Faciliterend beleidskader en regelgeving

De ondergrondse infrastructuur speelt nog geen grote rol in de wet, waardoor er ruimte is voor veel onduidelijkheid. Binnen dit mechaniek beogen de projecten handvatten te bieden voor een betere regie op de ondergrond.

Vanwege de sterke verkokering van het spelersveld, de verspreiding van taken en de versnippering van juridische en beleidsmatige kaders, is de ondergrond een plek geworden waar het recht van de sterkste lijkt te gelden of een ‘wie het eerst komt, het eerst maalt’-principe van toepassing is. Voorafgaand aan de inwerkingtreding van de Omgevingswet is reeds duidelijk dat ondergrondse infrastructuur een te kleine rol speelt in de wet. Hoewel de verschillende bestuurslagen en netbeheerders ieder hun eigen ideeën hebben over de inrichting van regietaken en de verantwoordelijkheden, zou een landelijke visie kunnen helpen bij de ondergrondse ordening en lokale visies, plannen en het toekennen van vergunningen.

Lopende projecten

Samen zonder schade toegepast

Het project Samen zonder schade heeft inzicht gegeven in de redenen waarom in het graafproces bepaalde keuzes worden gemaakt of nagelaten. De volgende stap is volledig gericht op het uitwerken, testen en evalueren van de interventies in de praktijk. 

Dwarsliggende feiten

Dit project is een vervolg op het project Fabels en feiten. Vaak staan onterechte aannames over wet- en regelgeving een vlotte samenwerking in een kabels-en-leidingenproject in de weg. Maar soms is een aanname wél terecht en gaat het om een feit dat dwarsligt. Voor die feiten zoekt het COB-netwerk in dit project een oplossing op beleidsniveau.

Fabels en feiten, update en uitbreiding groeiboek

Het groeiboek Fabels en feiten is een drukbezochte plek waar onterechte aannames en feiten over de branche verzameld zijn. Maar wet- en regelgeving is uiteraard aan verandering onderhevig, evenals inzichten, en nieuwe of urgente onderwerpen zich kunnen aandienen. Daarom wordt het groeiboek onder de loep genomen. De huidige stellingen worden getoetst aan veranderde wet- en regelgeving en er worden nieuwe stellingen opgenomen, bijvoorbeeld over de Omgevingswet.

Bundelingstechnieken in beleid

Het bundelen van kabels en leidingen is een van de oplossingen voor de wirwar aan ondergrondse kabels en leidingen in stedelijk gebied. Binnen de Kennisarena is daarom de Catalogus bundelingstechnieken gemaakt, waarin bundelingstechnieken zijn beschreven en besproken. Maar hoe zorg je ervoor dat bundelingstechnieken worden meegenomen in beleidsplannen en besluitvorming?

Afgeronde projecten

Samen zonder schade

Kabels en leidingen liggen nooit waar je ze verwacht. Graafwerkzaamheden leiden hierdoor vaak tot schades aan de netten, vertraging in de uitvoering, discussie en zelfs rechtszaken. Iedereen heeft er last van en iedereen maakt onnodige kosten. Dit project is gericht op een verandering in cultuur en werkwijze in de ondiepe ondergrond.

Catalogus bundelingstechnieken

Uit het traject Vol onder maaiveld is naar voren gekomen dat bundelen een potentieel goede oplossing is voor ondergrondse kabels en leidingen in stedelijk gebied. Het COB-netwerk wil daarom een groeiboek ontwikkelen waarin bundelingstechnieken worden beschreven en besproken.

Evaluatie Leren van incidenten bij kabels en leidingen

Naar aanleiding van een graafincident met een gasleiding gaat het COB een onafhankelijke evaluatie uitvoeren. Het doel is inzicht te krijgen in de stappen die alle betrokken partijen (hadden) kunnen nemen om graafschade te voorkomen. Deze evaluatie is niet bedoeld om een schuldige aan te wijzen, maar om van te leren.

Knelpunten in beeld

Om de ondergrondse kabel- en leidinginfrastructuur toekomstbestendig te maken zijn veel ingrepen nodig. Steeds vaker worden zorgen geuit over de beschikbare capaciteit om de genoemde opgaven tijdig te kunnen uitvoeren. Er is te weinig personeel, de kabels zijn op of er is te weinig ruimte beschikbaar om netten aan te leggen of stations te plaatsen. Maar waar wringt nu precies de schoen?

Inzicht in geldstromen

Vanuit het onderzoek Common ground voor ondergrondse infra is geconcludeerd dat ondergrondse infraprojecten met meerdere betrokken partijen kunnen leiden tot een onevenredige verdeling van kosten en baten tussen die partijen. Het blijkt lastig om tot consensus te komen, omdat inzicht in het totale plaatje ontbreekt. De doelstelling van dit project: het creëren van een objectief en transparant beeld van de verschillende netten en de daarbij horende regels, verhoudingen en geldstromen.

Consensus in kosten en baten

Vanuit het onderzoek Common ground voor ondergrondse infra is geconcludeerd dat er in ondergrondse infraprojecten met meerdere betrokken partijen vaak sprake is van een onevenredige verdeling van kosten en baten. Het ontbreekt aan een transparante, algemeen bruikbare systematiek om kosten te verevenen, waardoor samenwerking wordt belemmerd. Een denktank heeft zich verdiept in oplossingsrichtingen.