Uit een inventarisatie van het COB is gebleken dat de tunnelsector in de komende tien jaar een enorme stroom werk krijgt door de renovatieopgave. Voor bepaalde werkgebieden (ingenieursbureaus, aannemers, specialisten, software-engineers, etc.) zal een enorme piekbelasting ontstaan. Zitten opdrachtgevers elkaar straks in de weg, omdat iedereen dezelfde expertise op hetzelfde moment nodig heeft? Over hoeveel uren werk op welk moment hebben we het eigenlijk? 

Gemeenten Amsterdam, Rotterdam en Den Haag, ProRail, RWS Tunnelbeheerorganisatie, het Programma Tunnels Zuid-Holland (PTZ) en de Tunnel Organisatie Vlaanderen (TOV) geven aan behoefte te hebben aan nadere duiding en verdieping van deze inventarisatie. Is er reden tot zorg over de verhouding tussen vraag en aanbod? Welke knelpunten zijn er te verwachten? Gaat het om een piek of blijft er meer werk aankomen? Welke invloed heeft de hoeveelheid werk op andere werkvelden? Oftewel: wat is het probleem precies? Het COB-netwerk zorgt voor nadere duiding en verdieping van de gezamenlijke tunnelopgave. Van de resultaten wordt een rapport uitgebracht en ook worden ze verwerkt op www.cob.nl/tunneloverzicht.

Hoe?

Het COB heeft Arcadis in 2022 opdracht gegeven om een gefundeerde analyse op te leveren van bovengenoemde opgave. Dit onderzoek geeft een stevige inhoudelijke verdieping aan de bestaande inventarisatie. Met het rapport dat hieruit voort komt kan per organisatie eigen beleid en/of strategische keuzes gemaakt worden, maar vooral wordt gestreefd naar een gezamenlijk uitgangspunt voor de sector.

De aanpak

Arcadis heeft een workshop gehouden met stakeholders uit het COB-netwerk, belast met de voorbereiding van de diverse renovaties en een reviewcommissie. Doel was om te reflecteren op de voorgestelde aanpak, de visie te toetsen, op de behoeften van stakeholders in te spelen en te luisteren naar ideeën over wat als wezenlijk wordt gezien voor een succesvol opdrachtresultaat.

Vervolgens is door deskstudie en interviews een verdiepingsslag op de inventarisatie gedaan. Hierbij is doorgevraagd op de renovatiescope en hoeveel er bekend is over hoe de tunnel er civiel- en installatietechnisch aan toe is. Er is gezocht naar de overeenkomsten. Ook is onderzocht welke knelpunten in de markt en hinder te verwachten zijn.

Hierna is een tweede workshop gehouden voor representanten van stakeholders en een reviewcommissie. Het onderzoek is afgerond, er loopt nog een review door experts, waarna het rapport kan worden afgerond en gepubliceerd. De ambitie is om met het eindproduct door te kunnen; op basis van gewijzigde uitgangspunten (bijvoorbeeld in planningen, ombouw strategieën) kunnen weer nieuwe impactanalyses worden gedaan (marktcapaciteit, doorstroming en hinder).

Deliverables

Nr.

Omschrijving

Verwachte opleverdatum

1

Concepteindrapport ter review.

Q4 2022
2

Concepteindrapportage voor acceptatie COB.

Q4 2022
3

Eindrapport gepubliceerd.

Q1 2023
4

NIEUW: Online tunneloverzicht uitgebreid om onderzoeksresultaten te ontsluiten.

Q4 2023
5

NIEUW: Online tunneloverzicht aanvullen met minimaal vijf tunnelrenovatieprojecten.

Q1 2023

Activiteiten 2022

Omschrijving

Draagt bij aan deliverable …

Startbijeenkomst met beoordelingsteam.

Alle deliverables

Workshop 1 met reflectie op plan van aanpak.

Alle deliverables

Plannen bespreken op COB-congress (20 juni 2022).

Alle deliverables

Interviews en bureaustudie.

Alle deliverables

Workshop 2 organiseren om resultaten te toetsen.

Alle deliverables