Heeft digitalisering eigenlijk wel nut, bezien vanuit het perspectief van de tunnelbeheerder en met veel meer weegfactoren dan enkel de financiële? Dit project heeft de basis die nodig is om digitaliseringsvraagstukken door te rekenen behandeld.

Er is onderzoek gedaan naar een generiek toepasbare methode om een businesscase op te stellen, die de meerwaarde van een nieuwe digitale ontwikkeling voor tunnels toetst. Hiermee kunnen alle projecten voor de voor hun voorgestelde digitalisering een businesscase uitvoeren. Het is belangrijk om vooraf te bepalen vanuit welk perspectief naar de investering en de opbrengst wordt gekeken.

Een digitaal informatiesysteem moet worden bijgehouden en beheerd en mensen moeten worden opgeleid om er mee te werken. Belangrijk is dat informatie actueel wordt gehouden. Deze ‘staartkosten’ moeten ook ergens terugkomen in de afweging, maar de opbrengsten gedurende de gehele levenscyclus net zo goed. De keuze om de tunnelbeheerder centraal te stellen als stakeholder in dit vraagstuk is urgent, omdat in de huidig praktijk onvoldoende inzicht is in wat digitalisering oplevert voor de tunnelbeheerder en er geen businesscasemodellen zijn die dit inzicht geven.

Stand van zaken

In de laatste helft van 2023 is het businesscasemodel toegepast op de QR-code-app van Croonwolter&dros, voor het snel toegankelijk maken van een digitaal dossier van de tunnels van Zuid-Holland en de RijnlandRoute. Ook is de functionaliteit van de digitale tweelingen van de tunnels van Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid getoetst en zijn gesprekken geweest met de gemeente Amsterdam, IXAS en de Blankenburgverbinding over toepassing van de businesscase op tunneldigitalisering. Hiermee zijn drie van de vijf toetsen van de businesscase op digitale tunneltweelingen uitgevoerd. Eind 2023 is op basis hiervan besloten dat een verfijning van het afwegingskader/model en dus het opleveren van versie 3.0 niet nodig is. 

Leidraad gebruiken?

De digitale leeromgeving vanuit het COB-project Proof-of-concept digitale leeromgeving wordt begin volgend jaar getoetst en die werkgroep neemt de bevindingen mee in haar rapport. Vanaf 2024 wordt dit project afgesloten, maar is het projectteam op aanvraag beschikbaar voor ondersteuning bij het toepassen van de leidraad. Projecten of partijen die de leidraad willen gebruiken, kunnen voor ondersteuning contact opnemen met het COB.

Deliverables 2023

Nr.

Omschrijving

Verwachte opleverdatum

1

Businesscase toepassen/toetsen op vijf digitale tunneltweelingen.

Gereed
2

Verfijning afwegingskader/model, opleveren versie 3.0.

Vervallen

Update rapportage en template

Begin 2023 is de businesscase bijgewerkt en opnieuw gepubliceerd. Het rapport en het template bevatten een uitbreiding op de stakeholderanalyse en een eerste opzet van de kwantitatieve analyse. Ook kunnen kosten berekend worden met de LCC-calculatie beschikbaar gesteld door Rijkswaterstaat. De baten zijn lastiger te becijferen, dus er zijn voorbeelden gegeven van de manier waarop verschillende aspecten onderbouwd en in een tabel tegen elkaar uitgezet kunnen worden.
>> Download de rapportage
>> Download het template 


Eind 2021
is het rapport Businesscase digitalisering opgeleverd. Dit rapport bood een methode voor tunnelbeheerders om meerwaarde van nieuwe digitale ontwikkelingen te toetsen. Het doel van dit rapport was om de tunnelbeheerder een stappenplan te bieden waarmee een businesscase kan worden opgesteld voor een digitaliseringsvraagstuk. Met behulp van een bijbehorend template heeft de tunnelbeheerder de mogelijkheid om kwalitatieve criteria te gebruiken om de meerwaarde van nieuwe digitale ontwikkelingen te toetsen.

Deelnemers

Besix Nederland B.V. -

Locatie: Dordrecht, Laan van Europa 900
Marie-José Knape, rol: Secretaris

Capgemini Engineering Netherlands B.V. -

Locatie: Utrecht, Reykjavikplein 1
Lambert Verhagen, rol: Projectleider

COB -

Locatie: Delft, Van der Burghweg 2
Karin de Haas, rol: Programmaleider
Caro Rietman, rol: Begeleider/Facilitator
Bram ten Klei, rol: Coordinator

Croonwolter&dros B.V. -

Locatie: Rotterdam, Marten Meesweg 25
Brendan Kleer, rol: Lid

DON Bureau -

Locatie: Bergen Op Zoom, Prins Bernhardlaan 64
Tom van Tintelen, rol: Reviewer

Gemeente Amsterdam Verkeer en Openbare Ruimte -

Locatie: Amsterdam, Weesperstraat 113
Jeroen Schrijver, rol: Reviewer

Infra Kompas B.V. -

Locatie: Tiel, Prof. Einthovenlaan 9
Arjan Tromp, rol: Reviewer

Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid -

Locatie: Rhoon, Groene Kruisweg 401
David Bradshaw, rol: Lid

Strukton Infra Specials -

Locatie: Utrecht, Westkanaaldijk 2
Maurice van de Wouw, rol: Lid