Nieuwe werkwijzen en technieken

Binnen deze ontwikkellijn lopen projecten gericht op technische vernieuwingen die ruimtelijke inpassing bevorderen en maatschappelijke kosten en overlast verminderen.

Er zijn procesmatige, organisatorische en technische vernieuwingen nodig om de ruimtelijke inpassing te bevorderen en maatschappelijke kosten en overlast te verlagen. Aandachtspunten hierbij zijn het experimenteren met nieuwe technieken mogelijk maken, de wijze van aanbesteden en contracteren, de complexiteit van geïntegreerde projecten en het vereiste opleidingsniveau van personeel in de gehele keten.

De projecten die binnen de Kennisarena zijn opgestart in deze ontwikkellijn, richten zich vooralsnog op bovengrondse vernieuwingen. Om die reden worden ze uitgevoerd onder leiding van stichting Mijn Aansluiting.

Bij stichting Mijn Aansluiting

Innovatieplatform Meterruimte van morgen

In twee teams werkt stichting Mijn Aansluiting aan alternatieven voor de meterkast zoals we deze nu kennen. Er worden voorstellen voor alternatieve concepten gedaan, die worden beoordeeld op onder meer veiligheid en leveringsbetrouwbaarheid. Indien een voorstel positief wordt beoordeeld zal er een prototype worden gemaakt, dat daarna aan verschillende tests wordt onderworpen.

Eerder bij het COB

Mantelbuizenputconstructie

Door mantelbuizen lopen verschillende mediumvoerende kabel- en leidingnetwerken. Centrale vraag voor deze pilot was of een mantelbuizenputconstructie kan zorgen voor een geordende ondergrond en het veilig en bereikbaar aanbrengen en beheren van kabels en leidingen.

 

Detecteren zonder graven 

De Nederlandse ondergrond ligt er vol mee en het is de verwachting dat het aantal kabels en leidingen in de toekomst verder zal toenemen. Er is een groeiende behoefte aan betere plaatsbepaling van kabels en leidingen. In dit project is getracht om de kwaliteit van het gebruik van innovatieve detectietechnieken, zoals grondradar en radiodetectie vast te stellen.