Nieuwe werkwijzen en technieken

Binnen deze ontwikkellijn lopen projecten gericht op technische vernieuwingen die ruimtelijke inpassing bevorderen en maatschappelijke kosten en overlast verminderen.

Er zijn procesmatige, organisatorische en technische vernieuwingen nodig om de ruimtelijke inpassing te bevorderen en maatschappelijke kosten en overlast te verlagen. Aandachtspunten hierbij zijn het experimenteren met nieuwe technieken mogelijk maken, de wijze van aanbesteden en contracteren, de complexiteit van geïntegreerde projecten en het vereiste opleidingsniveau van personeel in de gehele keten.

De projecten die binnen de Kennisarena zijn opgestart in deze ontwikkellijn, richten zich vooralsnog op bovengrondse vernieuwingen. Om die reden worden ze uitgevoerd onder leiding van stichting Mijn Aansluiting.

Lopende projecten

Verduurzaming van de kabels- en leidingenbranche

Nederland verduurzaamt en ook de kabels- en leidingenbranche kan hieraan een bijdrage leveren. Er is nog veel winst te behalen in emissiereductie, ruimtegebruik en biodiversiteit. In dit COB-project ligt de focus op het samenstellen van een catalogus met duurzaamheidsmaatregelen met betrekking op klimaat, circulariteit en biodiversiteit, speciaal voor de kabels- en leidingensector.

Haalbaarheidsonderzoek proefsleuvendatabase, fase 2

Ter voorbereiding op praktijkprojecten worden proefsleuven gegraven om informatie te verkrijgen over wat waar onder de grond ligt. Met deze informatie wordt vervolgens weinig meer gedaan. Welke meerwaarde en kansen biedt het verzamelen, ontsluiten en (her)gebruik van deze informatie? Dit project onderzoekt de haalbaarheid van een proefsleuvendatabase.

Kabels, leidingen en bodemdaling

Het ophogen of zettingsarm maken van huis of straat heeft grote impact op kabels en leidingen. Door afgeronde en lopende reconstructieprojecten te analyseren, wil het COB-netwerk handvatten bieden gebied van planning, fasering, uitvoeringscoördinatie en bereikbaarheid. Deze handvatten worden gebundeld in een handboek.

Innovatieplatform Meterruimte van morgen (Mijn Aansluiting)

In twee teams werkt stichting Mijn Aansluiting aan alternatieven voor de meterkast zoals we deze nu kennen. Er worden voorstellen voor alternatieve concepten gedaan, die worden beoordeeld op onder meer veiligheid en leveringsbetrouwbaarheid. Indien een voorstel positief wordt beoordeeld zal er een prototype worden gemaakt, dat daarna aan verschillende tests wordt onderworpen.

Afgeronde projecten

Mantelbuizenputconstructie

Door mantelbuizen lopen verschillende mediumvoerende kabel- en leidingnetwerken. Centrale vraag voor deze pilot was of een mantelbuizenputconstructie kan zorgen voor een geordende ondergrond en het veilig en bereikbaar aanbrengen en beheren van kabels en leidingen.

 

Detecteren zonder graven 

De Nederlandse ondergrond ligt er vol mee en het is de verwachting dat het aantal kabels en leidingen in de toekomst verder zal toenemen. Er is een groeiende behoefte aan betere plaatsbepaling van kabels en leidingen. In dit project is getracht om de kwaliteit van het gebruik van innovatieve detectietechnieken, zoals grondradar en radiodetectie vast te stellen.