(Scroll down for English)

Het tunnelprogramma van het COB-netwerk is praktisch van aard. Voor sommige opgaven is aanvullende fundamentele kennis nodig. Daarom werkt het COB mee aan het onderzoeksprogramma Future proof tunnels van de TU Delft, waarin onderzoeksprojecten zijn geformuleerd die zorgen voor wetenschappelijke basis.

Het doel van het onderzoeksprogramma Future proof tunnels (pdf) is om tunneleigenaren een set instrumenten te bieden waarmee ze rationele en kosteneffectieve beslissingen kunnen nemen voor het onderhoud en de renovatie van tunnels en veiligheidssystemen. Ontwikkelingen in bijvoorbeeld sensortechnologieën, IoT en data-analyse bieden unieke kansen om tunnels ‘intelligent’ te maken, waardoor ze realtime updates kunnen geven over hun status en de prestaties van componenten en de veiligheid van het systeem.

Om deze technieken toe te passen, moet de sector meer inzicht krijgen in de mechanismen die de betrouwbaarheid, beschikbaarheid en het veiligheidsniveau van tunnels bepalen, en technologieën implementeren om alle relevante gegevens te verzamelen om een optimale onderhoudsplanning mogelijk te maken. Dit geldt zowel voor de beoordeling en renovaties van bestaande tunnels als bij de aanleg van nieuwe tunnels.

Deliverables

Nr.

Omschrijving

Verwachte opleverdatum

1

Eerste uitvoeringsproject met drie PhD’s. 

Q4 2023
2

Schrijven inzetproject voor vierde PhD’er.

Q4 2023
3

Schrijven inzetproject voor vijfde PhD’er.

Q4 2023
4

Begeleiden PhD’er 1 (Deformatie monitoring zinktunnel).

Q4 2023
5

Begeleiden PhD’er 2 (Geotechnische data-analyse).

Q4 2023
6

Begeleiden PhD’er 3 (Degradatie tunnelmaterialen).

Q4 2023

Activiteiten januari-juni 2023

Omschrijving

Draagt bij aan deliverable …

In de periode januari t/m april 2023 zijn ca. 150 aanmeldingen gedaan voor het PhD-programma. Met potentiële kandidaten zijn gesprekken gevoerd door de betreffende hoogleraren en begeleiders: Ken Gavin, Erik Schlangen, Mohammad Fotouhi, Wout Broere en Bart Duijvestijn. Op basis hiervan is een eerste selectie gemaakt, waarna op basis van tweede gesprekken een voorstel is gedaan voor drie kandidaten. Vervolgens hebben ook het COB, RWS en ProRail met de drie kandidaten gesproken waarbij met name is beoordeeld of de kandidaat goed aansluit bij het COB netwerk. Daarnaast hebben zich nieuwe kandidaten aangemeld uit het eigen netwerk. Ook hiermee zijn gesprekken gevoerd om geschiktheid te toetsen. Uiteindelijk is een keuze gemaakt en zijn drie kandidaten geselecteerd.

1

Voor het inzetproject van de vierde en vijfde PhD’ers is een plan van aanpak in concept gereed.

2,3

De jaarlijkse ronde van accordering over de door het netwerk besteedde in-kind uren heeft plaatsgevonden. Een totaal van 31564 uren is ingediend bij TKI. In september hopen we te horen wat deze bijdrage betekent voor het budget dat beschikbaar is voor de inzet van de volgende PhD’ers.

Alle deliverables

EngD Tunnels

EngD Tunnels, een tweejarige EngD-programma van de TU Delft en het COB, biedt een startpunt van een wetenschappelijke verdiepingsslag als ontwerper of technisch expert in de tunnelsector. Na succesvolle afronding van het programma ontvangen deelnemers de graad Engineering Doctorate (EngD). 

PhD-trajecten

In het onderzoeksprogramma Future proof tunnels is nu plaats voor drie PhD’ers. Twee van deze promotieplaatsen bevinden zich binnen de sectie Geo-engineering en de derde binnen de sectie Materialen en Milieu bij de faculteit Civiele Techniek en Geowetenschappen van de TU Delft. Op een later moment komen er meerdere posities beschikbaar.

In onderstaand schema is de samenhang weergegeven tussen de projecten van het COB-tunnelprogramma en de onderzoeksprojecten in Future proof tunnels.
>> Bekijk schema als pdf (150 KB)

IN ENGLISH:

The tunnel programme of the COB network is particularly practical in nature. However, some challenges also require fundamental knowledge. That is why the COB is participating in the Future proof tunnels research programme, in which research projects have been formulated that provide the scientific basis.

The overarching goal of the Future proof tunnels programme (pdf) is to provide tunnel owners with a set of tools to allow them to make rational and cost-effective decisions related to maintenance and renovation of the structural parts and safety systems. Advances in sensor technologies, IoT and data analytics offer unique opportunities to make tunnels intelligent, allowing them to provide real-time updates on the condition and (resulting) performance of components and the safety of the system. In order to apply these techniques, we must understand the mechanisms controlling the reliability, availability and safety level of our tunnels and implement technologies to gather all relevant data to allow optimal maintenance planning. Application is foreseen in both the assessment and renovation of existing tunnels as well as in the construction of new tunnels.

The diagram below shows how the projects of the COB tunnel programme and the research projects of Future proof tunnels relate to each other.

Deployment project COB-FT1

The COB works together with TU Delft to use the TKI subsidy. The so-called ‘deployment project’ COB-FT1 focuses on the replacement and renovation task for tunnels. The deployment project is the first phase of the overarching research program Future proof tunnels. At the beginning of 2023, the first three PhD students can start with the subprojects Deformation monitoring and database, Geotechnical data analysis and Degradation. Vacancies for this will soon be published on the COB website.
>> Read the project here (pdf, 923 KB)