Logistiek bij tunnelrenovatie

Kennis en ervaring gezocht!

Voor het project Logistiek bij tunnelrenovaties is het COB op zoek naar mensen voor de rol van teamlid of reviewer en naar mensen met kennis van logistiek (ook van buiten de tunnelwereld) om geïnterviewd te worden. Het projectteam wil kennis en ervaringen bundelen door middel van literatuurstudie en het houden van interviews. Wat is er bijvoorbeeld te leren vanuit de utiliteitsbouw, vliegvelden en transportbedrijven? Er wordt toegewerkt naar een handreiking Logistiek in tunnelrenovaties. Na het opstellen van de concepthandreiking wordt deze gereviewd. De reviewers beslaan een representatief deel van de tunnelprojecten in Nederland en België. Wilt u een bijdrage leveren aan dit project?
>> Aanmeldformulier Logistiek bij tunnelrenovaties

Het project Logistiek bij tunnelrenovatie levert een handreiking en best practices voor zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers van tunnelrenovaties om de logistiek bij een tunnelrenovatie goed te laten verlopen. De handreiking is ook toepasbaar op het uitvoeren van onderhoud tijdens onderhoudsnachten.

Logistiek is alles wat komt kijken bij het organiseren/voorbereiden, plannen, besturen en uitvoeren van een stroom aan mensen, materiaal en materieel, nodig voor het uitvoeren van werkzaamheden voor een tunnelproject. Kortom, alles op de juiste locatie, op de juiste tijd met de juiste middelen, juiste aantallen en alles wat nodig is om dit bereiken van ontwerp tot en met organisatie.

Dit project is gebaseerd op de uitwerking die gedaan is in Groeiboek Doordacht Renoveren, hoofdstuk Logistiek Management. Die basis wordt verrijkt met meerdere invalshoeken en kennis en ervaring uit andere sectoren. De uitkomsten van dit project worden weer verwerkt in het groeiboek.

Wat vooraf ging

Bij tunnelrenovaties en onderhoudsnachten in wegtunnels en spoortunnels blijkt vaak dat er veel (werk)tijd verloren gaat, omdat monteurs, materiaal en materieel niet op het juiste moment op de juiste plek zijn. Gevolg is dat er tijdens een afsluiting minder werk dan gepland gedaan kan worden. De planning loopt uit en kosten worden overschreden. Met als ultiem gevolg het niet halen van opleverdatum, met alle gevolgen vandien (boetes, negatieve media-aandacht, OG-ON) .

Ook binnen het COB-netwerk wordt op verschillende plekken geworsteld met de uitvoering van renovaties in de beschikbare tijdslots (WBU-tijden). Actueel zijn de Kiltunnel, de Heinenoordtunnel, het omvangrijke PTZ-programma van Rijkswaterstaat. Daarbij zijn de WBU-tijden verschillend. In het verleden ervoeren participanten hoe logistiek goed kan gaan (bijvoorbeeld VIT2), maar ook hoe het minder gaat (bijvoorbeeld Willemsspoortunnel). Voor het COB zijn beide ervaringen waardevol.

In 2021 heeft het platform Tunnels & Veiligheid samen met platform Beheer & Onderhoud een platformbijeenkomst gehouden met dit thema, waaruit geleerd is dat in andere sectoren (zoals bijvoorbeeld de chemie) dit vraagstuk ook speelt. Uit de bijeenkomst is gebleken dat tunnelland nog lang niet op het gewenste niveau zit en wegtunnels en spoortunnels ook nog een wereld van verschil is in logistiek denken.

Logistiek heeft ook een sterke link met veiligheid. Denk hierbij aan de hulpdiensten die door de tunnelbuizen kunnen komen en bij sommige tunnels moet er rekening gehouden worden met busdiensten en verloskundigen die door de tunnel heen geleid moeten worden. Logistiek niet op orde leidt vaak per definitie tot onveilige situaties (rommelige bouwplaats, conflicterende stromen van mensen en materieel). En andersom: veiligheid op orde vraagt ook om een logistiek uitgewerkt plan.

Doel van het project

Het project heeft een drieledig doel:

  1. Bewustwording creëren over het belang van logistiek in tunnelrenovaties, met als ultiem doel strakke, realistische en veilige ombouwplanningen voor tunnels.
  2. Praktische handvatten geven voor logistiek bij tunnelrenovaties.
  3. Best practices verzamelen die helpen bij het uitwerken van de logistiek, daarbij ook gebruikmakend van kennis en ervaring van spoor/tramtunnels en uit andere sectoren.

Plan van aanpak

Het project bestaat uit vijf fasen:

  1. Opstellen concept handreiking Logistiek bij tunnelrenovaties.
  2. Kennis mobiliseren, verzamelen van best- & worstpractices.
  3. Maken 0.9 versie handreiking.
  4. Reviewen 0.9 versie en verwerken tot 1.0 versie.
  5. Toepassen en evalueren van de handreiking op nieuwe en lopende projecten (PDCA).