Een technisch-economisch haalbaarheidsonderzoek naar standaardisatie van boortunnels

Terug naar kennisbank
  • Document code: TUD-07
  • Auteur: L. Kwak
  • Jaar: 1996

Samenvatting

Boortunnels en ondergronds bouwen in het algemeen, mogen zich in Nederland de laatste jaren verheugen in een grote belangstelling. In ons land dat steeds voller wordt, en waarin naast groeiende personen- en goederenstromen een verschuiving in de leefbaarheidsnorm zichtbaar is, wordt er bij het oplossen van knelpunten steeds vaker overwogen om infrastructuur ondergronds aan te leggen. Boortunnels vormen hiervoor een interessant altematief, omdat boren een omgevingsvriendelijke constructiemethode is, die minimale bouwoverlast veroorzaakt en een relatief geringe invloed heeft op het milieu en op de aanwezige bebouwing.

Een nadeel van boren, tov. andere tunnelbouwmethoden, is echter dat het doorgaans kostbaar is. Dit komt deels doordat tunnelboormachines (TBM’s), vanwege het gebrek aan opvolgende opdrachten, per project worden ontworpen en afgeschreven. Daamaast wordt de voortgang van de machine vaak nadelig beinvloed door de hoge prestatierisico’s als gevolg van gebrek aan ervaring en door het optreden van vertragingen tijdens de leerfase, waarin het personeel vertrouwd moet raken met de machine. De invloed van standaardisatie op o.a. deze specifieke kosten-nadelen staan in dit onderzoek centraal.

Er is een technisch-economisch onderzoek verricht naar standaardisatie als mogelijkheid om op een kosten-efficientere manier boortunnels te bouwen. Hiertoe is allereerst de boortunnelmarkt verkend. Vervolgens is er op een systematische manier een standaardisatie-concept opgezet Met behulp van een uitgebreid kostenonderzoek zijn de effecten van dit concept op de kostprijs bepaald. Op basis van deze kosteneffecten zijn er uitspraken geformuleerd ta.v. de haalbaarheid van het concept en de mogelijkheden van standaardisatie van boortunnels in het algemeen.