Het tunnelprogramma van het COB-netwerk is praktisch van aard. Voor sommige opgaven is aanvullende fundamentele kennis nodig. Daarom werkt het COB mee aan het onderzoeksprogramma Future proof tunnels van de TU Delft, waarin onderzoeksprojecten zijn geformuleerd die zorgen voor wetenschappelijke basis.

(Scroll down for English)

Het doel van het onderzoeksprogramma Future proof tunnels (pdf) is om tunneleigenaren een set instrumenten te bieden waarmee ze rationele en kosteneffectieve beslissingen kunnen nemen voor het onderhoud en de renovatie van tunnels en veiligheidssystemen. Ontwikkelingen in bijvoorbeeld sensortechnologieën, IoT en data-analyse bieden unieke kansen om tunnels ‘intelligent’ te maken, waardoor ze realtime updates kunnen geven over hun status en de prestaties van componenten en de veiligheid van het systeem.

Om deze technieken toe te passen, moet de sector meer inzicht krijgen in de mechanismen die de betrouwbaarheid, beschikbaarheid en het veiligheidsniveau van tunnels bepalen, en technologieën implementeren om alle relevante gegevens te verzamelen om een optimale onderhoudsplanning mogelijk te maken. Dit geldt zowel voor de beoordeling en renovaties van bestaande tunnels als bij de aanleg van nieuwe tunnels.

Eerste inzetproject COB-FT1

Het tunnelprogramma van het COB is in 2021 erkend als onderzoeksprogramma dat in aanmerking komt voor PPS-toeslag via het TKI Deltatechnologie. Deze bijdrage vanuit het TKI zet het COB in voor de projecten in Future proof tunnels. Het eerste zogeheten ‘inzetproject COB-FT1’ richt zich op de vervangings- en renovatieopgave voor tunnels. Het inzetproject is gestart met drie PhD’ers. In verband met de eisen van het TKI is besloten om de aanvraag en financiering voor de vierde en vijfde PhD’er medio 2024 te laten plaatsvinden. Naast de PhD’ers lopen ook aan aantal EngD-trajecten. Naast de PhD’ers is er ook de mogelijkheid voor een aantal EngD-trajecten.  

>> Bekijk het inzetproject COB-FT1 (pdf, 895 KB)
>> View the deployment project COB-FT1 in English (pdf, 923 KB)

Voortgang drie PhD’ers

De eerste drie PhD’ers zijn in 2023 gestart met hun onderzoek. Voor hen zijn drie begeleidingscommissies ingericht die de aansluiting tussen het onderzoek en het COB-netwerk (praktijk) borgen. Op 21 december 2023 hebben de PhD’ers hun onderzoeksplan gepresenteerd aan het COB-netwerk. Deze is gedeeld met de begeleidingscommissies ter goedkeuring.

Twee van de drie PhD’ers komen uit het COB-netwerk en promoveren parttime. Beiden hebben daarom, voorafgaand aan hun start bij de TU Delft, een aanvullende opdracht gekregen. Het COB is in afwachting van besluitvorming van de TKI Deltatechnologie of er voldoende grondslag is om nog twee PhD-posities aan te bieden. Ook deze positie(s) zullen bij voorkeur vanuit een participant worden ingevuld. 
>> Lees meer over de lopende PhD-trajecten

Deliverables 2024

Nr.

Omschrijving

Verwachte opleverdatum

1

Selectieprocedure kandidaten deformatie segmentvoegen (inzetproject 2, PhD4).

Q4 2024
2

Selectieprocedure kandidaten 3D-interactiemodel tunnel-omgeving (inzetproject 3, PhD5).

Q4 2024

Deliverables 2023

Nr.

Omschrijving

Verwachte opleverdatum

1

Eerste uitvoeringsproject met drie PhD’s. 

Gereed
2

Schrijven inzetproject voor vierde PhD’er.

Gereed
3

Schrijven inzetproject voor vijfde PhD’er.

Gereed
4

Begeleiden PhD’er 1 (Deformatie monitoring zinktunnel).

Doorlopend
5

Begeleiden PhD’er 2 (Geotechnische data-analyse).

Doorlopend
6

Begeleiden PhD’er 3 (Degradatie tunnelmaterialen).

Doorlopend

Activiteiten juli-december 2023

Omschrijving

Draagt bij aan deliverable …

Er zijn voor de PhD’ers twee begeleidingscommissies ingericht die de aansluiting tussen het onderzoek en het COB-netwerk (praktijk) moet borgen.

4, 5 en 6

De PhD’ers hebben op 1 december 2023 een 0.7-versie van hun onderzoeksplan gepresenteerd aan het COB-netwerk.

4, 5 en 6

Eind december leveren de PhD’s een 0.9-versie op. Deze wordt gedeeld met de twee begeleidingscommissie met de vraag om akkoord.

4, 5 en 6

PhD-trajecten

In het onderzoeksprogramma Future proof tunnels is nu plaats voor drie PhD’ers. Twee van deze promotieplaatsen bevinden zich binnen de sectie Geo-engineering en de derde binnen de sectie Materialen en Milieu bij de faculteit Civiele Techniek en Geowetenschappen van de TU Delft. Op een later moment komen er meerdere posities beschikbaar.

EngD Tunnels

EngD Tunnels, een tweejarige EngD-programma van de TU Delft en het COB, biedt een startpunt van een wetenschappelijke verdiepingsslag als ontwerper of technisch expert in de tunnelsector. Na succesvolle afronding van het programma ontvangen deelnemers de graad Engineering Doctorate (EngD). 

In onderstaand schema is de samenhang weergegeven tussen de projecten van het COB-tunnelprogramma en de onderzoeksprojecten in Future proof tunnels.
>> Bekijk schema als pdf (150 KB)

IN ENGLISH:

The tunnel programme of the COB network is particularly practical in nature. However, some challenges also require fundamental knowledge. That is why the COB is participating in the Future proof tunnels research programme, in which research projects have been formulated that provide the scientific basis.

The overarching goal of the Future proof tunnels programme (pdf) is to provide tunnel owners with a set of tools to allow them to make rational and cost-effective decisions related to maintenance and renovation of the structural parts and safety systems. Advances in sensor technologies, IoT and data analytics offer unique opportunities to make tunnels intelligent, allowing them to provide real-time updates on the condition and (resulting) performance of components and the safety of the system. In order to apply these techniques, we must understand the mechanisms controlling the reliability, availability and safety level of our tunnels and implement technologies to gather all relevant data to allow optimal maintenance planning. Application is foreseen in both the assessment and renovation of existing tunnels as well as in the construction of new tunnels.

The diagram below shows how the projects of the COB tunnel programme and the research projects of Future proof tunnels relate to each other.

Deployment project COB-FT1

The COB works together with TU Delft to use the TKI subsidy. The so-called ‘deployment project’ COB-FT1 focuses on the replacement and renovation task for tunnels. The deployment project is the first phase of the overarching research program Future proof tunnels. In 2023, the first three PhD students started with the subprojects Deformation monitoring and database, Geotechnical data analysis and Degradation. 

>> Read the project here (pdf, 923 KB)