Logistiek bij tunnelrenovatie

Het project Logistiek bij tunnelrenovatie levert een handreiking en best practices voor zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers van tunnelrenovaties om de logistiek bij een tunnelrenovatie goed te laten verlopen. De handreiking is ook toepasbaar op het uitvoeren van onderhoud tijdens onderhoudsnachten.

Logistiek is alles wat komt kijken bij het organiseren/voorbereiden, plannen, besturen en uitvoeren van een stroom aan mensen, materiaal en materieel, nodig voor het uitvoeren van werkzaamheden voor een tunnelproject. Kortom, alles op de juiste locatie, op de juiste tijd met de juiste middelen, juiste aantallen en alles wat nodig is om dit bereiken van ontwerp tot en met organisatie.

Dit project is gebaseerd op de uitwerking die gedaan is in groeiboek Renoveren, hoofdstuk Logistiek management. Die basis wordt verrijkt met meerdere invalshoeken en kennis en ervaring uit andere sectoren. De uitkomsten van dit project worden weer verwerkt in het groeiboek.

Doelen van het project:

  1. Bewustwording creëren over het belang van logistiek in tunnelrenovaties, met als ultiem doel strakke, realistische en veilige ombouwplanningen voor tunnels.
  2. Praktische handvatten geven voor logistiek bij tunnelrenovaties.
  3. Best practices verzamelen die helpen bij het uitwerken van de logistiek, daarbij ook gebruikmakend van kennis en ervaring van spoor/tramtunnels en uit andere sectoren.

Plan van aanpak:

  1. Opstellen concept handreiking Logistiek bij tunnelrenovaties.
  2. Kennis mobiliseren, verzamelen van best- en worstpractices.
  3. Maken 0.9 versie handreiking.
  4. Reviewen 0.9 versie en verwerken tot 1.0 versie.
  5. Toepassen en evalueren van de handreiking op nieuwe en lopende projecten (PDCA).

Deliverables

Nr.

Omschrijving

Verwachte opleverdatum

1

0.1 versie van de handreiking.

Q2 2022
2

Alle interviews gehouden en vastgelegd in een verslag.

Q4 2022
3

0.9 versie van de handreiking.

Q4 2022

Activiteiten afgelopen halfjaar

Omschrijving

Draagt bij aan deliverable …

Januari 2022 projectplan gemaakt, medio februari vastgesteld.

Alle deliverables

Startbijeenkomst 25 februari 2022 (online); kennismaken werkgroepleden, bespreken projectplan en delen visies op logistiek.

Alle deliverables

Tweede bijeenkomst 25 maart 2022 (was fysiek gepland maar vanwege coronageval in het team toch online). Nieuwe deelnemers voorgesteld, commentaren op concept-inhoudsopgave handreiking besproken.

Alle deliverables

Derde bijeenkomst 22 april 2022 (online), 0.1 versie van de handreiking vastgesteld, brainstorm over de te houden interviews, afgesproken om zowel binnen als buiten de tunnelsector lijntjes uit te gooien voor mogelijk interviews.

Alle deliverables

Vierde bijeenkomst 20 mei 2022 (online). Afgesproken wie welke interviews gaat doen. Koppels van twee projecteamleden houden elk twee interviews en werken een casus uit.

Alle deliverables

Wat vooraf ging

Bij tunnelrenovaties en onderhoudsnachten in wegtunnels en spoortunnels blijkt vaak dat er veel (werk)tijd verloren gaat, omdat monteurs, materiaal en materieel niet op het juiste moment op de juiste plek zijn. Gevolg is dat er tijdens een afsluiting minder werk dan gepland gedaan kan worden. De planning loopt uit en kosten worden overschreden. Met als ultiem gevolg het niet halen van opleverdatum, met alle gevolgen vandien (boetes, negatieve media-aandacht, OG-ON) .

Ook binnen het COB-netwerk wordt op verschillende plekken geworsteld met de uitvoering van renovaties in de beschikbare tijdslots (WBU-tijden). Actueel zijn de Kiltunnel, de Heinenoordtunnel, het omvangrijke PTZ-programma van Rijkswaterstaat. Daarbij zijn de WBU-tijden verschillend. In het verleden ervoeren participanten hoe logistiek goed kan gaan (bijvoorbeeld VIT2), maar ook hoe het minder gaat (bijvoorbeeld Willemsspoortunnel). Voor het COB zijn beide ervaringen waardevol.

In 2021 heeft het platform Tunnels & Veiligheid samen met platform Beheer & Onderhoud een platformbijeenkomst gehouden met dit thema, waaruit geleerd is dat in andere sectoren (zoals bijvoorbeeld de chemie) dit vraagstuk ook speelt. Uit de bijeenkomst is gebleken dat tunnelland nog lang niet op het gewenste niveau zit en wegtunnels en spoortunnels ook nog een wereld van verschil is in logistiek denken.

Logistiek heeft ook een sterke link met veiligheid. Denk hierbij aan de hulpdiensten die door de tunnelbuizen kunnen komen en bij sommige tunnels moet er rekening gehouden worden met busdiensten en verloskundigen die door de tunnel heen geleid moeten worden. Logistiek niet op orde leidt vaak per definitie tot onveilige situaties (rommelige bouwplaats, conflicterende stromen van mensen en materieel). En andersom: veiligheid op orde vraagt ook om een logistiek uitgewerkt plan.