Om een tunnel veilig te kunnen gebruiken, is zowel een goede constructie als een doeltreffende inrichting nodig. Tijdens de bouw of renovatie is het dan ook van belang dat de civiele techniek en installatietechniek op elkaar worden afgestemd. Er is een COB-expertteam samengesteld dat zich specifiek hierop richt.

Het team zal onder meer kennis en ervaring inbrengen bij de Structural health analyses (SHA’s). Daarnaast initieert het expertteam ook onderzoeksprojecten en ontwikkelt het nieuwe kennis of instrumenten. Alle input en ervaringen bundelt het expertteam in het groeiboek Renoveren, dat tevens door het team up-to-date gehouden wordt. De leden van dit team nemen deel aan diverse projecten binnen de ontwikkellijn Digitalisering van het tunnelprogramma.

Evolutiepad naar uniformiteit

Uit de koker van het expertteam is het project Evolutiepad naar uniformiteit ontstaan. Dit project werkt toe naar een roadmap voor de tunnelsector, over hoe je kunt organiseren dat tunnels, bijvoorbeeld in een land, regio, corridor of stad, meer op elkaar gaan lijken qua techniek en beheerinformatie, zodat ze met een programmatische aanpak gemakkelijker beheerd kunnen worden. De deliverables die voortkomen uit dit evolutiepad worden ook opgenomen in het groeiboek Renoveren.

Team on hold

Eind 2022 is dit expertteam (tot nader order) geen project meer binnen het COB. In 2022 is het Groeiboek Renoveren opgeleverd en in het Engels vertaald. Een update van het groeiboek wordt eind 2023 verwacht. In de tussentijd maakt een groot aantal leden van de expertgroep onderdeel uit van het COB-project Evolutiepad naar uniformiteit of andere projecten in het tunnelprogramma. De leden van het expertteam TTI worden benaderd als er weer behoefte is aan een bijeenkomst.

Indruk van de checklist Raakvlakken civiel-TTI. (Beeld: COB)

Deliverables

Nr.

Omschrijving

Verwachte opleverdatum

1

Verzamelen en delen kennis en ervaringen opgedaan bij de SHA’s en in de praktijk, inclusief beschikbaar zijn voor SHA’s.

Doorlopend
2

Update groeiboek Renoveren.

Q2 2022
3

Plan van aanpak opstellen voor nieuw initiatief Evolutiepad naar uniformiteit.

Q4 2022

Activiteiten afgelopen halfjaar

Omschrijving

Draagt bij aan deliverable …

Update groeiboek Renoveren. De oude hoofdstukken zijn aangevuld en aangepast waar dat nodig is. De scope is uitgebreider dan initieel was bedacht. Document is inhoudelijk beter en overzichtelijker geworden.

2

Geen specifieke verzoeken vanuit SHA’s.

Geen

Wat vooraf ging…

In het eerdere COB-project Risico’s in kaart is onder meer vastgesteld dat daar waar de tunnelconstructie en tunneltechnische installaties elkaar raken, vaak risico’s ontstaan. Deze raakvlakken zijn in een checklist per (sub)systeem en component in kaart gebracht, met daarbij aandachtspunten voor het op elkaar afstemmen van de twee aspecten. Om de toepassing van deze checklist en het achterliggende gedachtegoed te stimuleren, is een expertteam samengesteld uit COB-netwerkleden die ruime praktijkervaring hebben op het snijvlak van civiele techniek en tunnelinstallaties.

Uit de aftastende workshops Lessons Learned, Technische levensduur en Circulair kwamen onder meer onderstaande ideeën naar voren:

Evalueren kun je leren

Op concreet niveau evaluaties uitvoeren en verwerken in nieuwe uitvragen zoals bijvoorbeeld PTZ. COB kan hierin faciliteren!

Levensduur, impact van herstel/renovatie verminderen

  • Organisatorische keuzes maken, techniek is altijd lastig, levensduur, service, zorg dat tunnelsysteem kan omgaan met alle apparatuur. Uitwisselbaarheid, etc..
  • Fysieke en logische raakvlakken standaardiseren.
  • Daarnaast investeren in haalbare aspecteisen, levensduureisen en overige kwaliteitseisen.
  • Hartbeat vervanging installaties afstemmen op elkaar.

Circulair

  • Nadenken over hergebruik.
  • Incentive voor aannemer.
  • Restafval hergebruiken van bijvoorbeeld Heinenoord in PTZ.
  • Inventariseren van projecten; wat is er weggegooid en wat had gerecycled kunnen worden.
  • Standaardisatie op fysieke en logische raakvlakken maakt uitwisselbaarheid, en daarmee herbruikbaarheid, groter.

Deelnemers