Van realisatie naar exploitatie

De beleving is dat er gedurende de bouw of renovatie van een tunnel soms keuzes worden gemaakt die niet goed aansluiten op de onderhoudsfase. Dat geeft naast ergernis, in specifieke gevallen ook meer kosten, minder beschikbaarheid en lagere betrouwbaarheid. Een werkgroep vanuit het platform Beheer en onderhoud onderzoekt hoe ‘de schutting tussen realisatie en exploitatie’ omgetrokken kan worden.

Het ontwerp en de realisatie van een tunnel is grotendeels bepalend voor de effectiviteit van het beheer tijdens de exploitatiefase. Tijdens de ontwerp- en bouwfase worden keuzes gemaakt die van grote invloed zijn op de beheerfase inclusief toekomstige modificaties en renovaties. Hoewel velen zich daarvan bewust zijn, leert de ervaring dat de afstand tussen ontwerpers en bouwers enerzijds en beheerders en onderhouders anderzijds groot is. De samenwerking is niet optimaal, waardoor gemaakte keuzes niet afdoende zijn afgestemd met de ontvangende partijen.

Binnen het platform Beheer en onderhoud is dit fenomeen onderkend en is een initiatief gestart om de oorzaken te verkennen en mogelijke verbeterpunten en/of oplossingen te definiëren in concrete acties en maatregelen. Deze werkgroep heeft de werktitel ‘Schutting’ gekregen: hoe verlagen we de schutting tussen realisatie en exploitatie van een tunnel? Wat zijn de inhoudelijke dilemma’s? Wat zijn de bijbehorende cultuuraspecten? Hoe kunnen we deze in positieve zin beïnvloeden? Speelt de contractvorm en de marktinschakeling hier een relevante rol? Allemaal vragen die de werkgroep verkent en uitwerkt tot concrete aanbevelingen.

De werkgroep is gestart in het voorjaar van 2018. In een aantal werksessies zijn verschillende onderwerpen verkend en uitgediept. De eerste resultaten zijn door Ton van Gageldonk gedeeld tijdens de platformbijeenkomst in september.
>> Download presentatie (3.4 MB)

Inmiddels (december 2018) is er een concept-memo met de bevindingen en eerste aanbevelingen opgesteld. In 2019 maakt de werkgroep een doorstart om het onderwerp nog beter te doorgronden en de aanbevelingen verder te concretiseren. Voor de zomer zullen de definitieve resultaten gepresenteerd worden.