Energiereductie tunnels

Met het opleveren van het inspiratiedocument Duurzaamheid was al een goede stap gezet, maar er is veel meer mogelijk. Samen met het netwerk wil het COB toewerken naar een energieneutrale tunnel. Hoe kunnen we het energiegebruik in tunnels significant terugdringen? Welke maatregelen zijn er en wat moet er nog worden onderzocht? U leest het in het groeiboek Energiereductie in tunnels.

Onderzoek aan de TU Eindhoven heeft aangetoond dat een energieneutrale tunnel mogelijk is, Rijkswaterstaat staat voor de opgave om het energiegebruik met twintig procent te reduceren, de Rotterdamsebaan gebruikt het inspiratiedocument Duurzaamheid om een duurzame tunnel aan te leggen en eind 2014 is een Europees project (Realistic energy efficient tunnel solutions – CEDR REETS) gestart met het samenstellen van een catalogus voor alle beschikbare energiereducerende maatregelen. Het COB-netwerk heeft dit moment aangegrepen om onderzoek te doen naar energiereductie in tunnels. Het resultaat is een uitgebreid groeiboek met concrete maatregelen, zowel voor de techniek als voor het proces.

Update 2021

Vorig jaar is de maatregelencatalogus Energiereductie tunnels grondig herzien, gecorrigeerd en uitgebreid. Toch blijven er altijd enkele punten over om verder te verbeteren. Zo wordt er in 2021 verder gewerkt aan het deel over contractvorming: dit wordt verbeterd op het gebied van toegankelijkheid en de omvang wordt iets teruggebracht, om het beter in het document te laten passen. Daarnaast wordt de informatie over energieopslag en de energietransitie bijgewerkt. De vormen van energieopslag zijn bekend en goed omschreven in de catalogus. De toekomst van de energietransitie komt minder goed naar voren. Hierdoor zijn de keuzes voor wel of geen eigen opslag en de hoeveelheid zelfopwekking nog steeds lastig. Door in te gaan op de trends in de energiesector, zal het groeiboek op dit punt worden verbeterd. Daarbij zal getracht worden om door middel van een goed doordacht energiesysteem toekomstige aanpassingen in de tunnel en/of overheidsbeleid zo gemakkelijk mogelijk te maken. Gezien de onzekerheden en onduidelijkheden is een flexibele opzet belangrijk. In het groeiboek zal worden uitgewerkt hoe dit gedaan kan worden en wat daarvoor nodig is.

Update 2020

Binnen het tunnelprogramma heeft ook duurzaamheid een plek gekregen. Vanuit de ontwikkellijn Tunnel waardevol in zijn omgeving is er een groep experts gestart met een verkenning naar duurzaamheid voor wegtunnels. Dit heeft onder meer geleid tot de oprichting van een platform Duurzaamheid én het updaten van het groeiboek Energiereductie in tunnels.
>> Naar het groeiboek

Tijdens de bijeenkomst van het platform Duurzaamheid op 12 juni 2020 gaf Jasper Borreman, projectleider van de update, een toelichting geven op de veranderingen en aanvullingen:

Aanpak eerste versie

Op 11 maart 2015 vond de kick-off plaats. In het projectplan werd uitgegaan van vijf sporen:

  1. Reviewen Europese maatregelencatalogus
  2. Ontwikkelen Nederlandse maatregelencatalogus
  3. Opstellen langetermijnonderzoeksagenda
  4. Inventariseren icoonprojecten
  5. Onderzoeken energiereductie als onderdeel in contracten.

Het projectplan werd op 23 april 2015 gepresenteerd aan het COB-netwerk om de ingeslagen weg breed te toetsen. Zo’n twintig belangstellenden discussieerden mee. De feedback werd verwerkt in een plan van aanpak, waarna het project van start kon.

Voor de sporen 1, 2, 4 en 5 werden er twee expertteams ingericht. Op de uitvraag kwamen liefst vierentwintig sollicitaties binnen. De samenstelling van de teams kunt u terugvinden in het projectenoverzicht.

  • Expertteam A richtte zich op energiereductie en/of duurzame energieopwekking tijdens de gebruiksfase van de tunnel. Er werden zes gebieden vastgesteld waarop maatregelen kansrijk zijn, bijvoorbeeld verlichting, ventilatie en de afstemming tussen energiesystemen. Voor elk gebied beschreven de experts wat eronder wordt verstaan: wat is het wel, maar wat ook niet? Daarnaast onderzochten de experts bijvoorbeeld welke normen en richtlijnen er zijn en wat voor invloed die hebben op het energieverbruik.
  • Expertteam B ging aan de slag met contracten: welke kansen biedt een contract om het energieverbruik van een tunnel te reduceren? Het gaat hierbij in eerste instantie om DBFM-contracten, omdat die het meest gebruikelijk zijn bij grote tunnelprojecten. Het expertteam onderzocht in eerste instantie zes kansen, zoals een multiplier op CO2-reductie, een voorfinanciering voor duurzaamheidsmaatregelen en een duurzaamheidsfonds voor vervanging.

Voor spoor 3 werden wetenschappers gevraagd vanuit de velden energie, duurzaamheid, tunneltechnische installaties, system engineering, civiele techniek en financiën. Zij zijn gevoed vanuit een innovatietafel van Stichting KIEN, de Fedet en UNETO-VNI. Via de innovatietafel kregen toeleveranciers en innovators de ruimte om gezamenlijk nieuwe concepten onder de aandacht van de wetenschappers te brengen. De kick-off vond plaats tijdens de beurs Elektrotechniek 2015.

Spoor 4 richtte zich op de praktijk. Het doorvoeren van energiereducerende maatregelen kan in een stroomversnelling komen, doordat enkele praktijkprojecten het goede voorbeeld geven. In zo’n ‘icoonproject’ worden kansrijke maatregelen geïmplementeerd en de effecten voor een breed publiek zichtbaar gemaakt. A16 Rotterdam heeft zich als eerste gemeld als mogelijk icoonproject. De projectorganisatie gaat samen met de experts van het COB kijken naar de ambitie om de nieuwe verbindingsweg duurzaam aan te leggen, te exploiteren en beheren.
>> Lees meer over A16 Rotterdam als icoonproject

Oplevering eerste versie

De expertteams hebben op 15 juli 2016 de eerste versie van een maatregelencatalogus voor energiereductie in tunnels opgeleverd. COB-participanten, experts van buiten het netwerk en andere belangstellenden werden van harte uitgenodigd om de geformuleerde maatregelen kritisch te bekijken en feedback te leveren. Deze reviewronde sloot op 20 september 2016. Met de feedback is de catalogus verder aangescherpt.

De resultaten van alle expertteams en sporen zijn samengekomen in een groeiboek dat tijdens het COB-congres op 8 december 2016 is gepresenteerd.
>> Naar groeiboek Energiereductie in tunnels

Tijdens Tunneldag 2021

Deelnemers

COB

Locatie: Delft, Van der Burghweg 1
Karin Clement, rol: Begeleider/Facilitator

Croonwolter&dros

Locatie: Rotterdam, Marten Meesweg 25
Quinten van 't Hof, rol: Lid

Elumint B.V.

Locatie: Zoetermeer, Lenastroom 3
Harry de Haan, rol: Lid

Gemeente Den Haag p/a projectorganisatie

Locatie: Den Haag, Laan van Hoornwijck 80
Cynthia Sewbalak, rol: Lid

Gemeente Den Haag Dienst Stadsbeheer

Locatie: Den Haag, Spui 70
Peter Stroo, rol: Lid

INNOCY B.V.

Locatie: Leersum, Broekhuislaan 3
Dirk van Gemeren, rol: Lid

Overduin Design & Consultancy

Locatie: Nieuwegein, Kersegaarde24
Peter Overduin, rol: Secretaris

Rijkswaterstaat GPO

Locatie: Utrecht, Griffioenlaan 2
Gioffry Maduro, rol: Coordinator
Johan Naber, rol: Projectleider

Royal HaskoningDHV

Locatie: Rotterdam, George Hintzenweg 85
Patrick Peters Rit, rol: Lid

Vialis BV

Locatie: Houten, Loodsboot 15
Peter van Velden, rol: Lid

Witteveen+Bos Raadgevende Ingenieurs B.V.

Locatie: Deventer, Leeuwenbrug 8
Willem Beijer, rol: Lid