Verdiepend onderzoek tunnelopgave

Het COB heeft een inventarisatie gemaakt van de renovatie-opgave waar de tunnelsector voor staat. Gaan opdrachtgevers elkaar in de weg zitten, omdat iedereen dezelfde expertise op hetzelfde moment nodig heeft? Over hoeveel uren werk op welk moment hebben we het eigenlijk? Vervolgens is de vraag wat de opgave betekent voor de manier waarop we de aanbesteding moeten inrichten, ons moeten voorbereiden en het werk moeten uitvoeren.

Uit de inventarisatie blijkt dat er in de komende tien jaar inderdaad een forse stroom aan werk op de markt gezet zal worden en dat voor bepaalde groepen (ingenieursbureaus, aannemers, specialisten, software-engineers, etc.) de piekbelasting enorm lijkt te worden. Het resultaat van de eerste inventarisatie is terug te vinden op www.cob.nl/tunneloverzicht.

Wat is het probleem?

Stakeholders vanuit de gemeenten Amsterdam, Rotterdam en Den Haag, ProRail, RWS Tunnelbeheerorganisatie, het Programma Tunnels Zuid-Holland (PTZ) en de Tunnel Organisatie Vlaanderen (TOV) hebben behoefte aan nadere duiding en verdieping van deze inventarisatie. Is er reden tot zorg over de verhouding tussen vraag en aanbod? Zijn er een of meerdere knelpunten te verwachten, in welk type werk en wanneer? Is de stroom werk ook duidelijk groter dan de afgelopen tien jaar, gaat het om een piek of blijft het continu meer werk? Wat is de invloed van de hoeveelheid werk in andere werkvelden? Oftewel: wat is het probleem precies, hebben we het over één probleem of over tien verschillende problemen met tien verschillende oplossingsrichtingen en wat zijn de knelpunten?

De opdracht

Het COB heeft Arcadis opdracht gegeven om binnen vier maanden een gefundeerde analyse op te leveren van bovengenoemde opgave. Het uit te voeren onderzoek geeft een stevige inhoudelijke verdieping aan de bestaande inventarisatie. Het rapport kan gebruikt worden om per organisatie vertaald te worden in beleid en/of eigen strategische keuzes, maar vooral wordt gestreefd naar een gezamenlijk uitgangspunt voor de sector.

De aanpak

Arcadis organiseert een workshop met een aantal stakeholders uit het COB-netwerk, belast met de voorbereiding van de diverse renovaties en een reviewcommissie. Doel van de workshop is om te reflecteren op de voorgestelde aanpak, de visie te toetsen, op de behoeften van stakeholders in te spelen en te luisteren naar ideeën over wat als wezenlijk wordt gezien voor een succesvol opdrachtresultaat.

Vervolgens wordt via een deskstudie en interviews een verdiepingsslag op de COB-inventarisatie gedaan. Hierbij wordt doorgevraagd op de renovatiescope en hoeveel er bekend is over hoe de tunnel er civiel- en installatietechnisch aan toe is. Er wordt gezocht naar de overeenkomsten in de diverse tunnelopgaven. Ook wordt onderzocht welke knelpunten in de markt er te verwachten zijn (zowel aan opdrachtgevers- als aan opdrachtnemerskant) en de omvang van de hinder die op het netwerk te verwachten is. De deskstudie en de interviews leveren de contouren van een gemeenschappelijk en breed gedragen beeld van wat er op de beheerorganisatie afkomt.

Na afloop van de verdiepingsslag wordt een tweede workshop georganiseerd voor representanten van alle stakeholders en de reviewcommissie alvorens het eindproduct op te leveren. De ambitie is om met het eindproduct ook door te kunnen, in die zin dat er op basis van gewijzigde uitgangspunten (bijvoorbeeld in planningen, ombouw strategieën) ook weer nieuwe impactanalyses kunnen worden gedaan (marktcapaciteit, doorstroming en hinder).