De structurerende werking van Logistieke Stadsparken

Terug naar kennisbank
  • Document code: 4_STADSPARKEN
  • Jaar: 2000

Samenvatting

In een verkennende studie die Rietveld et al. (1999), in opdracht van de Rijksplanologische Dienst uitgevoerd hebben, kwam naar voren dat sterke effecten op de locatiekeuze van

bedrijven te verwachten zijn. In de onderhavige studie wordt een verdieping aan deze verkennende studie naar de ruimtelijk structurerende werking gegeven en in het bijzonder de ontwikkeling van multi-modale Logistieke Stadsparken (LSP).

Doel van het onderzoek is het inzichtelijk maken van de mechanismen die een rol spelen bij de bedrijfsvestiging op Logistieke Stadsparken, waarbij tevens een raming gemaakt wordt met betrekking tot de omvang van de ruimtelijke reserveringen en een inventarisatie van geschikte

locaties wordt gegeven. Uit de doelstelling volgen de drie centrale onderzoeksvragen die in dit onderzoek aan bod

komen:

1. Waarom?

Deze vraag gaat in op de mechanismen achter locatiegedrag, de selectie van bedrijven en veranderingen in de logistieke keten.

2. Hoeveel?

Deze vraag gaat in op de regionale raming van het ruimtebeslag van Logistieke Stadsparken.

3. Waar?

Deze vraag gaat in op de inventarisatie van locaties die geschikt zijn voor de vestiging van Logistieke Stadsparken.