Methodieken en innovaties

Binnen dit mechaniek worden nieuwe methodieken ontwikkeld en toegepast en wordt innovatie aangejaagd.

Daarbij valt te denken aan praktische instrumenten en handvatten voor de toepassing daarvan. Soms zijn die gebaseerd op voorbeelden in de praktijk, zoals usecases en proeftuinen. De grote uitdaging binnen dit mechaniek ligt op het gebied van gedrag en het doorbreken van patronen omdat ‘een nieuwe manier van denken’ van mensen wordt verwacht.

Lopende projecten

Verduurzaming van de kabels- en leidingenbranche

Nederland verduurzaamt en ook de kabels- en leidingenbranche kan hieraan een bijdrage leveren. Er is nog veel winst te behalen in emissiereductie, ruimtegebruik en biodiversiteit. In dit COB-project ligt de focus op het samenstellen van een catalogus met duurzaamheidsmaatregelen met betrekking op klimaat, circulariteit en biodiversiteit, speciaal voor de kabels- en leidingensector.

Kabels, leidingen en bodemdaling

Het ophogen of zettingsarm maken van huis of straat heeft grote impact op kabels en leidingen. Door afgeronde en lopende reconstructieprojecten te analyseren, wil het COB-netwerk handvatten bieden gebied van planning, fasering, uitvoeringscoördinatie en bereikbaarheid. Deze handvatten worden gebundeld in een handboek.

Inzicht in opsporen

Het opsporen van de werkelijke ligging van kabels en leidingen is erg belangrijk voor het bepalen van ondergrondse knelpunten en om schade door graafwerkzaamheden te voorkomen. Er bestaat een breed scala aan sleufloze detectietechnieken, maar niet altijd wordt de juiste techniek ingezet. Binnen dit project wordt in kaart gebracht hoe opdrachtgevers de juiste onderzoeksdoelstelling kunnen formuleren.

Fabels en feiten techniek

Op het gebied van wet- en regelgeving heeft het COB-netwerk al veel fabels en feiten op een rij gezet. Op het gebied van techniek is er ook behoefte aan een naslagwerk. Wat zijn keiharde waarheden en wat zijn slechts (onjuiste) aannames als het gaat over bijvoorbeeld aanlegtechnieken, onderhoud, inspectie, ordening, beïnvloeding, opsporing en detectietechnieken?

Afgeronde projecten

Mantelbuizenputconstructie

Door mantelbuizen lopen verschillende mediumvoerende kabel- en leidingnetwerken. Centrale vraag voor deze pilot was of een mantelbuizenputconstructie kan zorgen voor een geordende ondergrond en het veilig en bereikbaar aanbrengen en beheren van kabels en leidingen.

 

Detecteren zonder graven 

De Nederlandse ondergrond ligt er vol mee en het is de verwachting dat het aantal kabels en leidingen in de toekomst verder zal toenemen. Er is een groeiende behoefte aan betere plaatsbepaling van kabels en leidingen. In dit project is getracht om de kwaliteit van het gebruik van innovatieve detectietechnieken, zoals grondradar en radiodetectie vast te stellen.