Intelligent pigs niet-stalen leidingen

Voor stalen leidingen – veelal gebruikt voor olie- en gastransport – zijn zogeheten intelligent pigs (PIG: Pipeline Inspection Gauge) beschikbaar om de leiding te inspecteren zonder dat deze buiten gebruik gesteld hoeft te worden. Samen met de participanten onderzoekt het COB de ontwikkeling van intelligent pigs voor niet-stalen leidingen. De vraag hiernaar is groot, omdat er in Nederland meer dan honderdduizend kilometer aan niet-stalen leidingen in de ondergrond ligt voor het transport van onder andere drink- en afvalwater.

In de olie-, chemie- en gassectoren bestaan technieken om van leidingen in hun geheel non-destructief de toestand te bepalen. De stalen transportleidingen worden van binnenuit geïnspecteerd met intelligente meetapparatuur, de zogeheten intelligent pigs. Deze instrumenten worden aan het begin van een leiding ingebracht en meten – zonder dat de leiding buiten gebruik wordt genomen – de staat van de leiding in termen van corrosie, ovaliteit, deuken en lasverbindingen.

Leidingen voor het transport van drink- en afvalwater bestaan voor het grootste deel uit asbestcement, beton en kunststof. De huidige technieken om een volledig beeld te krijgen van de toestand van deze leidingen en materialen zijn beperkt. De beschikbare technieken geven alleen lokaal uitsluitsel over de staat van de buiswand. Daarnaast zijn ze destructief, vragen buitengebruikstelling van de leiding of geven beperkte informatie.

In overleg met de participanten is het COB daarom een project gestart voor de ontwikkeling van intelligent pigs voor niet-stalen leidingen, waarbij gebruikgemaakt wordt van de kennis uit de olie-, chemie- en gassector. Het doel is om over drie jaar gevalideerde technieken beschikbaar te hebben.

Voortgang

Begin 2015 is er met een groot aantal partijen (ontwikkelaars van intelligent pigs, kennisinstituten, leidingbeheerders en brancheorganisaties) gesproken over de urgentie en de technische en financiële haalbaarheid van het project. De urgentie blijkt groot en verschillende partijen hebben toegezegd bij te dragen in kosten, kennis, in-kind uren, (fundamenteel) onderzoek en de daadwerkelijke ontwikkeling van dergelijke pigs.

Het onderzoek richt zich op twee sporen:
De ontwikkeling van de meetinstrumenten die de faalmechanismen opsporen, de software die daarvoor nodig is en de analyse van de meetresultaten om tot bruikbare uitkomsten te komen. De nadruk ligt op:

 1. de afname van de effectieve wanddikte van AC ten gevolge van uitloging;
 2. veranderingen in de pijpgeometrie (wanddikte, ovaliteit, deuken, krassen, etc.);
 3. de staat van de verbindingen ten gevolge van zettingen;
 4. lekkage;
 5. gasophoping.

Drink- en afvalwaterleidingen zijn vaak niet ‘piggable’ ontworpen, zoals gewoonlijk wel het geval is bij stalen leidingen. Het onderzoek zal zich daarom richten op de ontwikkeling van de carrier, de drager van de meetinstrumenten. De nadruk ligt op:

 1. de randvoorwaarden voor de carrier (diameters, aftakkingen, passeren van appendages etc.);
 2. de voortbeweging van de carrier;
 3. inbrengen/opvangen van de carrier;
 4. hygiënische aspecten drinkwater;
 5. vervuiling sensoren t.g.v. het afvalwater;
 6. stroomvoorziening en dataopslag;
 7. tracking en rescue.

In totaal bedragen de kosten van het totale ontwikkeltraject vier miljoen euro.

Eind 2015 is een conceptprojectplan opgeleverd, waarmee de initiatief/verkenningsfase is afgerond. Dat is dan ook het moment om het project bij STOWA onder te brengen. Het COB blijft wel betrokken bij de voortgang.
>> Meer informatie