Feiten en inzicht

Binnen deze ontwikkellijn lopen projecten die objectief feiten op een rij zetten en hierdoor inzichten in het totale plaatje verschaffen. Hierdoor ontstaat zicht op de gehele opgave waar de kabel en leidingen-branche voor staat.

Eenduidige informatie vormt de basis voor een vruchtbare samenwerking tussen ketenpartners in verschillende fasen van het ketenproces. Met een verkenning van de mogelijkheden voor het verbeteren van de informatievoorziening over de ondergrond, wordt inzicht verkregen in de grootte van de huidige en toekomstige ruimtevraag voor ondergrondse kabels en leidingen, én in de informatie die nodig is om keuzes te maken op strategisch, tactisch en operationeel niveau.

Lopende projecten

Samen zonder schade toegepast

Het project Samen zonder schade heeft inzicht gegeven in de redenen waarom in het graafproces bepaalde keuzes worden gemaakt of nagelaten. De volgende stap is volledig gericht op het uitwerken, testen en evalueren van de interventies in de praktijk. 

Kabels, leidingen en bomen

Bomen en kabels en leidingen: dat is geen ‘match made in heaven’, weten we al wel een tijdje. Hoe kun je bomen en kabels en leidingen combineren? Wat zeggen wetten, regels en richtlijnen hierover? In dit project wordt op een rij gezet hoe het zit en worden onder meer inspirerende voorbeelden aangedragen. 

Dwarsliggende feiten

Dit project is een vervolg op het project Fabels en feiten. Vaak staan onterechte aannames over wet- en regelgeving een vlotte samenwerking in een kabels-en-leidingenproject in de weg. Maar soms is een aanname wél terecht en gaat het om een feit dat dwarsligt. Voor die feiten zoekt het COB-netwerk in dit project een oplossing op beleidsniveau.

Fabels en feiten

Regelgeving die betrekking heeft op kabels en leidingen is verspreid over een flink aantal wetten en besluiten. Waarschijnlijk is dat een van de redenen dat er vaak onterechte aannames worden gedaan die een vlotte samenwerking en uitvoering in de weg staan. Het COB-netwerk heeft zulke fabels én de feiten in kaart gebracht in een groeiboek. 

Afgeronde projecten

Samen zonder schade

Kabels en leidingen liggen nooit waar je ze verwacht. Graafwerkzaamheden leiden hierdoor vaak tot schades aan de netten, vertraging in de uitvoering, discussie en zelfs rechtszaken. Iedereen heeft er last van en iedereen maakt onnodige kosten. Dit project is gericht op een verandering in cultuur en werkwijze in de ondiepe ondergrond.

Catalogus bundelingstechnieken

Uit het traject Vol onder maaiveld is naar voren gekomen dat bundelen een potentieel goede oplossing is voor ondergrondse kabels en leidingen in stedelijk gebied. Het COB-netwerk wil daarom een groeiboek ontwikkelen waarin bundelingstechnieken worden beschreven en besproken.

Evaluatie Leren van incidenten bij kabels en leidingen

Naar aanleiding van een graafincident met een gasleiding gaat het COB een onafhankelijke evaluatie uitvoeren. Het doel is inzicht te krijgen in de stappen die alle betrokken partijen (hadden) kunnen nemen om graafschade te voorkomen. Deze evaluatie is niet bedoeld om een schuldige aan te wijzen, maar om van te leren.

Knelpunten in beeld

Om de ondergrondse kabel- en leidinginfrastructuur toekomstbestendig te maken zijn veel ingrepen nodig. Steeds vaker worden zorgen geuit over de beschikbare capaciteit om de genoemde opgaven tijdig te kunnen uitvoeren. Er is te weinig personeel, de kabels zijn op of er is te weinig ruimte beschikbaar om netten aan te leggen of stations te plaatsen. Maar waar wringt nu precies de schoen?

Inzicht in geldstromen

Vanuit het onderzoek Common ground voor ondergrondse infra is geconcludeerd dat ondergrondse infraprojecten met meerdere betrokken partijen kunnen leiden tot een onevenredige verdeling van kosten en baten tussen die partijen. Het blijkt lastig om tot consensus te komen, omdat inzicht in het totale plaatje ontbreekt. De doelstelling van dit project: het creëren van een objectief en transparant beeld van de verschillende netten en de daarbij horende regels, verhoudingen en geldstromen.

Consensus in kosten en baten

Vanuit het onderzoek Common ground voor ondergrondse infra is geconcludeerd dat er in ondergrondse infraprojecten met meerdere betrokken partijen vaak sprake is van een onevenredige verdeling van kosten en baten. Het ontbreekt aan een transparante, algemeen bruikbare systematiek om kosten te verevenen, waardoor samenwerking wordt belemmerd. Een denktank heeft zich verdiept in oplossingsrichtingen.