De laatste jaren is het COB-netwerk steeds vaker geconfronteerd met hiaten in fundamentele kennis ten aanzien van faalmechanismen, bijvoorbeeld bij lekkages, verzakkingen en rotaties van tunnelelementen en onderdelen zoals trekpalen, bewapening en beton. Dit vraagt om een aanpak waarbij de inbreng van de tunnelprojecten, wetenschap en experts uit de praktijk blijvend georganiseerd wordt. Het COB-netwerk heeft hiervoor een stuurgroep met daaronder vier commissies ingericht.

Stuurgroep

De stuurgroep borgt de samenhang en de kwaliteit van de onderzoeken naar constructieve faalmechanismen. Daarnaast zorgt de stuurgroep voor verbinding met wetenschappelijke programma’s.

Begeleidingscommissie instrumentarium SHA

Informatie die vrijkomt uit SHA’s moet worden samengebracht in een centraal systeem, zodat er nieuwe inzichten ontstaan. De begeleidingscommissie ziet erop toe dat het instrumentarium voldoet aan de wensen van beheerders, ingenieursbureaus en aannemers.

 

Commissie Voegen

Doel van deze commissie is het begrijpen van de faalmechanismen van een specifiek civiel onderdeel van tunnels, namelijk voegen. Er is een expertteam samengesteld dat tunnelprojecten en andere betrokkenen adviseert over de uit te voeren inspecties, beheersmaatregelen, etc.

Commissie Deformatie

Hoe gedraagt de constructie en de bodem eronder zich, wat zijn de bijbehorende faalmechanismen en welke beheersmaatregelen zijn nodig en effectief? Deze subcommissie verzorgt de begeleiding en interpretatie van praktijkonderzoek en de veralgemenisering en advisering rondom deze opgave.

Commissie Degradatie

Deze subcommissie richt zich op onderwerpen zoals corrosie van wapening en de brandwerendheid van materialen. Bij oudere tunnels kan degradatie leiden tot lekkage en de aantasting van de integriteit van de constructie als geheel.