Casus Amsterdam: Bellamybuurt

In Amsterdamse buurten is de beschikbare ruimte in de onder- en bovengrond vaak zeer beperkt, terwijl er voor maatschappelijke opgaven veel toegevoegd moet worden en de gemeente streeft naar een aantrekkelijke, groene, openbare ruimte. Een realistische ontwerpoplossing voor de Bellamybuurt moet dienen als voorbeeld.

Er komt in de komende jaren een ongekende opgave op de stad Amsterdam af ten gevolge van de energietransitie en klimaatadaptatie. In bijna de helft van de bestaande Amsterdamse buurten (175 stuks) moet een warmtenet worden aangelegd, moet het elektriciteitsnet worden versterkt, data-verkeer worden gefaciliteerd, en de riolerings- en drinkwatervoorziening op plaatsen worden vernieuwd of uitgebreid. Daarnaast spelen grote opgaven als klimaatadaptatie (regenwaterberging en bescherming tegen hitte), mobiliteit, en leefbaarheid. Al deze dingen hebben een beslag op de openbare ruimte, zowel boven- als ondergronds.

Via de ontwerpstudie hoopt de gemeente antwoord te krijgen op vragen zoals: Hoe kunnen we dingen slim combineren? Hoe blijven we flexibel en toekomstvast? Hoe kunnen we slim faseren om overlast voor omwonenden te beperken? Hoe houden we de kosten van ontwerp en uitvoering redelijk? Welke vraagstukken en afwegingen komen in het proces naar voren? Zijn de ambities realiseerbeer: organisatorisch, financieel en wenselijk? En welke kaders kunnen we opstellen voor een stadsbrede aanpak en voor samenwerking met de ketenpartners?