Evaluatiefase A – bijlagen A t/m M Noordelijke buis MQ 2, 4 en 5 F30018-05

Terug naar kennisbank
  • Document code: F30018B/AZE-007.CT.07.A
  • Auteur: S. Rodenhuis; R. Peters
  • Jaar: 2002

Samenvatting

Doel van deze bijlage is de keuze van ringen waaruit representatieve meetdata kunnen worden achterhaald voor de evaluatie van metingen tijdens passage van de meetkruisen bij het boren van de Noordbuis.

Definitie van representatieve meetdata:

Meetdata welke zijn gevonden voor ringen waarbij het boorproces continu of ten hoogste beperkt verstoord is geweest, en waarvan de gemiddelde ringdata aanwijzen dat de waarden gemiddeld zijn voor het betreffende meetkruis.

Uitwerking van het proces van keuze representatieve ring:

Van opeenvolgende ringen in en om een meetkruis is per meetkruis (= per hoofdstuk) steeds dezelfde informatie weergegeven:

* Op basis van de gemiddelde data vindt selectie plaats van ringen. Van ringen in en rond de meetkruisen zijn de benodigde tijdsduur en de gemiddelde waarden weergegeven van respectievelijk de totale gronddruk, de vijzelkrachten en voortgangssnelheid en de snijradkoppels, penetratie en schuiminjectie.

* In aanvulling hierop zijn de gegevens van de dagrapporten weergegeven, voor zover relevant voor de TBM en het boorproces.

De evaluatie van de dagrapporten spitst zich alleen toe op relevantie van de gegevens, er worden geen andere conclusies getrokken. Er wordt getracht van ringen met opvallende meetdata kort te achterhalen wat de oorzaak is van hun afwijkingen middels de bijbehorende dagrapporten.

* Ter verificatie van de keuze worden daarna momentane data van deze geselecteerde ringen en twee ringen aan weerszijden weergegeven.

* De grafieken worden geevalueerd en de definitieve keuze wordt als conclusie getrokken.

Opmerkingen:

Voor de gebruikte coderingen ten aanzien van de parameters in de diverse grafieken in dit rapport wordt verwezen naar bijlage H.

De statusmelding in de grafieken is van groot belang voor de interpretatie van momentane meetdata:

* Status 1 betekent stilstand in boortraject.

* Status 2 betekent dat de hoofdvijzels de TBM naar voren verplaatsen. Het boorproces vindt bij deze statusmelding plaats.

*De metingen waarbij 3 t/m 6 is aangegeven zijn gelogt bij (bedoelde) stilstand van de TBM, en zijn dus voor verreweg het merendeel van de onderzoeksvragen in dit rapport niet van belang.

Doordat bij de keuze van de representatieve ringen vrij uitgebreid en gericht is gezocht naar relevante gegevens en deze in veel gevallen ook zijn weergegeven, wordt ook in het hoofdrapport frequent verwezen naar deze bijlage.