Collegiale review AWA

Het programma Aanpak Wegtunnels Amsterdam (AWA) heeft het COB-netwerk gevraagd het concept ‘object context description’ (OCD) te reviewen. Enerzijds benut Amsterdam op deze manier de buiten de organisatie opgedane kennis er ervaring. Anderzijds leert het COB-netwerk zo van Amsterdam, want de resultaten worden benut in lopende onderzoeksprojecten van het tunnelprogramma en komen bijvoorbeeld terecht in de groeiboeken Hinderarm renoveren en Renoveren kun je leren.

De gemeente Amsterdam kiest voor de renovatie van haar wegtunnels en de verkeerscentrale voor een integrale aanpak binnen het programma ‘Aanpak wegtunnels Amsterdam’. Doel is te komen tot uniformiteit en toekomstbestendigheid, om zo de bewaking, de bediening en het onderhoud beter te kunnen regelen. Daarbij willen ze ervoor zorgen dat alle activiteiten ook steeds door de bril van beheer en onderhoud worden bekeken. Het programma moet eraan bijdragen dat het beheer en onderhoud tot minder hinder leidt.

Het OCD, de object context description, beschrijft in eenvoudige taal hoe een systeem in de praktijk gaat functioneren. Een OCD is een beschrijvend document (niet specificerend) voor de huidige situatie, de motivatie om te wijzigen, de nieuwe situatie en de analyse van de wijzigingen. Deze beschrijving dient als basis voor het verdere ontwerpproces. Het OCD van AWA geeft enerzijds een generieke invulling op programmaniveau en anderzijds een specifieke invulling per tunnel.

Aangezien het OCD centraal staat binnen de aanpak van AWA, is het van belang dat deze basis klopt. Bovendien is de gemeente Amsterdam niet de enige partij met een grote renovatieopgave; ook Rijkswaterstaat en Vlaanderen moeten de komen jaren veel tunnels gaan renoveren. Daarom heeft de gemeente Amsterdam de samenwerking met het COB-netwerk gezocht. Door een COB-expertteam te laten meekijken met het OCD, kunnen de partijen van elkaar leren.

Doel van de review

Het doel van de review is door AWA gedefinieerd met de volgende vragen:

  • Sluit het OCD aan bij dat wat er gaande is ten aanzien van ontwikkelingen in de sector; nu en in de toekomst?
  • Zijn we te ambitieus of misschien juist niet?
  • Is het OCD een goede opmaat voor verdere professionalisering van het tunnelbeheer en verkeers-/mobiliteitsmanagement in Amsterdam als we die vergelijken met landelijke ontwikkelingen, en past dat met wat het OCD hierover zegt?

Workshops en groeiboek

Op 11 maart 2020 heeft de eerste workshop plaatsgevonden. Het COB-expertteam heeft het concept-OCD bekeken en hierop feedback gegeven. Zowel de deskundigen vanuit het COB-netwerk als vanuit de AWA-organisatie vonden het een leerzame en inspirerende middag. De opmerkingen zijn verwerkt in een nieuwe versie, die tijdens de tweede workshop op 23 juni 2020 is besproken. De opgedane kennis wordt verwerkt in het groeiboek Doordacht renoveren.