De Schreudersstudieprijs is dé prijs voor een afstudeeronderzoek op het gebied van ondergronds bouwen. De prijs wordt 2021 weer uitgereikt aan een veelbelovende student. Hieronder ziet u wie er al meedingen.

 • Brian Brongers, TU Delft
  Shear behaviour of tunnels subjected to fire
  In dit afstudeerproject is er gekeken naar de dwarskrachtcapaciteit van tunnels, en wat de gevolgen van brand hierop zijn. De focus is gelegd op de Heinenoordtunnel, waar geen dwarskrachtwapening is toegepast. Uit recent onderzoek is gebleken dat de huidige normen de dwarskrachtcapaciteit van beton overschatten. Proefstukken uit dit onderzoek zijn met behulp van numerieke rekenmethoden geanalyseerd om in kaart te brengen in hoeverre dit schaaleffect reproduceerbaar is. Op basis van de resultaten zijn modellen opgesteld van de Heinenoordtunnel waarmee de dwarskrachtcapaciteit getest wordt in de situatie zonder brand en met brand. Deze resultaten zijn vervolgens ook vergeleken met de uitkomsten van een analytische rekenmethode.
  >> Naar scriptie
 • Slavenko Grabovac, Avans+
  Bepaling van het inspectie-interval voor de transportleidingen in Nederland
  In deze studie is onderzocht hoe het inspectie-interval kan worden bepaald van de door corrosie aangetaste buisleiding voor het vervoer van de gevaarlijke stoffen, om het veiligheidsniveau op gelijke hoogte te houden. In twee casestudies zijn de inspectie-intervallen deterministisch bepaald en de faalkansen berekend met probabilistische sterkteanalyse en Monte Carlo-simulaties. Het onderzoek heeft onder meer aangetoond dat de probabilistische methodes zich sterk verhouden tot het veiligheidsniveau, in tegenstelling tot de deterministische methoden. Hieruit volgt bijvoorbeeld dat er hoge risico’s kunnen ontstaan door het uitvoeren van leidingreparatie op basis van een deterministische methode.
  >> Naar scriptie (op Google Drive)
 • Daniel Dobrovinsky, TU Delft
  Bored tunnel lining behaviour in discontinuous rock
  In dit afstudeerproject is het gedrag van een geboorde tunnelconstructie gelegen in zeer abrupt wisselende geologie onderzocht. Uit resultaten van gevalideerde en gekalibreerde Plaxis-analyses is gebleken dat de krachtswerking in de tunnel significant reduceert door het gedrag van boogwerking in breukzones op een ingenieuze wijze te beschouwen. De geotechnische ingenieur kan in een vroeg ontwerpstadium, gebruikmakend van een makkelijk op te stellen grondmodel, de invloed van het nadelig werkende gedrag van een breukzone op de tunnel reduceren of zelfs uitsluiten. Deze aanpak draagt bij aan een optimalisatie van het boortunnelontwerp.
  >> Naar scriptie
 • Oscar Terheijden, TU Delft
  Veilig afhandelen van procesverstoring tijdens het tunnelboorproces
  Op basis van wetenschappelijke modellen geeft dit afstudeeronderzoek aanbevelingen om het tunnelboorproces veiliger te maken en daarmee ongevallen te voorkomen. Als er een procesverstoring in het boorproces optreedt, moeten medewerkers op de tunnelboormachine ingrijpen. Hierbij wordt de veiligheidsbarrière ‘afstand’ opgeheven en wordt een medewerker blootgesteld aan een gevaar. Tijdens het tunnelboorproces van de Rotterdamsebaan zijn de procesverstoringen gedetailleerd in kaart gebracht en vergeleken met ongevallenonderzoeken. Hierdoor werd het mogelijk om toekomstige ongevalsscenario’s te voorspellen en aanbevelingen te doen om ongevallen in de toekomst te voorkomen.
  >> Naar scriptie (online pdf)
 • Inge de Wolf, TU Delft
  The observational method for building pits in soft soil conditions
  Dit afstudeeronderzoek stelt een methodiek voor om observatiedata (damwandverplaatsingen) op een statistisch verantwoorde manier te verwerken via zogeheten Bayesiaanse updating. Deze methodiek wordt gedemonstreerd aan de hans van reeds uitgevoerde diepe ontgravingen in Nederland. De methodiek brengt aan het licht welke beperkingen er zijn in de huidige ontwerpmethodiek en rekenmethoden, en biedt een andere perceptie op het belang van een integrale ontwerpmethodiek en het opstellen van een monitoringsplan.
  >> Naar scriptie
 • Ivanka van Berkom, TU Delft
  An automated system to determine constitutive model parameters from in situ tests
  In dit afstudeerproject is een geautomatiseerd systeem ontwikkeld om constitutieve parameters voor een grondmodel direct af te leiden uit veldgegevens. Speerpunten zijn daarbij transparantie (de resultaten zijn verfieerbaar) en flexibilieit (het systeem is uitbreidbaar). Het doel is de betrouwbaarheid van de verkregen constitutieve modelparameters, die nodig zijn voor numerieke analyses in geotechnische toepassingen, te verhogen. Daarbij krijgt de gebruiker van het systeem, de geotechnische ingenieur, volledig inzicht en controle over het systeem waardoor nauwkeuriger en sneller gewerkt kan worden.
  >> Naar scriptie
 • Kasper Tijs, TU Delft
  Enriching the Maintenance and Operation of Dutch Tunnels
  In dit onderzoek is Kaper gedoken in de wereld van digitale tunnel tweeling. Het doel om te kijken wat er mogelijk is, en wat er gevraagd wordt. In het literatuuronderzoek is hij op zoek gegaan naar wat een digitale tweeling eigenlijk is in de wetenschappelijke wereld, zonder focus op een specifieke sector. In het daadwerkelijke onderzoek is hij gaan kijken wat eindgebruikers van tunnels (maintenance managers) nodig hebben maar ook graag zouden willen zien in een dergelijke nieuwe technologie. In de analyse is hij vervolgens gaan zoeken naar verbanden tussen wat mogelijk is, en wat er gevraagd wordt. Hieruit zijn een paar thema’s naar voren gekomen waar ontzettend veel potentie in zit voor tunnels, zoals energie management, systeem afhankelijkheden en planningsmanagement.
  >> Naar scriptie (op Google Drive)