Aantoonbaar veilig meten en beslissen

Om de betrouwbaarheid en beschikbaarheid van een tunnel te kunnen beoordelen, is het van belang ook iets te zeggen over de definitie van ‘aantoonbaar veilig’ en vast te stellen welke gegevens daarmee samenhangen. Dit geeft vervolgens een opstap voor het definiëren en invullen van een beslissingsondersteunend systeem voor bedienaars. Dat doet dit project. 

Het project is op te delen in drie onderwerpen: verkenning naar het meten van ‘aantoonbaar veilig’, inventarisatie van prestatiekillers en samenhang met faalcriteria voor veiligheid, en komen tot een (programma van eisen voor een) beslissingsondersteunend systeem voor bedienaars.

Voor alle onderwerpen is het van belang te weten welke gegevens er beschikbaar zijn en waaraan behoefte is bij tunnelbeheerders. De werkgroep heeft hiertoe een vragenlijst ontwikkeld. Met deze vragenlijst is de werkgroep in gesprek gegaan met tunnelbeheerders, zodat de antwoorden direct zo nodig verhelderd konden worden. Bij het opstellen van de vragen is samengewerkt met de werkgroep Dashboard, omdat ook voor dat onderzoek informatie nodig is van tunnelbeheerder.

Eindrapport 2022

In juli 2022 heeft de werkgroep een document opgeleverd. Hierin is inzichtelijk gemaakt welke informatie tunnelbeheerders nodig hebben en welke informatie er mogelijk ontbreekt om de (veiligheids)status van hun tunnel te kennen. Hierbij gaat het enerzijds om de actuele status en anderzijds om de trends op de lange(re) termijn. Deze trends worden bepaald door de impact van maatschappelijke veranderingen (klimaatverandering, cybersecurity en duurzaamheid) en door in de toekomst te treffen maatregelen. Daarnaast wordt inzicht gegeven in de beslissingen die op basis van de (veiligheids)status kunnen worden genomen en welke afwegingen daarbij een rol spelen.
>> Lees het document op de kennisbank

Met de oplevering van het deliverable is een fundament gelegd. De resultaten worden verwerkt in de diverse groeiboeken van het COB. De huidige werkgroep wordt hiermee afgesloten. De verdere invulling zal plaatsvinden in de andere werkgroepen van het tunnelprogramma die in de zomer en het najaar van 2022 worden ‘herschikt’. Alle losse brokjes kennis komen dan samen in grotere werkpakketten. Op een bijeenkomst in het najaar zal de  indeling definitief worden vastgesteld in samenspraak met de leden van de COB-commissies en het tunnelnetwerk van participanten. Geïnteresseerde  leden van deze werkgroep kunnen dan ook weer aanhaken.

Deliverables

Nr.

Omschrijving

Verwachte opleverdatum

1

Rapportage met huidige werkwijze voor een aantoonbaar veilige tunnel.

Q3 2022

Activiteiten afgelopen half jaar

Omschrijving

Draagt bij aan deliverable …

Inrichten projectteam, kennismaking, delen van gezamenlijk doelstelling.

1

Opstellen van projectplan.

1

Verzamelen diverse gegevens en bronnen tbv verkenning ‘aantoonbaar veilig’.

1

Categoriseren en ordenen van verkregen info tbv vaststellen ‘aantoonbaar veilig’.

1

Opstellen eindrapportage.

1

Deelnemers

ARCADIS Nederland B.V.

Locatie: Amersfoort, Piet Mondriaanlaan 26
Ben van den Horn, rol: Lid

COB

Locatie: Delft, Van der Burghweg 2
Bram ten Klei, rol: Coordinator
Caro Rietman, rol: Begeleider/Facilitator
Jenny Daverveld- van Gelder, rol: Coordinator
Karin de Haas, rol: Programmaleider

Gemeente Den Haag p/a projectorganisatie

Locatie: Den Haag, Laan van Hoornwijck 80
Paul van Laviere, rol: Lid

Gemeente Rotterdam Stadsontwikkeling

Locatie: Rotterdam, Wilhelminakade 179
Rem de Tender, rol: Projectleider

HIG Traffic Systems

Locatie: Bodegraven, Klipperaak 101
Erwin Wagemans, rol: Lid

Rijkswaterstaat NOVA Bureau Veiligheidsbeambte

Locatie: Utrecht, Griffioenlaan 2
Paul van Putten, rol: Lid

Sweco Nederland

Locatie: De Bilt, De Holle Bilt 22
Erik Schermer, rol: Lid

Vialis BV

Locatie: Houten, Loodsboot 15
Edwin Luijt, rol: Secretaris

Witteveen+Bos Raadgevende Ingenieurs B.V.

Locatie: Deventer, Leeuwenbrug 8
Okke Sanderink, rol: Lid

Yunex Traffic B.V.

Locatie: Zoetermeer, Werner von Siemensstraat 5
Chek Lee, rol: Lid