Kennisplatform Tunnelveiligheid (KPT)

Heeft u kennisvragen over tunnelveiligheid? Dan kunt u sinds 2014 terecht bij het Kennisplatform Tunnelveiligheid (KPT), hét loket voor bestaande Nederlandse en buitenlandse kennis op het gebied van tunnelveiligheid.

Het KPT deelt op een laagdrempelige en proactieve manier bestaande kennis over tunnelveiligheid met alle personen en organisaties die beroepsmatig met tunnels en tunnelveiligheid bezig zijn. Het KPT is onafhankelijk, werkt op een transparante wijze en is verbindend tussen kennisinstellingen, gebruikers en kennisbronnen.

U kunt via de website of per telefoon of e-mail (zie hiernaast) een vraag indienen bij het KPT. Het team beantwoordt uw vraag met een duidelijk antwoord, of zorgt dat de vraag bij een juiste partij neergelegd wordt, zodat u altijd afdoende antwoord krijgt. De vragen en antwoorden zullen na afhandeling vermeld worden op de website, waardoor ook anderen van deze kennis gebruik kunnen maken.

>> Naar het KPT

Historie

In 2010 constateerde de minister van Infrastructuur en Milieu dat de huidige wet- en regelgeving voor tunnelveiligheid ruimte laat voor verschillende interpretaties over het benodigde veiligheidsniveau en de wijze waarop hieraan voldaan moet worden. Er werd daarom een wetsvoorstel ingediend en een tunnelstandaard opgesteld. Op 11 juni 2013 stemde de Eerste Kamer in met de wijziging van de Wet aanvullende regels veiligheid wegtunnels.

Tijdens de behandeling van het wetsvoorstel op 25 oktober 2012 zei minister Schultz van Haegen: “We hebben ervoor gekozen om de kennisfunctie van de Commissie tunnelveiligheid bij een onafhankelijk platform te beleggen, ook omdat de Kamer in het verleden heeft gezegd dat die functie geborgd moest blijven. We hebben die functie belegd bij het centrum voor ondergronds bouwen, het COB. Dat is gevraagd om te onderzoeken welke functie een kennisplatform dient te hebben en aan welke voorwaarden het moet voldoen. Het is een bestaand kennisplatform. Het conceptrapport van het COB is gereed en wordt morgen besproken in de ambtelijke stuurgroep tunnelveiligheid.”

Verkenning

Het COB heeft samen met het netwerk onderzocht hoe een ‘kenniscentrum tunnelveiligheid’ ingericht kan worden. Er werden twee workshops georganiseerd met een zestigtal personen uit de diverse groepen belanghebbenden (waaronder tunnelbeheerders, hulpverleners, adviseurs, bouwers en kennisinstituten).

De eerste bijeenkomst richtte zich op de volgende vragen:

  • Wat zou de doelstelling moeten zijn van het kenniscentrum?
  • Welke problemen (probleemgebieden) lossen we met het kenniscentrum op en welke zeker niet?
  • Welke kennis moet er in ieder geval in het centrum worden ondergebracht en waar is deze kennis nu voorhanden?
  • Welke functies gaat het centrum in ieder geval vervullen en welke zeker niet?
  • Welke voorwaarden zijn voor het goed functioneren van het kenniscentrum van belang?

Op basis van de resultaten van de eerste workshop ontwikkelde het COB een aantal voorkeursvarianten voor de inrichting van het kenniscentrum. Die zijn in de tweede workshop aan de deelnemers voorgelegd. De reacties zijn verwerkt in het rapport dat aan het ministerie van IenM is verstuurd.

Rapport

De workshopsessies werden gehouden in het voorjaar van 2012. De opkomst was liefst tachtig procent. Alle deelnemers deden actief mee aan en de sessies hebben dan ook veel waardevolle inzichten opgeleverd.

Op basis van het rapport heeft het ministerie van IenM eind 2012 aangegeven dat het COB samen met het NIFV en andere betrokken partijen het vooronderzoek mag uitbreiden tot een dusdanig concreet plan, dat het kenniscentrum van start zou kunnen gaan. De naam werd aangepast naar Kennisplatform Tunnelveiligheid, het KPT.