Dwarsliggende feiten

Vaak staan onterechte aannames over wet- en regelgeving een vlotte samenwerking in een kabels-en-leidingenproject in de weg. Maar soms is een aanname wél terecht en gaat het om een dwarsliggend feit. Voor die feiten zoekt het COB-netwerk in dit project een oplossing op beleidsniveau.

Voor het project Fabels en feiten zijn tientallen mensen uit de kabels-en-leidingensector geïnterviewd over de belemmeringen die zij ervaren vanuit wet- en regelgeving. Dat heeft liefst 82 fabels en 71 feiten opgeleverd. Lang niet alle gevoelde belemmeringen zijn dus gebaseerd op feiten, maar komen voort uit gebrek aan kennis, capaciteit of tijd om volgens de regels te werken. Met het publiceren van de (on)juistheden in het groeiboek Fabels en feiten beschikt de branche over een naslagwerk om onnodige discussies uit de weg te gaan. Er blijven echter discussies bestaan, omdat wet- en regelgeving soms écht belemmerend werkt. Het gaat dan bijvoorbeeld om verschillende interpretatiemogelijkheden van wettelijke kaders, of het ontbreken van wettelijke regelingen en toetsingskaders.

Er is draagvlak en eigenaarschap nodig bij ministeries. Omdat het onderwerp is verdeeld over drie ministeries, kost dit proces tijd. Gedurende 2023 zijn overleggen met ministeries geweest. Ook is er contact gelegd met de programmamanager van het nieuwe programma Bodem en ondergrond. Concrete afspraken zijn in deze fase van ontwikkeling van dat programma lastig. 

Deliverables 2023/2024

Nr.

Omschrijving

Verwachte opleverdatum

1

Voortgang is afhankelijk van draagvlak: als wetgevende instanties niet bereid zijn om de uitkomsten te accepteren en erop te anticiperen, is dit onderzoek niet relevant en zullen we het niet uitvoeren.

Doorlopend

Activiteiten juli-december 2023

Omschrijving

Draagt bij aan deliverable …

Verschillende overleggen met ministeries over de dwarsliggende feiten.

1

Er is contact gelegd met de programmamanager van het nieuwe programma Bodem en ondergrond. Concrete afspraken zijn in deze fase van ontwikkeling van dat programma nog lastig.

1

Vier dwarsliggende feiten

Uit het groeiboek Fabels en feiten komen diverse dwarsliggende feiten naar voren. Om niet te verzanden in te veel oplossingsrichtingen voor te veel vraagstukken, zijn er vier geselecteerd om aan te pakken. Dit zijn de vraagstukken die het meest urgent zijn en/of een grote impact op de keten hebben. Voor elk feit is een aanvliegroute naar een oplossing  bedacht. Deze aanvliegroutes zijn besproken met de betrokken instanties, zoals de ministeries van BZK, IenW en EZK.

 1. Een telecommunicatieverordening kan wel/niet opgenomen worden in een Omgevingsplan (stelling 3.21)
  Op 1 januari 2023 moeten gemeenten een (tijdelijk) omgevingsplan hebben vastgesteld en in 2029 moet de implementatie doorgevoerd zijn. Het omgevingsplan omvat de verordeningen die toezien op de fysieke leefomgeving. De in de Telecommunicatiewet verplicht gestelde telecommunicatieverordening wordt echter in de overgangsregeling niet benoemd als een verordening die onderdeel kan zijn van het Omgevingsplan.
 2. Een netbeheerder moet gemeentelijke bomen op zijn ondergrondse infrastructuur dulden (stelling 2.8)
  Een netbeheerder hoeft niet altijd te accepteren dat er een boom op zijn net wordt geplaatst. Dit betekent alleen niet dat een netbeheerder kan weigeren dat er een boom wordt gepland op de locatie waar zijn net ligt. In de rechtspraak is een aantal situaties beschreven wanneer netten moeten wijken voor bomen en wanneer niet. In de wet is dit niet concreet geregeld.
 3. Er is geen wettelijk toetsingskader voor vergunningen voor de aanleg van kabels en leidingen (stelling 2.16)
  Om een ontwikkeling te mogen realiseren, zijn vaak een of meerdere vergunningen nodig, denk aan een omgevingsvergunning.  Voor iedere omgevingsvergunning geldt een eigen toetsingskader. Voor aanvragen die betrekking hebben op de aanleg van kabels en leidingen is dit er niet. Hierdoor  stellen veel gemeenten verordeningen op; een telecommunicatieverordening, leidingverordening of een AVOI. Dit heeft als gevolg dat iedere gemeente op een andere manier omgaat met een aanvraag en de wijze van indiening en de toetsing daarvan voor de aanleg van kabels en leidingen.
 4. Overheden kunnen zelf invulling geven aan een nadeelcompensatieregeling (stelling 7.27)
  Wanneer belanghebbenden bij de uitvoering van een wettelijke taak door de overheid nadeel ondervinden, kunnen deze onder omstandigheden een vergoeding vragen voor de geleden schade (nadeelcompensatie). Een bestuursorgaan is tot op zeker hoogte vrij om zelf invulling te geven aan een nadeelcompensatieregeling. Dat is vaak geen probleem; de inkomstenderving, en zodoende de schadebepaling, is bijvoorbeeld voor een winkelier bij het afsluiten van een weg goed te berekenen. Voor kabels en leidingen ligt het ingewikkelder, en leidt het door een overheid zelf kunnen invullen tot minder rechtszekerheid.

Tijdens het COB-congres op 20 juni 2022 in het Archeon is uitgebreid aandacht geschonken aan dwarsliggende feiten. (Foto: Vincent Basler)

Brief aan minister De Jonge

Tijdens het plenaire programma van het COB-congres op 20 juni 2022 klonk uit volle borst: ‘Hugo, je kunt ons bellen, als je wilt versnellen’. Het COB-netwerk van betrokken professionals wil graag met minister De Jonge van Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening aan de slag om ervoor te zorgen dat kabels en leidingen geen belemmering vormen voor maatschappelijke opgaven. Daartoe heeft het COB op 1 november 2022 een brief aan de minister geschreven, die inmiddels in behandeling is.
>> Lees de brief

Kennisarena kabels en leidingen

Dit initiatief valt binnen de Kennisarena kabels en leidingen, waarin het GPKL, stichting Mijn Aansluiting en het COB samenwerken aan projecten die bijdragen aan toekomstbestendige nutsvoorzieningen en een beheersbare ondergrond.
>> Lees meer