Daadwerkelijke levensduur

In Nederland en België, maar ook wereldwijd, is de renovatieopgave voor tunnels enorm. Het is onbetaalbaar en voor de bereikbaarheid zeer onwenselijk om al deze objecten tegelijkertijd te renoveren. Er is echter te weinig kennis voorhanden om een goede assetmanagementstrategie te bepalen. Het COB-netwerk wil een eerste stap zetten door inzicht te geven in de belangrijkste risico’s.

De renovatieopgave geldt feitelijk voor alle kunstwerken, maar tunnels vormen een bijzondere groep objecten doordat er:

  • weinig fundamentele en praktische kennis is over de daadwerkelijke levensduur van de constructie zelf, bijvoorbeeld over de veroudering van beton, voegen, overgangen en funderingen;
  • weinig fundamentele en praktische kennis is over de relatie tussen de fysieke omgeving van de tunnel (bodem, grondwater, veranderende rivierdieptes en breedtes, aanleg overige constructies) en de verwachte levensduur van het object;
  • weinig fundamentele en praktische kennis is over de relatie tussen de levensduur van de tunnel en veranderende verkeersbelasting, het verdichten van het netwerk, het opkruipen van de stedelijke omgeving, etc.;
  • er nooit gekeken is naar de onderlinge relatie tussen voorgaande aspecten en de inventarisatie van mogelijke onbekende risico’s.

Het COB heeft het tot zijn ambitie gemaakt om een eerste slag te maken in het verhelderen van dit vraagstuk door een (position)paper op te stellen met de tien belangrijkste risicogebieden en de mate waarin we nu grip hebben op die risico’s. De werkgroep – met engineers, wetenschappers en experts uit de praktijk – zal gebruikmaken van forensic engineering, waarbij er naar de tunnel en zijn omgeving wordt gekeken alsof er een falen heeft plaatsgevonden en de oorzaak achterhaald moet worden.

In het tunnelprogramma is inzicht in de daadwerkelijke levensduur een van de speerpunten van de ontwikkellijn Civiel anders (ver)bouwen. Het onderzoek zal daarom op die plek worden voortgezet.
>> Lees meer

Activiteiten rondom de position paper

In een subsessie op het tweelandencongres Grenzeloos renoveren op 30 mei 2017 is de eerste draft van de paper gepresenteerd.Na het verwerken van de eerste feedback, is tijdens het World Tunnel Congress in Bergen op 12 juni een bijeenkomst georganiseerd waarop de geïnventariseerde risico’s met Nederlandse en internationale WTC-deelnemers zijn gedeeld. Met de experts is van gedachten gewisseld om het paper verder te verrijken. Vervolgens is de paper gepresenteerd op de STUVA Conference in december 2017. Daarna is de werkgroep aan de slag gegaan met het inrichten van een actieplan binnen het tunnelprogramma.

Workshop 2017

Gezien de veelheid aan personen en projecten die op dit moment bezig zijn met dit vraagstuk, organiseerde het COB op 5 december 2017 een workshop om tot een gezamenlijk plan van aanpak te komen. Rijkswaterstaat, marktpartijen en wetenschap vertelden waar zij mee bezig zijn, wat ze willen bereiken en welke puzzels ze nu hebben. Doelstelling van de workshop was het kennismaken met elkaars werk/invalshoeken, het op hoofdlijnen eens worden over een gezamenlijk plan van aanpak, een go of no/go voor het oprichten van een COB-expertgroep en het nadenken over de te betrekken renovatieprojecten (wie willen we er nog meer bij, wat gaan we waar doen en wie gaat wie betrekken).

Deelnemers

Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen