbare ruimte cruciaal, en dat draait mede om de beschikbaarheid, de kwaliteit en de toegankelijkheid van informatie. Het COB-netwerk wil toewerken naar een digitaal ecosysteem: een systeem waarbij partijen ieder vanuit hun eigen tools op ieder moment de beschikbare informatie over de ondergrond kunnen raadplegen en ontsluiten. Daarbij houden data-eigenaren controle over hun eigen gegevens en kunnen zij in hun eigen bedrijfsomgeving blijven werken.

Om de kans van slagen zo groot mogelijk te maken, wordt het project ingebed in de kennisarena; het bestaande, op samenwerking in de ondergrond gerichte werkprogramma. De partijen in deze alliantie (o.a. Mijn Aansluiting, GPKL en COB) kunnen op deze manier:

  • alle natuurlijke eigenaren (gemeenten, netbeheerders, COB-participanten) betrekken;
  • werken aan bewustwording, draagvlak en samenwerkingsbereidheid;
  • een breed gedragen platform voor informatie-uitwisseling ontwikkelen;
  • benoemen wat de FAIR-aanpak om tot zo’n platform te komen, oplevert voor betrokken partijen en welke maatschappelijke winst kan worden behaald;
  • een roadmap voor verbreding en opschaling ontwikkelen;
  • afspraken maken over beveiliging en toegang tot informatie;
  • een werkend prototype ontwikkelen met visualisatie van data;
  • met partijen als CROW en BIM Loket gezamenlijk het proces inrichten dat nodig is om de kwaliteit van de te delen data te laten voldoen aan de eisen van alle aspecten van de ondergrondse infrastructuur (beleidsvorming, ontwerp, uitvoering, beheer en renovatie).

Aanpak

Het pilotproject Samenwerken in de ondergrond waarin Evides Waterbedrijf, Stedin Netbeheer, gemeente Rotterdam en Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard participeren, is daarbij het vertrekpunt. Daarnaast wordt gezocht naar verbinding met CROW, BIM Loket, Kadaster, RIONED en Mijn Aansluiting voor mogelijke koppelkansen, zodat de organisaties niet langs elkaar werken en dubbel werk doen, maar gebruikmaken van elkaars kennis en ervaring.

Deelnemers

COB

Locatie: Delft, Van der Burghweg 1
Edith Boonsma, rol: Coordinator
Manon Bouwer, rol: Begeleider/Facilitator
Rudi Zoet, rol: Projectleider
Rudi Zoet, rol: Deelnemer

Ministerie van IenW DG/RWS

Locatie: Den Haag, Rijnstraat 8
Jozef van Brussel, rol: Deelnemer
Stichting Mijnaansluiting.nl

Stichting Mijnaansluiting.nl

Locatie: Vianen, Sportlaan 14
Robbert Ephraïm, rol: Deelnemer