Kennisarena

In het project Common ground voor ondergrondse infra heeft het COB-netwerk een analyse gemaakt van de ontwikkelopgave in de ondergrondse kabel- en leidingeninfrastructuur. Mede op basis daarvan wordt nu met stakeholders een werkprogramma opgezet met projecten die bijdragen aan toekomstbestendige nutsvoorzieningen en een beheersbare ondergrond.

Leidingen zijn aan vervanging toe, de lat voor de klimaatdoelen ligt hoog en de ondergrond is zo goed als vol. Gezamenlijk optrekken is essentieel om deze gigantische operatie tot een succes te brengen. De projecten Common ground voor ondergrondse infra en de Grote kabel- en leidingchallenge hebben laten zien wat er nodig is voor een overall-strategie voor aanleg, beheer en onderhoud van ondergrondse kabels en leidingen.

Met die wetenschap onder de arm zijn het COB, gemeenten, netwerkbedrijven en aannemers met elkaar in gesprek gegaan. Alle partijen zien het belang in van structurele samenwerking, en zijn daarom samen het programma ‘Integrale ketensamenwerking in de ondergrond’ gestart. De eerste concrete stap wordt gezamenlijke kennisontwikkeling binnen de kennisarena. Door het samenbrengen en afstemmen van projecten en initiatieven, kunnen we de totale opgave snel en efficiënt aanpakken.

Drie nieuwe projecten!

In de Kennisarena kabels en leidingen starten in januari 2022 drie nieuwe projecten! De projecten zijn mogelijk gemaakt door financiële bijdrage van Fonds Fysieke Leefomgeving.
In het project Stimuleringsmodel voor samenwerking wordt een groeimodel voor integrale samenwerking gerealiseerd. Dit project wordt uitgevoerd in nauwe samenwerking met Mijn Aansluiting, de City Deal Openbare Ruimte en De Bouwcampus. Projectleider is Sjoerd Loeffen. Onder leiding van Petra Mesken worden bij het project Ondergrondse infra en de Omgevingswet praktische handvatten ontwikkeld voor ondergrondse infra in omgevingsplannen. In Proceslijn voorspelbare samenwerking gaat projectleider Marian Bertrums met een team aan de slag voor een consistenter en effectiever verloop van het regieproces kabels en leidingen. Dit project is een samenwerking met het GPKL en een vervolg op het project Hulp bij richtlijnen.

In de spotlights

Op de Kennisarenadag 2021 werd een exemplaar van de prefabmeterkast onthuld. Voor deze innovatie is binnen de Kennisarena door stichting Mijn Aansluiting gewerkt aan een beoordelingsrichtlijn. Deze is inmiddels door Kiwa bindend verklaard en daarmee definitief en klaar voor toepassing in de praktijk.
>> Lees meer

Kennisarenadag 27 september 2021

Een driedubbele fysieke (!) samenkomst op 27 september 2021 op de KNVB-Campus in Zeist. Vanaf 12 uur vergaderde het algemeen bestuur van Mijn Aansluiting en hield het GPKL een platformoverleg. Daarna volgde een gezamenlijk programma met het COB-platform Kabels en leidingen en drie ronden subsessies. Ruim 100 deelnemers maakte er een complete Kennisarenadag van. Eindelijk weer echt samen!
>> Lees meer

Flexival 22 april 2021

De Kennisarena nam een prominente plek in op het Flexival in 2021. Robbert Ephraïm en Jarko van Bloois werden voorgesteld als thema-eigenaren en programmamanager Edith Boonsma presenteerde de ondertekening door Mijn Aansluiting en het COB, die ieder 125.000 euro bijdragen, naast hun expertise (zie kader rechts).  ’s Middags waren er zestien subsessies waarin de projecten uit de Kennisarena werden toegelicht. De plenaire uitzending en de meeste subsessies zijn online terug te kijken.
>> Lees meer

Update januari 2021

Op dinsdag 26 januari 2021 gaven Edith Boonsma en Robbert Ephraim een update van de kennisarena. De partijen die vorig jaar hun commitment hadden uitgesproken tijdens het Flexival 2020 hoorden dat er al projecten lopen en dat het COB en stichting Mijn Aansluiting beide hebben geïnvesteerd om aan de slag te gaan. Nu is het tijd om door te pakken; wie doet er mee en wie heeft initiatieven of projecten die binnen de kennisarena passen? Karin de Haas (directeur COB) en Barthjeu Ammerlaan (voorzitter Mijn Aansluiting) gingen in gesprek over het belang van deze samenwerking.

Meedoen

Stuurgroep en adviesgroep

De stuurgroep is verantwoordelijk voor de uitvoering van het landelijk kennis- en innovatieprogramma Ketensamenwerking in de ondergrond en bestaat uit één deelnemer per ondertekenende partij. De leden van de stuurgroep leveren een financiële bijdrage aan de algemene ontwikkel- en beheerkosten voor het programma van de kennisarena. Voor 2021 en 2022 is dit vastgesteld op € 125.000 per deelnemer per jaar. De strategische adviesgroep brengt advies uit over de richting, de scope en het functioneren van de kennisarena. Het lidmaatschap van de strategische adviesgroep is voorbehouden aan invloedrijke personen die zonder ruggespraak toezeggingen kunnen doen en projecten in gang kunnen zetten.
>> Lees meer over de afspraken (pdf, 170 KB)

Heeft u interesse in deelname aan de stuurgroep of strategische adviesgroep? Neem dan contact op met Robbert Ephraïm (robbert.ephraim@mijnaansluiting.org) of Edith Boonsma (edith.boonsma@cob.nl).

Thema’s

De kennisarena is erop gericht antwoorden te vinden op de thema’s die uit eerdere verkenningen als meest dominant naar voren zijn gekomen:

  • Er is behoefte aan een versterkte regierol van gemeenten op de planning van activiteiten en coördinatie bij het ontwerpen, contracteren en uitvoeren van activiteiten. Een goede belangenafweging is hierbij belangrijk.
  • Intelligente informatie-uitwisseling is nodig om inzicht te krijgen in de omvang van de huidige en toekomstige ruimtevraag én in de informatie die stakeholders nodig hebben om keuzes te maken op strategisch, tactisch en operationeel niveau.
  • Met nieuwe werkwijzen en technische vernieuwingen kunnen we ruimtelijke inpassing bevorderen en maatschappelijke kosten en overlast verminderen. De complexiteit van geïntegreerde projecten vraagt om innovatie.
  • Het is noodzakelijk dat we in Nederland komen tot integrale ordening en planning van de openbare ruimte. Het stelsel van de Omgevingswet biedt geschikte instrumenten om vast te leggen welke functies ondergronds en bovengronds een plaats hebben.

Voor alle thema’s geldt dat de onderliggende projecten kunnen gaan over fundamentele kennis, het beleidsmatige en juridische kader, of financiën.

Randvoorwaarden

Om een gezamenlijke aanpak te waarborgen, zijn door de betrokken organisaties randvoorwaarden opgesteld voor het onderbrengen van projecten in de kennisarena:

  • Het project staat open voor alle stakeholders, ook als dit concurrenten zijn.
  • Het project draagt bij aan het maatschappelijk belang.
  • Het project sluit aan bij behoeftes en signalen vanuit de praktijk.
  • De resultaten van het project worden openbaar en onvoorwaardelijk gedeeld.
  • Het project leidt tot concrete resultaten binnen (maximaal) achttien maanden, gerelateerd aan heldere langetermijndoelen (voor 2030).
  • Het project wordt gefinancierd door bijdragen van de deelnemende partijen in zowel uren als cash.

Lopende projecten en initiatieven worden zoveel mogelijk onderdeel van dit landelijke programma, soms met een kleine aanpassing in hun opzet als dat nodig is. Bovendien staan er al nieuwe projecten klaar om van start te gaan.
>> Lees meer over de projectvoorstellen