Platform Beheer en onderhoud

Veel tunnels in Nederland bevinden zich tussen nu en tien jaar aan het einde van hun levensduur. Overige tunnels moeten slim worden onderhouden, en worden aangepast aan de veranderende eisen van deze tijd. Het gaat hierbij zowel om technische aspecten (bv. zinkvoegen, ICT) als om organisatorische. Het platform Beheer en onderhoud heeft tot doel de kennis in het COB-netwerk te combineren en te benutten.

De instandhoudingsopgave waar we ons voor geplaatst zien, roept talloze vragen op. Veel partijen zijn al bezig met oplossingen. Uitwisseling van opgedane kennis en ervaring kan helpen om de nieuwe processen efficiënter te laten verlopen en te zorgen voor slim beheer en onderhoud. Het COB kan daarbij een belangrijke rol spelen, doordat de betrokken partijen via projecten en platforms hun kennis en ervaringen kunnen uitwisselen en zo van elkaar kunnen leren.

Het platform heeft de volgende doelen:

  • Het creëren van een veilige omgeving waarin deelnemers hun vragen, zorgen en ervaringen kunnen delen en zo informeel van elkaar kunnen leren.
  • Het zich laten inspireren door mensen binnen en buiten het eigen werkveld.
  • Het identificeren van opgaven die vervolgens gezamenlijk worden uitgeplozen.
  • Het ontwikkelen van een gezamenlijke kijk en het uitwerken van oplossingen.

Afhankelijk van het onderwerp zullen er soms subgroepen gevormd worden die een thema verder uitwerken en na enige tijd weer aan de groep teruggeven.

Platformbijeenkomsten

Op dinsdag 22 juni 2021 stond er een bijzondere bijeenkomst gepland voor het platform. De strandclub Bida Baai in Wassenaar was afgehuurd, waardoor de leden eindelijk weer eens fysiek bij elkaar konden komen! Voor wie niet kon, wilde of mocht, was er een livestream om de presentaties te volgen. Aan de interactieve subsessies konden alleen de gasten ter plekke meedoen.

De bijeenkomst stond in het teken van informatieoverdracht tussen project en beheerder. Vanaf beide kanten liggen er uitdagingen: bij een renovatie gaat het om de overdracht van beheerder naar marktpartij, en na afloop van het renovatieproject (of bij de oplevering van een nieuwbouwproject) moet er juist informatie van de marktpartij naar de beheerder. Tijdens de bijeenkomst ging platformcoördinator Hans Janssens in gesprek met ervaringsdeskundigen van de Ketheltunnel, Maastunnel, Victory Boogie Woogietunnel (Rotterdamsebaan) en de Rottemerentunnel (A16 Rotterdam). Wat zijn volgens hen de do’s en don’ts, hoe kunnen informatieprocessen verbeterd worden, wat is er nodig?
>> Bekijk agenda (pdf, 360 KB)

Tunnelrenovatie met de winkel open vraagt om goede samenwerking, logistieke afstemming, heldere afspraken, flexibiliteit en korte communicatielijnen. Dat valt te leren uit de digitale bijeenkomst van het platform Tunnels en veiligheid en het platform Beheer en onderhoud op 16 maart 2021. Tijdens de bijeenkomst stonden vanuit het thema ‘Renoveren met de winkel open’, de lessen uit het programma VIT2 van Rijkswaterstaat centraal. In totaal zijn er 90 online deelnemers geteld. Onder leiding van de platformcoördinatoren Arjan Tromp en Tom van Tintelen werd het programma doorlopen. In de studio sprak Johan Naber sprak namens Rijkswaterstaat over de doelen, de aanpak en hoe dat heeft uitgepakt. Jan Holsteijn en Rob Riemens vertelden namens de combinatie Croon Siemens over de uitvoering, techniek en logistiek. Stefan Kurvers (Dynniq) sloot digitaal aan en ging in op de industriële automatisering.

Tussen de presentaties door werden via Mentimeter vragen beantwoord, zoals ‘op welke onderwerpen uit de presentatie zou u in COB-verband dieper willen ingaan’. Ook konden de deelnemers via de chat vragen indienen. Volgens Arjan Tromp werden met name testen, logistiek, de rol van de beheerder en cybersecurity bij renovatie, veel genoemd. Daarnaast concludeerde hij dat VIT ook lijkt te staan voor ‘Vaak Intensief Tafelen’.

>> Presentatie overall (pdf, 670 KB)
>> Presentatie VIT2 – algemeen (pdf, 1 MB)
>> Presentatie VIT2 – TTI (pdf, 2 MB)
>> Presentatie VIT2 – IA (pdf, 2 MB)

De digitale bijeenkomst op 20 januari 2021 was een gezamenlijke bijeenkomst van het platform Beheer en onderhoud en het platform Duurzaamheid. Eveneens waren de leden van het platform Tunnels en veiligheid uitgenodigd.

Het onderwerp duurzaamheid stond deze ochtend centraal, omdat de leden van het platform hadden aangegeven meer te willen weten over duurzaamheid in relatie tot het beheren en onderhouden van tunnels. Er is onder meer teruggeblikt op dat wat het platform Duurzaamheid in 2020 heeft bereikt. Ook zijn de platformleden geïnformeerd over de plannen voor 2021 op het gebied van circulariteit. Een interactief gedeelte was uiteraard ook onderdeel zijn van deze gezamenlijke platformbijeenkomst.
>> Bekijk agenda (pdf, 100 KB)
>> Bekijk presentatie platform Beheer en onderhoud (pdf, 1.4 MB)
>> Bekijk presentatie platform Duurzaamheid (pdf, 5.2 MB)

 

De platformbijeenkomst op woensdagmiddag 7 oktober 2020 stond in het teken van het beheren en onderhouden van software en ICT-gestuurde systemen. Vraagstukken als cybersecurity, configuratiemanagement en softwarebeheer zorgen voor extra complexiteit bij beheerorganisaties. Het betreft zowel inhoudelijke vraagstukken (hebben we de juiste kennis is huis?) als organisatorische (welke competenties en ontwikkeling van de beheerorganisatie zijn nodig?). Daarnaast vergt het ook een andere inzet van gereedschappen en hulpmiddelen, al dan niet gekoppeld aan bestaande systemen. Dit was dan ook de link met de reeds gehouden webinars over digitale hulpmiddelen in de beheerfase.
>> Download presentatie algemeen (pdf, 1.3 MB)
>> Download presentatie Frans Lambregts – Lifecyclemanagement tunnels en tunnelsoftware (pdf, 1.7 MB)
>> Download presentatie Johannes Braams – Tunnels en cybersecurity (pdf, 820 KB)

Voor de bijeenkomst op 12 juni 2020 werkte het platform Beheer en onderhoud samen met het platform Tunnels en veiligheid en het KPT. Het onderwerp was ‘smart mobility in relatie tot aanleg, onderhoud en beheer van tunnels’. Twee prominente sprekers stonden op het programma:

  • Carlo van der Weijer, TU/e
    Schieten we straks met een hyperloop onder het maaiveld door, gaan we nóg meer met de auto als die het rijden overneemt, gaat de gouwe ouwe fiets het alsnog winnen of vliegen we gewoon met drones van A naar B? En hoe krijgen we al het voedsel en alle koopwaar bij de mensen? Carlo van de Weijer probeerde in zijn betoog over de toekomst van mobiliteit de zin van de onzin te scheiden, en te vertalen naar implicaties voor het ondergronds ruimtegebruik.
  • Arie Bleijenberg, TNO
    Civiele infrastructuur is ons grootste publieke vermogen! Hoe groot is de aankomende vervangingsopgave van onze kunstwerken? Wanneer komt de piek? Hoe brengen we het management van deze assets op een hoger plan? Arie Bleijenberg van TNO deelde in hink-stap-sprong feiten en zijn visie.

Vanuit de studio hoorde en zag u niet alleen de presentaties, maar gingen de COB-coördinatoren Hans Janssens en Arjan Tromp met de heren in gesprek, waarbij u ook vragen kon stellen, bijvoorbeeld via de chatbox. Die vragen nam KPT-coördinator Ben van den Horn gelijk mee in het studiogesprek.

De bijeenkomst was onderdeel van de feestelijk platformmiddag, voorafgegaan door COB-tv.

Gezamenlijke platformbijeenkomst op 12 juni 2020. (Foto’s: COB)

Op dinsdag 19 mei 2020 om 11.00 uur vond het vervolg plaats van de sessie over digitale gereedschappen, zie hieronder. Deze tweede sessie startte met met een demonstratie. Voor de eerste Heinenoordtunnel heeft Jan Verbrugge een koppeling tussen BIM, Merdian, Kerngis en live data laten ontwikkelen. Deze ontwikkeling deelde hij met de platformleden. Vervolgens gingen de deelnemers met elkaar aan de slag met alle vragen en opmerkingen om samen de wensen en behoeften beter in kaart te brengen. Aan de hand van vragen en stellingen werden de deelnemers actief betrokken om zo, ondanks de beperkingen maar met de mogelijkheden van online samenkomen, een eerste inventarisatie te doen.
>> Terugkijken op YouTube

De eerste online platformbijeenkomst vond plaats op woensdag 22 april 2020. Dat vergde wat energie, maar de sprekers hebben zich goed aangepast en met 60 deelnemers was de bijeenkomst buitengewoon goed ‘bezocht’. De sessie stond in het teken van digitale gereedschappen in de beheer-en-onderhoudsfase. Vorig jaar zijn de platformleden door Siemens, Infranea en Movares meegenomen in de mogelijkheden van de digitale tweeling, augmented en virtual reality, virtual OTO en 3D BIM. Dit jaar vertelden Celeste Martens (Croonwolter&dros), Franc Fouchier (Soltegro) en Patrick Beekman (Ultimo) hoe 3D BIM, onderhoudsmanagementsystemen en visualisaties ingezet kunnen worden voor het beheer en onderhoud van tunnels. Via de chatbox konden de deelnemers vragen stellen aan de sprekers en discussiepunten inbrengen.
>> Download agenda (pdf, 173 kB)
>> Terugkijken op YouTube

De bijeenkomst van het platform Beheer en onderhoud op donderdag 14 november 2019 stond in het teken van ‘Waarde’. Omdat waarde ook voor het platform Meerwaarde ondergrond belangrijk is, werden ook de leden van dat platform uitgenodigd.

Ondergronds bouwen in het algemeen en tunnels in het bijzonder leveren een bijdrage aan de waarde van een stad, gebied, netwerk en de omgeving. Die waarde wordt tijdens de planvoorbereiding van een project in kaart gebracht. De baten worden afgezet tegen de kosten en mede op basis hiervan wordt wel of niet voor een ondergrondse oplossing gekozen. Een veelgebruikte aanname is dat alleen bij hoge grondprijzen en meervoudig ruimtegebruik  ondergronds bouwen economisch rendeert. Achteraf blijkt echter vaak dat de ondergrondse mogelijkheden (maatschappelijke) waarde toevoegt aan de bovengrond die voorafgaand aan het project niet zijn erkend. Mede door dit gebrekkige zicht op de baten wordt de instandhouding van ondergrondse objecten al snel gezien als “hoge kosten”. Voor tunnelbeheerders is het daarom van belang dat in de exploitatiefase niet alleen de kosten, maar ook de baten expliciet inzichtelijk zijn. Daarmee wordt het mogelijk om in de exploitatiefase een gefundeerde discussie te voeren over wat nodig is, wat dat oplevert (waarde) en wat dat mag kosten.

Binnen het platform Meerwaarde ondergrond is de afgelopen jaren onderzoek uitgevoerd naar de waarde van ondergronds bouwen, met name van tunnels en parkeergarages. De resultaten werden, samen met een nadere invulling door het Centraal Planbureau, aan de platformleden wordt gepresenteerd. Op de bijeenkomst gingen de leden van de twee platforms hier met elkaar over in gesprek.

>> Download agenda (pdf, 825 kB)
>> Download presentaties (pdf, 3 MB)

Alweer een interactieve sessie op locatie! De bijeenkomst op 26 juni 2019 stond in het teken van digitale gereedschappen in de beheer-en-onderhoudsfase, zoals augmented en virtual reality en 3D-BIM. Er werden praktijkcases toegelicht door Siemens, Infranea en Movares. Aan de hand van een aantal opstellingen hebben de platformleden gezien en ervaren wat de ‘digitale tweeling’ is en wat daarmee kan. Ondertussen gingen ze in gesprek over de betekenis voor de beheer-en-onderhoudsfase van tunnels: Wat moeten we nog organiseren? Wat zouden de eerste stappen kunnen zijn? Welke kansen zien we en welke belemmeringen hebben we nog op te lossen?

Het platform kwam in 2019 voor het eerst weer bijeen op 21 maart van 13.00 tot 17.00 uur. De platformdeelnemers brachten een bezoek aan de Maastunnel in Rotterdam. Er was een uitgebreide rondleiding (2 uur!) door de tunnelbuis die momenteel onder handen genomen wordt. Onderdeel van deze rondgang was een toelichting op de successen en uitdagingen bij de renovatie en restauratie. Daarnaast gaf Mello Lindner, assetmanager Maastunnelcomplex, een presentatie over het beheer en onderhoud, vroeger en nu. Aansluitend was er een lezing waarin Jeroen Schrijver en Joost Meijer van de gemeente Amsterdam hun verhaal vertelden over BAT: beheerder aan tafel. Hoe dichten zij de kloof tussen project en beheer? Een interessant onderwerp met een raakvlak naar de werkgroep ‘Van realisatie naar exploitatie’ die momenteel bezig is maatregelen te ontwikkelen om deze kloof te verkleinen.
>> Bekijk agenda (pdf, 193 KB)
>> Download presentatie gemeente Amsterdam (pdf, 4 MB)

Deelnemers

Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

ABB

Locatie: Etten-leur, Mon Plaisir 40
Wilco Romeijnders, rol: Lid

Antea Group Nederland

Locatie: Oosterhout, Beneluxweg 125
Giel Klanker, rol: Lid

BAM Infraconsult B.V.

Locatie: Gouda, H.J. Nederhorststraat 1
Philippe Kemps, rol: Lid

Besix Infra

Locatie: Schelle, Steenwinkelstraat 640
Jan Parmentier, rol: Lid

Besix Nederland B.V.

Locatie: Dordrecht, Laan van Europa 900
André de Groen, rol: Lid

Capgemini Engineering Altran Netherlands B.V.

Locatie: Utrecht, Reykjavikplein 1
Andrea Schusler-Ooms, rol: Lid
Ingmar Stel, rol: Lid
Jeroen Kersten, rol: Lid
Lambert Verhagen, rol: Lid
Marc Hamilton, rol: Lid
Remco van Rij, rol: Lid

COB

Locatie: Delft, Van der Burghweg 1
Hans Janssens, rol: Coordinator
Karin Clement, rol: Begeleider/Facilitator

Colt International B.V.

Locatie: Cuijk-katwijk Nb, Korte Oijen 4
Erik Peeters, rol: Lid
Stan Veldpaus, rol: Lid

Concrefy B.V.

Locatie: Venlo, Olivier van Noortweg 10
Andrija Blagojevic, rol: Lid

Covalent B.V.

Locatie: Amersfoort, Displayweg 3
Ronald Gram, rol: Adviseur
Croonwolter&dros

Croonwolter&dros

Locatie: Utrecht, Veldzigt 18
Celeste Martens, rol: Lid
Dolf van der Meij, rol: Lid
Lieron Viveen, rol: Lid

Datadigest

Locatie: Rijswijk, Laan van Oversteen 20
Cedric Both, rol: Lid

Deltares

Locatie: Delft, Boussinesqweg 1
Peter van den Berg, rol: Lid

Don Bureau B.V.

Locatie: Bergen Op Zoom, Prins Bernhardlaan 64
Thomas Bax, rol: Lid

ENGIE Infra & Mobility B.V.

Locatie: Dordrecht, Laan van Barcelona 800
Peter Borsje, rol: Lid
Ruud Schenk, rol: Lid

Gemeente Amsterdam Ingenieursbureau

Locatie: Amsterdam, Weesperstraat 430
Tjitse van Dijk, rol: Lid

Gemeente Amsterdam Verkeersleiding (Verkeer en Openbare Ruimte)

Locatie: Amsterdam, Dijksgracht 1
Aart van Tussenbroek, rol: Lid
Elise Nouwens, rol: Lid
Jeroen Schrijver, rol: Lid
Wilco Renkema, rol: Lid

Gemeente Den Haag Dienst Stadsbeheer

Locatie: Den Haag, Spui 70
Geurt Jan van der Meiden, rol: Lid

Gemeente Rotterdam Stadsbeheer

Locatie: Rotterdam, Wilhelminakade 179
Nabila Abdellaoui, rol: Lid
Rob Zwinkels, rol: Lid

Gemeente Rotterdam Stadsontwikkeling

Locatie: Rotterdam, Wilhelminakade 179
Riemer te Velde, rol: Lid

Gemeente Utrecht Dienst Stadsontwikkeling

Locatie: Utrecht, Stadsplateau 1
Tanim Hermie, rol: Lid

Heijmans Infra Management B.V.

Locatie: Rosmalen, Graafsebaan 67
Mario Boeren, rol: Lid

ICT Netherlands

Locatie: Barendrecht, Kopenhagen 9
Ben Bastiaanse, rol: Lid
Frans Lambregts, rol: Lid
Herman Kraaij, rol: Lid
Rob van Dijk, rol: Lid

INFRANEA Holland B.V.

Locatie: Breda, Graaf Engelbertlaan 75
Kasper Tijs, rol: Lid

INNOCY B.V.

Locatie: Breda, Haagweg 1
Alexander Zoetemelk, rol: Lid
Bram ten Klei, rol: Lid
Floris van Bochove, rol: Lid
Johan Bel, rol: Lid
Jop Janssen, rol: Lid
Pim Lodestijn, rol: Lid

Kienia Industriële Automatisering B.V.

Locatie: Hardinxveld-giessendam, Molenstraat 1
Niels Vissers, rol: Lid

MaxGrip Head office

Locatie: Utrecht, Euclideslaan 121
Marcel Morsing, rol: Lid

Mobilis B.V.

Locatie: Rotterdam, Marten Meesweg 25
Jan de Waard, rol: Lid

Movares Nederland B.V.

Locatie: Utrecht, Daalseplein 100
Jacco Kroese, rol: Lid
Pieter Zijlmans, rol: Lid

Nebest B.V.

Locatie: Vianen, Marconiweg 2
Jan Kloosterman, rol: Lid
Leo Leeuw, rol: Lid

NOVENCO Building & Industry

Locatie: Bergschenhoek, Bergweg- Zuid 115
Koen van Nuland, rol: Lid

OFN Projecten B.V. Innovatie voor onderweg

Locatie: Geldermalsen, De Ooyen 25
David Baars, rol: Lid
Phoenix Contact

Phoenix Contact

Locatie: Zevenaar, Hengeler 56
Mischa Braam, rol: Lid

ProRail

Locatie: Utrecht, Moreelsepark 3
Dirk Jan Menger, rol: Lid
Michiel Berkheij, rol: Lid

Rijkswaterstaat Dienst Limburg

Locatie: Maastricht, Avenue Ceramique 125
Willy van Laanen, rol: Lid

Rijkswaterstaat GPO

Locatie: Utrecht, Griffioenlaan 2
Alen Halilovic, rol: Lid
Eric de Bruin, rol: Lid
Harry Dekker, rol: Lid
Jan van der Sluis, rol: Lid
Jan Verbrugge, rol: Lid
Mark Zwaan, rol: Lid
Ronald Mante, rol: Lid

Rijkswaterstaat PPO

Locatie: Utrecht, Griffioenlaan 2
Erik Römkens, rol: Lid
Jeroen Peeters, rol: Lid
Nan Eelman, rol: Lid

Rijkswaterstaat PPO Programma's, Projecten en Onderhoud

Locatie: Haarlem, Toekanweg 7
Hans Bruinsma, rol: Lid
Stephan van der Horst, rol: Lid

Rijkswaterstaat Zuid-Holland

Locatie: Rotterdam, Boompjes 200
Hendri van Muiswinkel, rol: Lid

Siemens Mobility BV

Locatie: Zoetermeer, Werner von Siemensstraat 7
Ard van der Kleij, rol: Lid
Chek Lee, rol: Lid
Cynthia Grotens, rol: Lid
Martijn Koolhoven, rol: Lid

Siemens Nederland BV

Locatie: Den Haag, Prinses Beatrixlaan 800
Thomas Harent, rol: Lid

Strukton Civiel Projecten b.v.

Locatie: Utrecht, Westkanaaldijk 2
Gijs Peters, rol: Lid

Sweco Nederland

Locatie: De Bilt, De Holle Bilt 22
Erik Schermer, rol: Lid
Mello Lindner, rol: Lid

Technolution BV

Locatie: Gouda, Burgemeester Jamessingel 1
Andre Nijholt, rol: Lid
Danny Vroemen, rol: Lid

TU Delft Faculteit Civiele Techniek & Geowetenschappen

Locatie: Delft, Stevinweg 1
Wout Broere, rol: Lid

Tunnel Engineering Consultants

Locatie: Amersfoort, Laan 1914 No 35
Abel de Vries, rol: Lid
Ard Verweij, rol: Lid
Eric Delhez, rol: Lid
Frederik Wagenaar, rol: Lid
Gerben Tornij, rol: Lid
Johannes Braams, rol: Lid
Peter Alink, rol: Lid

Van der Worp Infra Consult B.V.

Locatie: Hardenberg, Edelinckstraat 88
Jacco van der Worp, rol: Lid

Vialis BV

Locatie: Houten, Loodsboot 15
André Kladler, rol: Lid
Jacob Reitsema, rol: Lid
Marlou Besseling, rol: Lid
Wouter Koomen, rol: Lid

VolkerWessels Infra

Locatie: Vianen, Lange Dreef 7
Marco Stouten, rol: Lid

Wegschap Tunnel Dordtse Kil

Locatie: Dordrecht, Provincialeweg 43-nr 102
Arie Bras, rol: Lid

Witteveen+Bos Raadgevende Ingenieurs B.V.

Locatie: Deventer, Leeuwenbrug 8
Okke Sanderink, rol: Lid
Individuele deelnemers

Jan Jonker, rol: Lid