Landelijk Tunnelbeheerteam: voor uniforme tunnels en advies op maat

Rijkswaterstaat heeft een landelijk tunnelbeheerteam opgezet om het beheer van de rijkstunnels verder te uniformeren, standaardiseren en optimaliseren. Het team gaat de zes regionale diensten met rijkstunnels inhoudelijk ondersteunen, pakt regio-overkoepelende taken op en zorgt voor kennis- en expertise-uitwisseling. De slogan van het Landelijk Tunnelbeheerteam (LTB) is dan ook ‘voor uniforme tunnels en advies op maat’. Ron van den Ende, kwartiermaker en inmiddels programmamanager van het tunnelbeheerteam, aan het woord.

“Rijkswaterstaat beheert inmiddels ruim vijfentwintig rijkstunnels”, vertelt Van den Ende. “De eindverantwoordelijkheid voor deze objecten ligt bij de regionale diensten. Zij zijn als tunnelbeheerder verantwoordelijk voor de veiligheid en beschikbaarheid van de tunnels in hun regio. Dit betekent onder andere dat ze moeten kunnen aantonen dat hun tunnels veilig zijn en voldoen aan de wet- en regelgeving. In 2015 en 2016 is een ronde langs de tunnels en regionale diensten gemaakt om te zien of we voldoen aan de wet- en regelgeving. Dat is het geval, maar we concludeerden toen wel dat het beheer beter en uniformer kan. Deze conclusie was een van de redenen voor het opzetten van een landelijk tunnelbeheerprogramma. Andere redenen waren het streven van Rijkswaterstaat om uniformer te gaan werken en de behoefte aan intensivering van de samenwerking tussen de regio’s.”

“Voor de uitvoering van dit programma is een landelijk tunnelbeheerteam opgezet. Het ‘LTB’ gaat de tunnelregio’s en de keten van tunnelbeheer vanaf begin 2019 ondersteunen bij het verder uniformeren, standaardiseren en optimaliseren van het tunnelbeheer. Ook helpt het team indien nodig bij maatwerkopgaven. De afgelopen maanden heb ik als kwartiermaker de start van het LTB voorbereid. Zo heb ik alle tunnelregio’s bezocht om het plan voor een landelijk team te bespreken en te inventariseren waar ze tegenaan lopen en aan welke ondersteuning ze behoefte hebben. Mijn indruk is dat de regio’s weliswaar moeten wennen aan de komst van een landelijk beheerteam, maar dat de meeste ook blij zijn dat er een organisatie komt die hen kan helpen. Dat blijkt alleen al uit de vele hulpvragen die ik de afgelopen maanden heb gekregen.”

Omdat veel tunnels in Nederland al een dagje ouder zijn, is beheer (en daaruit voortvloeiend onderhoud) erg belangrijk. Zo werd de Eerste Coentunnel (gebouwd in 1966) tussen 2013 en 2014 volledig gerenoveerd om aan de gebruiks- en veiligheidseisen van deze tijd te voldoen.

Platform

“Als tunnelbeheerteam gaan we ons vooral richten op uniformering, standaardisering en optimalisering. Nu zie je nog dat elke regio zelfstandig noodzakelijke ontwikkelingen oppakt. Hierdoor zijn er veel verschillen tussen de regio’s, bijvoorbeeld in de manier waarop inspecties worden uitgevoerd. Als het lukt om dit soort zaken op een meer uniforme en gestandaardiseerde manier te gaan doen, kunnen regio’s niet alleen onderling kennis uitwisselen, maar wordt het ook mogelijk om medewerkers binnen verschillende regio’s in te zetten en de samenwerking tussen de tunnelregio’s te versterken.”

“Naast het standaardiseren van werkwijzen en het ondersteunen van de regio’s en ketenpartners bij de invoering hiervan, gaan we onder meer regio-overstijgende vraagstukken oppakken. Verder willen we ervoor zorgen dat allerlei informatie en kennis op een toegankelijke manier beschikbaar komt voor de tunnelregio’s. Ook gaan we themabijeenkomsten organiseren en communities of practice oprichten, om ervaringen en kennis uit te wisselen. Verder zullen we als vraagbaak optreden voor maatwerkadvies. Als een beheerder in een van de regio’s een vraag heeft of ergens mee zit, kan hij bij ons aankloppen. Wij zoeken dan een antwoord of oplossing, waarbij we gelijk kijken of het zinvol is om het antwoord of de oplossing voor het vraagstuk landelijk te verspreiden.”

Samen aan de slag

Van den Ende vervolgt: “Bij al onze activiteiten zullen we oog hebben voor de menselijke aspecten. Met de komst van het LTB en de wens om zoveel mogelijk zaken te uniformeren en standaardiseren zullen veel initiatieven vanuit het landelijk team komen. Tegelijkertijd kunnen vernieuwingen natuurlijk ook vanuit de regio’s zelf ontstaan. We beseffen dat sommige mensen in de regio’s deze verandering niet leuk zullen vinden. Daarom zeggen we niet ’jammer voor jullie’, maar werken we samen en zullen deze verandering maximaal faciliteren. Het gaat om een constante interactie. Op eenzelfde manier zullen we met de regio’s overleggen hoe we nieuwe werkwijzen het beste kunnen invoeren. Immers, het LTB is niet alleen een kennisplatform vóór maar ook ván de tunnelregio’s. Samen gaan we aan de slag om het tunnelbeheer naar een hoger niveau te tillen.”