Steeds meer assets en systemen genereren data. Deze data wordt nog onvoldoende ingezet of gecombineerd om het assetmanagementlandschap optimaal in te richten. In dit project is onderzocht wat een beheerder op een dashboard nodig heeft en hoe andere sectoren dit aanpakken.

Met de gegevens die beschikbaar zijn komen uit assets (zoals een tunnel), kan de beheerder gedurende de gehele levenscyclus van zijn asset sturen op de juiste aspecten in relatie tot de bedrijfsdoelstellingen. Hiermee wordt een belangrijke schakel ingevuld in de zoektocht naar balans tussen (geaccepteerde)risico’s, kosten en prestaties.

Met dit project is in hoofdlijnen inzicht gegeven in de behoeften, (on)mogelijkheden en kansen van een dashboard. Wat zijn de behoeften van tunnelbeheerder(s)? Welke stuurinformatie is nodig om zijn/haar taken te vervullen? Binnen het project is vastgesteld dat het geen doel op zich is om beschikbaarheid van een asset te optimaliseren en onderhoud eenvoudig en beter te plannen te maken, maar dat dit vaak bijeffecten zijn van de wens ‘in control’ te zijn. Een dashboard waarop assetdata wordt vertaald naar informatie, kan tunnelbeheerders ondersteunen bij het uitvoeren van hun taken.

Voorverkenning (2021) en eindrapportage (2022)

Uit het COB-onderzoek blijkt dat een dashboard een goed middel kan zijn om de gewenste stuurinformatie beschikbaar te stellen. De informatiebehoefte, en dus dashboardbehoefte, verschilt wel per beheerder.

Verkenning dashboard voor de tunnelbeheerder

Het rapport ‘Verkenning dashboard voor de tunnelbeheerder’ geeft eerste inzichten in behoeften en mogelijkheden voor een dashboard voor tunnelbeheerders. Op dit moment worden gegevens nog onvoldoende ingezet om het assetmanagementlandschap optimaal in te richten. Een veelvoorkomend probleem is dat data niet wordt gecombineerd. Het COB-netwerk onderzoekt wat een tunnelbeheerder op een dashboard nodig zou hebben en hoe andere sectoren dit aanpakken.
>> Lees de verkenning op de kennisbank 

Eindrapportage dashboard voor de tunnelbeheerder

In het eindrapport ‘Dashboard voor de tunnelbeheerder’ worden aanbevelingen gedaan voor vervolgonderzoek en het implementeren van een tunneldashboard. Zo is het aan te bevelen om de verschillende rollen en bijbehorende taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden duidelijk te specificeren. Dit leidt tot gebruiksscenario’s per rol, die als handvat dienen bij het opstellen van een functionele specificatie van een (tunnel)dashboard.
>> Lees de eindrapportage op de kennisbank

Deliverables

Nr.

Omschrijving

Verwachte opleverdatum

1

Eindrapportage, inclusief informatiebehoefte (tunnel) beheerder, oplossingsrichtingen i.r.t. dashboarding, en conclusies en aanbevelingen vervolgtrajecten.

Gereed
2

Voorstel beheersmaatregelen en faalboom. (Deze is vervallen)

Activiteiten 2022

Omschrijving

Draagt bij aan deliverable …

Periodieke overleggen met het projectteam.

1

Tunnel-pizzaparty 29 maart 2022.

1

Afstemming met WCM Fieldlab CAMINO m.b.t. kennisuitwisseling COB/WCM, mei 2022.

1

Presentatie gemeente Amsterdam m.b.t. het assetdashboard van de gemeente.

1

Opstellen concepteindrapport, april/mei 2022.

1

Interne review concepteindrapport, mei 2022.

1

Laatste inhoudelijke slag, juni 2022.

1

Afronding en opmaak eindrapportage.

1

Toelichting eindrapport op COB-tv, 7 november 2022. Is terug te kijken op website van het COB en Youtube.

-

Presentatie uitkomsten tijdens bijeenkomst platform Beheer en onderhoud op 1 november 2022 en de Tunnel-pizzaparty in september 2022.

-

Hoe nu verder?

Door hernieuwde inzichten zijn de deliverables (deels) aangepast. Beheersmaatregelen zijn opgenomen in de aanbevelingen van het eindrapport en de faalboom wordt vervangen door  het uitwerken van usecases voor het tunneldashboard. De aanbevelingen worden opgepakt in het nieuwe project ‘Data voor de tunnelbeheerder’. Alle gegenereerde kennis uit het project en het vervolgproject ‘Data voor de tunnelbeheerder’ wordt opgenomen in het groeiboek Assetmanagement. De werkgroep wil in 2023 in een vervolgproject een verdiepingsslag aanbrengen in de user story’s en usecases m.b.t. de dashboard-functionaliteit per type beheerder (asset owner, assetmanager, serviceprovider). Dit met als doel een functionele specificatie aan de beheerder(s) ‘mee te geven’, als handvat voor een nieuw (renovatie)project. Daarnaast is het toetsen van de verkregen kennis in praktijkprojecten een aanbeveling om in een vervolgtraject verder op te pakken. Hiermee worden de bevindingen en uitgewerkte scenario’s in de praktijk getoetst én breder gedeeld. Hierover lopen al gesprekken tussen het COB en Fieldlab CAMINO.

Bijeenkomsten

Op de Tunneldag 2021

Kennissessie Tunneldashboard

In deze sessie op 3 november 2021 is gezamenlijk voornamelijk gekeken naar de verschillende mogelijkheden vanuit de markt. Tijdens deze leerzame bijeenkomst hebben een zestal marktpartijen niet alleen hun kennis, maar ook hun vragen met elkaar en met de leden van de Werkgroep Dashboard gedeeld. Tijdens het COB-congres op 25 november 2021 zullen de bevindingen worden teruggekoppeld en wordt ook de behoefte vanuit de beheerorganisaties geïnventariseerd.

>> Agenda (pdf, 814kb)
>> Presentatie Antea (pdf, 2mb)
>> Presentatie INNOCY (pdf, 1mb)
>> Datacollectie Haagse Tunnels (pdf, 673kb)
>> TBA-Soltegro (pdf, 1mb) 

Deelnemers

Antea Group Nederland -

Locatie: Oosterhout, Beneluxweg 125
Eric Hof, rol: Lid

COB -

Locatie: Delft, Van der Burghweg 2
Karin de Haas, rol: Programmaleider
Jenny Daverveld- van Gelder, rol: Coordinator
Caro Rietman, rol: Begeleider/Facilitator

Datadigest B.V. -

Locatie: Rijswijk, Laan van Oversteen 20
Cedric Both, rol: Lid

DON Bureau -

Locatie: Bergen Op Zoom, Prins Bernhardlaan 64
Theo Liu, rol: Lid

Gemeente Den Haag Dienst Stadsbeheer -

Locatie: Den Haag, Spui 70
Peter Stroo, rol: Lid

Gemeente Rotterdam Stadsontwikkeling -

Locatie: Rotterdam, Wilhelminakade 179
Rem de Tender, rol: Lid

Maasstad Ingenieurs -

Locatie: Rotterdam, Directiekade 15
Bram ten Klei, rol: Projectleider

Rijkswaterstaat NOVA -

Locatie: Utrecht, Griffioenlaan 2
Maria Angenent, rol: Lid

Witteveen+Bos Raadgevende Ingenieurs -

Locatie: Deventer, Leeuwenbrug 8
Maarten Visser, rol: Secretaris