Waarom, hoe, wat, wie

Het COB is een netwerkorganisatie gericht op het verzamelen, ontwikkelen en ontsluiten van kennis over en gerelateerd aan ondergronds ruimtegebruik. De organisatie zelf is klein en het netwerk groot: de kennisontwikkeling vindt altijd plaats in gezamenlijkheid, want alleen door samen te werken kunnen we de kwaliteit van ondergronds ruimtegebruik versterken.

Waarom

Ondergronds bouwen kan waarde creëren, zowel ondergronds als bovengronds. De kosten van ondergronds bouwen zijn soms hoog, maar op het gebied van duurzaamheid, ruimte en kwaliteit van de leefomgeving is de winst groot. Ondergronds ruimtegebruik kan dus een essentiële bijdrage leveren aan een mooi, leefbaar en duurzaam Nederland.

Het voorplein van station Rotterdam Centraal is een prettige verblijfsruimte doordat de metro, fietsenstalling en autoweg ondergronds zijn gebracht.

Zorgvuldigheid is echter geboden, want de ondergrondse ruimte wordt steeds schaarser en functies kunnen elkaar tegenwerken of zelfs uitsluiten. Bovendien is er nog veel te leren, omdat we in steeds complexere en risicovollere situaties willen bouwen, in een samenleving waar schade aan de omgeving niet acceptabel is. Dat vereist een goede kennisbasis, verantwoorde keuzes, vakmanschap en regie.

Het COB zoekt antwoorden op vraagstukken die leven in de complexe wereld van ondergronds bouwen en ondergronds ruimtegebruik. Niet omdat we vinden dat er in Nederland overal ondergronds gebouwd moet worden, maar omdat we het vak en het vakmanschap in de volle breedte verder willen ontwikkelen. Alleen hiermee kan ondergronds ruimtegebruik zijn potentie voor de Nederlandse maatschappij waarmaken.

Hoe

Ondergronds bouwen is complex; er zijn veel factoren in het spel en er zijn veel partijen bij betrokken. Om een zinvolle bijdrage te kunnen leveren, is samenwerking onmisbaar. Het COB is daarom opgezet als netwerkorganisatie. Een kleine kern (het bureau) met daaromheen meer dan honderd participanten die betrokken zijn bij ondergronds ruimtegebruik. De participanten betalen een geldelijke bijdrage en/of investeren in mensuren.

Het COB ziet gezamenlijke kennisontwikkeling als een belangrijk middel om de kwaliteit van ondergronds ruimtegebruik te versterken. We regisseren het proces vanuit de inhoud. Wij benaderen onze participanten niet als onderlinge concurrenten, maar als partijen die samen, pre-concurrentieel, werken aan oplossingen die voor hen allemaal van waarde zijn.

Een georganiseerd netwerk zien we als een belangrijke randvoorwaarde voor goede samenwerking. De deelnemers van de COB-platforms komen daarom geregeld bijeen om kennis te delen en samen stappen te zetten. Het resultaat is niet altijd concreet, maar daarom niet minder waardevol. Het gezamenlijk bespreken van ontwikkelingen, het verkennen van de oplossingsruimte en elkaar leren begrijpen, vormen belangrijke ingrediënten voor samenwerking, ook buiten het COB.

Wat

Het COB verzamelt, ontwikkelt en ontsluit kennis over en gerelateerd aan ondergronds ruimtegebruik. Hiervoor organiseren we kennisdeling binnen platforms, en initiëren en begeleiden we projecten die bijdragen aan het oplossen van ondergrondse vraagstukken die door het netwerk (en/of door onszelf) zijn geconstateerd.

We pakken vraagstukken op die een gemeenschappelijk en/of maatschappelijk belang dienen. Dit begint met een zorgvuldige vraagarticulatie: wat leeft er in het netwerk of de Nederlandse samenleving, welke vraag pakken we nu precies op? Vervolgens zorgen we door samenwerking met participanten voor een gedragen oplossing, waarin de kennis van het netwerk is meegenomen.

In de platforms en projecten komen zowel technische als niet-technische onderwerpen aan bod. De brede samenstelling van werkgroepen zorgt ervoor dat alle relevante aspecten van een probleem bekeken worden en dat er draagvlak is voor de gevonden oplossingen. Het meedoen aan dit proces is een van de krachtigste vormen van kennisontwikkeling en -verankering.

Het COB ondersteunt de behoeftes van de participanten op vele manieren. Elke participant wordt uitgenodigd om vraagstukken in te brengen, ervaringen te delen in onze publicaties of deel te nemen aan onze conferenties. De resultaten van COB-onderzoek worden actief gedeeld in het netwerk, via masterclasses, bijeenkomsten, publicaties (waaronder ons blad de Onderbouwing met online de Verdieping) en de kennisbank.

Wie

Het COB werkt met en voor alle partijen die een rol spelen in de ontwikkeling van het ondergronds bouwen, zoals grote opdrachtgevers, overheden, ingenieursbureaus, bouwers, onderzoeksinstellingen en toeleveranciers. Al deze partijen zijn betalend participant of platformlid. Wij geloven niet in het beperken van de toegang tot kennis. Voor ons geldt dus dat de ontwikkelde kennis toegankelijk is voor iedereen die er belangstelling voor heeft.

Het COB acht het van belang dat zijn activiteiten steeds in overeenstemming zijn met het mededingingsrecht en is van oordeel dat zaken in vrije concurrentie moeten geschieden. Het COB onderkent dat de genoemde wetgeving beoogt deze vrije concurrentie te bevorderen en dat deze bindend is voor zijn deelnemers.

Handig!

In januari 2024 heeft het COB een ‘welkomstboekje’ gepubliceerd. In dit handzame naslagwerk staat informatie over de organisatie, de werkwijze, links naar praktische documenten en nog veel meer! Het eerste deel biedt een globale kennismaking met het werkveld en het COB. U leest wat het vakgebied ‘ondergronds bouwen’ inhoudt, wat het COB doet en bijzonder maakt, en hoe de organisatie is ingericht. In deel 2 gaat u de diepte van het COB in. U leert hoe een organisatie kan participeren, hoe onderzoeksprojecten werken, wat een projectleider doet en hoe er met projecten impact gemaakt kan worden.
>> Lees meer

Wat maakt het COB uniek?

Ontmoetingsplek. Het COB is de plek waar mensen en partijen die elkaar normaliter niet of moeilijk vinden, in een veilige omgeving kennis en ervaring delen en samen vraagstukken oppakken.

Meervoudig kijken. Opdrachtgevers en opdrachtnemers worden zo veel mogelijk geholpen in de articulatie van hun vraagstukken. Het actief samenbrengen van partijen leidt tot oplossingen die vanuit meerdere perspectieven zijn bekeken.

Vasthoudende aandacht. Ondergronds bouwen is complexe materie, omgeven met veel gevoeligheden en onzekerheden. Het COB neemt voldoende tijd om problemen die langdurige aandacht vragen vanuit een breed perspectief op de agenda te houden.

Inhoud is leidend. Het gaat bij het COB om echte inhoud en diepgang door echt inhoudelijke mensen. Zowel in het netwerk als bij het COB-bureau weet men waarover men praat. We zijn geen organisatie van procesmanagers.

Familiegevoel. Het COB kent de participanten inhoudelijk en persoonlijk. We volgen de bijzondere verrichtingen van alle partijen en geven hen de ruimte om deze te delen met het netwerk. Het COB haalt bij projecten heel nadrukkelijk de markt naar binnen.

Halen en brengen. Door uit te gaan van een actieve groep participanten ontstaat er een persoonlijke toewijding om bij te dragen aan de oplossing van een probleem. Er ontstaat daarbij niet alleen synergie op de inhoud, maar men krijgt ook meer terug dan men investeert.

Onafhankelijkheid. Het COB is geregeld de plek waar gevoelige onderwerpen worden ondergebracht. Wij hechten eraan deze onafhankelijkheid te bewaren en voeren geen opdrachten uit die strijdig zijn met onze onafhankelijkheid.

Toegevoegde waarde centraal. Als een project ook bij één van onze participanten kan worden weggelegd en de kracht van het netwerk niet nodig is, dan zal het COB dit project niet oppakken.