(Scroll down for English)

Het tunnelprogramma van het COB-netwerk is praktisch van aard. Voor sommige opgaven is echter ook fundamentele kennis nodig. Daarom werkt het COB mee aan het programma Future proof tunnels waarin onderzoeksprojecten zijn geformuleerd die zorgen voor de wetenschappelijke basis.

Het doel van het onderzoeksprogramma Future proof tunnels (pdf) is om tunneleigenaren een set instrumenten te bieden waarmee ze rationele en kosteneffectieve beslissingen kunnen nemen voor het onderhoud en de renovatie van tunnels en veiligheidssystemen. Ontwikkelingen in sensortechnologieën, IoT en data-analyse bieden unieke kansen om tunnels ‘intelligent’ te maken, waardoor ze realtime updates kunnen geven over hun status en de prestaties van componenten en de veiligheid van het systeem. Om deze technieken toe te passen, moet de sector meer inzicht krijgen in de mechanismen die de betrouwbaarheid, beschikbaarheid en het veiligheidsniveau van tunnels bepalen, en technologieën implementeren om alle relevante gegevens te verzamelen om een optimale onderhoudsplanning mogelijk te maken. Dit geldt zowel voor de beoordeling en renovaties van bestaande tunnels als bij de aanleg van nieuwe tunnels.

Eerste inzetproject COB-FT1

Het tunnelprogramma van het COB is in 2021 erkend als onderzoeksprogramma dat in aanmerking komt voor PPS-toeslag via het TKI Deltatechnologie. Dit is te danken aan de nauwe samenwerking tussen publieke en private organisaties. Bovendien richt al het onderzoek in het tunnelprogramma zich op nieuwe kennis en innovaties voor toepassing in de praktijk. De bijdrage vanuit het TKI wil het COB inzetten voor de projecten in Future proof tunnels. Het eerste zogeheten ‘inzetproject’ COB-FT1 richt zich op de vervangings- en renovatieopgave voor tunnels. Het inzetproject is goedgekeurd voor drie PhD’ers. In verband met de eisen van het TKI is besloten om de aanvraag en financiering voor de vierde PhD’er eind 2023 te laten plaatsvinden en voor de vijfde eind 2024.
>> Lees meer over het TKI  
>> Bekijk het inzetproject (pdf, 895 KB)
>> View the deployment project in English (pdf, 923 KB)

PDEng Tunnels

De tunnelsector wordt geconfronteerd met uitdagingen als klimaatverandering, verouderende infrastructuur, een snelle ontwikkeling van technologie en toenemende vraag naar mobiliteit. Hiervoor is dringend behoefte aan jonge professionals die de sector een innovatieve boost geven. In Future proof tunnels is veel ruimte voor professionals om door te leren op wetenschappelijk niveau. PDEng Tunnels, een nieuw tweejarige PDEng-programma van de TU Delft en het COB, biedt een startpunt van een wetenschappelijke verdiepingsslag als ontwerper of technisch expert in de tunnelsector. Na succesvolle afronding van het programma ontvangen deelnemers de graad Professional doctorate in engineering (PDEng).

De eerste PDEng’ers zijn van start gegaan.

Becoming a PDEng Tunnels?

If you are interested in becoming a PDEng or Ph.D. in the COB tunnel programme please check out the links below:
>> Read more about the programme PDEng Tunnels. (NOTE: page is in Dutch)
>> Information flyer in English(pdf, 3MB)

Deliverables

Nr.

Omschrijving

Verwachte opleverdatum

1

Eerste uitvoeringsproject wordt opgestart, bestaande uit twee of drie PhD’s en meerdere PDEngs. Tevens jaarlijkse verantwoording in-kind bijdrage t.b.v. TKI-acceptatie.

Gereed
2

Verkenning tweede inzetproject.

Gereed
3

NIEUW: Eerste uitvoeringsproject met drie PhD’ers.

Q4 2023
4

Schrijven tweede inzetproject voor de vierde PhD’er.

Q4 2023

In onderstaand schema is de samenhang weergegeven tussen de projecten van het COB-tunnelprogramma en de onderzoeksprojecten in Future proof tunnels.
>> Bekijk schema als pdf (150 KB)

IN ENGLISH:

The tunnel programme of the COB network is particularly practical in nature. However, some challenges also require fundamental knowledge. That is why the COB is participating in the Future proof tunnels research programme, in which research projects have been formulated that provide the scientific basis.

The overarching goal of the Future proof tunnels programme (pdf) is to provide tunnel owners with a set of tools to allow them to make rational and cost-effective decisions related to maintenance and renovation of the structural parts and safety systems. Advances in sensor technologies, IoT and data analytics offer unique opportunities to make tunnels intelligent, allowing them to provide real-time updates on the condition and (resulting) performance of components and the safety of the system. In order to apply these techniques, we must understand the mechanisms controlling the reliability, availability and safety level of our tunnels and implement technologies to gather all relevant data to allow optimal maintenance planning. Application is foreseen in both the assessment and renovation of existing tunnels as well as in the construction of new tunnels.

The diagram below shows how the projects of the COB tunnel programme and the research projects of Future proof tunnels relate to each other.

Vacancy for three PhD students

The Center for Underground Construction (COB) has room for three Ph.D. students in the Future proof tunnels research programme. Two of these Ph.D. positions are within the Geoengineering section and the third is within the Materials and Environment section at TU Delft’s Faculty of Civil Engineering and Geosciences.
>> View this job offer in English

Deployment project COB-FT1

The COB works together with TU Delft to use the TKI subsidy. The so-called ‘deployment project’ COB-FT1 focuses on the replacement and renovation task for tunnels. The deployment project is the first phase of the overarching research program Future proof tunnels. At the beginning of 2023, the first three PhD students can start with the subprojects Deformation monitoring and database, Geotechnical data analysis and Degradation. Vacancies for this will soon be published on the COB website.
>> Read the project here (pdf, 923 KB)