Beoordelen betrouwbaarheid van kademuren

Veel van de kadeconstructies die na de jaren vijftig zijn aangelegd in de Rotterdamse haven naderen het einde van de beoogde ontwerplevensduur van vijftig jaar. Dit betekent dat de focus van civiele ingenieurs zal verschuiven van het ontwerpen van nieuwe infrastructuur naar het toetsen en beoordelen van bestaande infrastructuur. Het proefschrift van Alfred Roubos leidde tot veranderingen in de maritieme bouwwereld en biedt ook waardevolle inzichten voor andere geotechnische constructies.

Het op een juiste wijze beoordelen van kademuren is essentieel om de resterende levensduur veilig en verantwoord te kunnen vaststellen. Praktische methodes om deze beoordeling goed te kunnen uitvoeren zijn er nog niet.  In 2019 onderzocht ik bij Havenbedrijf Rotterdam op welke wijze de betrouwbaarheid van kademuren kan worden beoordeeld en welke aspecten hierbij moeten worden meegenomen. Met dit onderzoek promoveerde ik aan de TU Delft tot doctor in de weg- en waterbouwkunde. Het proefschrift Verbetering sterktebeoordeling van kademuren bracht nieuwe inzichten die leidden tot een aanpassing van de Eurocode, de Europese norm voor het toetsen van de veiligheid van mogelijke bouwconstructie.

Een belangrijke eerste stap is te bepalen hoe betrouwbaar een kade moet zijn. De vereiste betrouwbaarheid hangt nauw samen met de gevolgen van falen. Hoe hoger het faalrisico, hoe hoger de benodigde betrouwbaarheid. Tijdens mijn onderzoek kwam ik erachter dat huidige betrouwbaarheidseisen specifiek zijn afgeleid voor gebouwen en bruggen, terwijl een kademuur vaak een heel ander risicoprofiel heeft. Bij een gebouw speelt de onzekerheid in wind- en sneeuwbelasting vaak een dominante rol. De sterkte van grond is bij een kademuur juist een onzekere factor. De gevolgen van falen kunnen ook per type kademuur behoorlijk verschillen. Voor de commerciële kademuren zijn economische overwegingen vaak maatgevend voor de vereiste betrouwbaarheid, terwijl bij het in stand houden van bestaande kademuren het borgen van menselijke veiligheid een belangrijke rol speelt. Inmiddels zijn nieuwe betrouwbaarheidseisen voor maritieme constructies opgenomen in de ontwerphandboeken van CROW en in de Nederlandse bijlage van NEN-EN1990.

Nieuwe richtlijnen nodig

Na het vaststellen van de vereiste betrouwbaarheid maakte ik veel faalkansberekeningen. Dit gaf nieuwe inzichten. Zo bleken met name tijdsonafhankelijke stochastische variabelen, zoals de sterkte van grond, een grote invloed te hebben op de faalkans van een kademuur. Dit inzicht is cruciaal bij het beoordelen van bestaande kademuren en mogelijk ook voor het toetsen van andere geotechnische constructies. De reden hiervoor is dat statistisch gezien de kans groot is dat de werkelijke sterkte van een kade hoger is dan destijds aangenomen in het ontwerp. En dat deze kans toeneemt als een kade ouder wordt, oftewel een ‘bewezen sterkte’ heeft (Fig. 1A). Vanuit dit perspectief daalt de faalkans in de loop der tijd en is een bestaande kademuur die nog niet is bezweken dus betrouwbaarder geworden. Als gevolg van degradatie, bijvoorbeeld corrosie, neemt de betrouwbaarheid van een kade na verloop van tijd echter weer af Fig. 1B). Beide aspecten hebben daarmee invloed op de betrouwbaarheid van een kademuur.

Figuur 1: ontwikkeling van de faalkans rekening houdend met ‘bewezen sterkte’ (A) en effecten van ‘bewezen sterkte’ én degradatie (B). (Bron: proefschrift Alfred Roubos)

Tot op heden werden alleen de effecten van degradatie meegenomen bij het toetsen van bestaande kademuren. Het gevolg hiervan kan zijn dat we in Nederland geconfronteerd worden met een onnodig grote vervangingsopgave. Een logische stap is het opstellen van een Nederlandse Praktijkrichtlijn (NPR) om de betrouwbaarheid van bestaande kademuren en damwanden beter te kunnen bepalen.

Minimaliseren van faalkans

Om de ontwikkeling van de faalkans in de tijd aan te tonen, heb ik tijdens mijn onderzoek meer dan 75 miljard berekeningen gemaakt. De verwachting is dat we in de nabije toekomst veel vaker faalkansen gaan berekenen, waardoor het niet meer nodig om veiligheidsfactoren toe te passen omdat al rekening is gehouden met de onzekerheid in ontwerpparameters. Een tweede voordeel is dat direct inzichtelijk wordt welke parameters de faalkans beïnvloeden. Op basis van deze informatie kan dan veel gerichter onderzoek uitgevoerd worden met als doel de resterende faalkans nog verder te minimaliseren.

De belangrijkste conclusie van het onderzoek is dat de levensduur van veel kademuren in de Rotterdamse haven circa 35% langer is dan tot nu toe werd verondersteld. Met de nieuw verworven kennis gaat het Havenbedrijf opnieuw de ontwerplevensduur van de kademuren van de Rotterdamse haven beoordelen. Ik ben blij dat mijn onderzoek bijdraagt aan het beter beoordelen en toetsen van kademuren en hoop dat de inzichten ook nuttig kunnen zijn voor andere geotechnische constructies.

Deze infographic toont het bouwproces van een kademuur. Op de website van Havenbedrijf Rotterdam is meer te lezen over de ontwikkeling van het gebied. (Bron: Havenkrant, havenkrantonline.nl)