Gevolgen inwerkingtreding Wet lokaal spoor

Terug naar kennisbank
  • Document code: V150
  • Auteur: Commissie V150
  • Jaar: 2015

Samenvatting

De wet- en regelgeving rondom railtunnels is complex en onbekend in vergelijking met de regelgeving rondom wegtunnels. Om meer helderheid te scheppen, heeft een werkgroep van het COB, in samenwerking met het Kennisplatform Tunnelveiligheid (KPT), een verkenning uitgevoerd. De rapportage gaat in op relevante wet- en regelgeving, de verplichte instrumenten en het proces.

Deze kennispublicatie geeft een overzicht van de meest relevante artikelen uit de wet- en regelgeving die van toepassing is op tram-, metro-, en lightrailtunnels. De belangrijkste wetgeving is de Woningwet met daaraan gekoppeld het Bouwbesluit 2012. Op lokale spoorwegen gelden daarnaast de Wet lokaal spoor, het Besluit lokaal spoor, de Regeling lokaal spoor en het Aanwijzingsbesluit lokaal spoor.

Uit de wet- en regelgeving blijkt dat zowel de beheerder van de ondergrondse railinfra als de vervoerder die ervan gebruikmaakt, moet beschikken over een actuele risicoanalyse en een veiligheidsbeheersysteem. Daarnaast is vastgelegd dat er bij nieuwe en aanmerkelijk gewijzigde infrastructuur door beide partijen informatiedossiers opgesteld dienen te worden, met daarin een aantal verplichte elementen. De werkgroep geeft in het rapport meer informatie over de invulling en het gebruik van deze instrumenten. Er wordt ook een toelichting gegeven op het proces: wanneer is welke veiligheidsdocumentatie nodig?

Op basis van de verkenning heeft de werkgroep aanbevelingen en aandachtspunten geformuleerd. Zo adviseert de werkgroep om in regelgeving een methode voor de kwantitatieve risicoanalyse (QRA) vast te leggen. Ook worden er vervolgstappen voorgesteld, zoals het formeren van (een) werkgroep(en) voor het opstellen van handleidingen die opgenomen kunnen worden in de regelgeving.