Symposium complexiteit bij de planning van infrastructuur in stedelijke gebieden

Terug naar kennisbank
  • Document code: JHO-385.CT.14.D
  • Auteur: Centrum ondergronds bouwen
  • Jaar: 1998

Samenvatting

In deze bijdrage willen wij in de eerste plaats ingaan op enige aspecten van de publiekrechtelijke bestemming. Daarbij schetsen wij de besluitvorming over bestemming en afgifte van de vereiste vergunningen op rijksniveau enerzijds en op gemeentelijk niveau anderzijds.

Aansluitend wordt ingegaan op enige privaatrechtelijke bepalingen met betrekking tot onroerende zaken en de regeling inzake de eigendomsgrens in verticaal perspectief. Ook zal de aandacht worden gericht op het juridsch instrumentarium, dat momenteel beschikbaar is om volledig of gedeeltelijk gebruik van gronden voor projecten ten algemene nutte te verkrijgen of af te dwingen. Dat zal ons niet alleen voeren naar enige bepalingen van vermogensrechtelijke aard uit het Burgerlijk Wetboek (BW), maar ons ook bij de Onteigeningswet (Ow) en de Belemmeringenwet Privaatrecht (Bp) brengen.