Hoe worden in wet- en regelgeving de impact van een wegtunnel en die van zijn omgeving op elkaar afgewogen? Dit is de hoofdvraag in dit project. Het COB-netwerk gaat analyseren welke juridische kaders worden toegepast en hoe deze zich juridisch tot elkaar verhouden.

In Nederland zijn enkele tientallen wegtunnels gebouwd en in gebruik. Sommige zijn nog in aanleg, een behoorlijk aantal wordt de komende jaren gerenoveerd. Het is de bedoeling dat een tunnel 70 jaar of langer blijft functioneren. Dit betekent dat de kans groot is dat de omgeving van een tunnel in de loop van zijn levensduur wijzigt. In de omgeving kunnen ruimtelijke functies worden toegevoegd die niet voorzien waren bij de aanleg van de tunnel. Dit kan impact hebben op de afweging van risico’s zowel voor de tunnel als de omgeving.

Onduidelijk is hoe, op basis van wet- en regelgeving, de rol van een tunnel op de veiligheid van zijn (veranderende) ruimtelijke omgeving wordt meegewogen in besluitvorming. Of hoe de ontwikkeling van deze ruimtelijke omgeving invloed heeft op de veiligheid van de tunnel (constructief en gebruik). Er worden verschillende wettelijke kaders gebruikt, door verschillende partijen en op verschillende momenten. In de praktijk leidt dit soms tot discussie over de van toepassing zijnde wet- en regelgeving. Aan welke wetten en regels moet nu voldaan worden? Wat betekent dit voor het ontwerp van de tunnel, wat betekent dit voor de ontwikkeling van de omgeving?

Aanpak

Het COB-netwerk wil in dit project door het analyseren van toegepaste wet- en regelgeving inzichtelijk maken welke kaders op welk moment van toepassing zijn en hoe deze zich juridisch (hiërarchisch) tot elkaar verhouden. Daarvoor wordt een onderzoeksaanpak met drie inhoudelijke fasen doorlopen:

  1. Verkenningsfase waarin wordt onderzocht wélke kaders worden toegepast. Hiervoor worden interviews gehouden met experts en ervaringsdeskundigen.
  2. Literatuurstudie waarin de gevonden kaders (fase 1) worden geanalyseerd op hun toepasbaarheid en onderlinge verhoudingen.
  3. Workshops waarin met ervaringsdeskundigen het resultaat van de literatuurstudie (fase 2) wordt geanalyseerd.

Het onderzoek wordt afgerond met een rapportage waarin de resultaten van de analyse worden beschreven en onderbouwd.

Scope

Het onderzoek beoogt niet zozeer een uitspraak te doen over de vraag of zaken nu wel of niet goed in wet- en regelgeving geregeld zijn. Het vooral om het eenduidig en afgestemd vaststellen hoe zaken nu (in onderlinge samenhang) in wet- en regelgeving vastliggen. Daartoe beperkt zich de scope van dit onderzoek.