Kennisarena kabels en leidingen

In het project Common ground voor ondergrondse infra heeft het COB-netwerk een analyse gemaakt van de ontwikkelopgave in de ondergrondse kabel- en leidingeninfrastructuur. Mede op basis daarvan wordt nu met stakeholders een werkprogramma opgezet met projecten die bijdragen aan toekomstbestendige nutsvoorzieningen en een beheersbare ondergrond.

Leidingen zijn aan vervanging toe, de lat voor de klimaatdoelen ligt hoog en de ondergrond is zo goed als vol. Gezamenlijk optrekken is essentieel om deze gigantische operatie tot een succes te brengen. De projecten Common ground voor ondergrondse infra en de Grote kabel- en leidingchallenge hebben laten zien wat er nodig is voor een overall-strategie voor aanleg, beheer en onderhoud van ondergrondse kabels en leidingen.

Met die wetenschap onder de arm zijn het COB, gemeenten, netwerkbedrijven en aannemers met elkaar in gesprek gegaan. Alle partijen zien het belang in van structurele samenwerking, en zijn daarom samen het programma ‘Integrale ketensamenwerking in de ondergrond’ gestart. De eerste concrete stap wordt gezamenlijke kennisontwikkeling binnen de kennisarena. Door het samenbrengen en afstemmen van projecten en initiatieven, kunnen we de totale opgave snel en efficiënt aanpakken.

De kennisarena is erop gericht antwoorden te vinden op de thema’s die uit eerdere verkenningen als meest dominant naar voren zijn gekomen:

  • Er is behoefte aan een versterkte regierol van gemeenten op de planning van activiteiten en coördinatie bij het ontwerpen, contracteren en uitvoeren van activiteiten. Een goede belangenafweging is hierbij belangrijk.
  • Intelligente informatie-uitwisseling is nodig om inzicht te krijgen in de omvang van de huidige en toekomstige ruimtevraag én in de informatie die stakeholders nodig hebben om keuzes te maken op strategisch, tactisch en operationeel niveau.
  • Met nieuwe werkwijzen en technische vernieuwingen kunnen we ruimtelijke inpassing bevorderen en maatschappelijke kosten en overlast verminderen. De complexiteit van geïntegreerde projecten vraagt om innovatie.
  • Het is noodzakelijk dat we in Nederland komen tot een 3D ordening en planning van de openbare ruimte. Het stelsel van de Omgevingswet biedt geschikte instrumenten om vast te leggen welke functies ondergronds en bovengronds een plaats hebben.

Voor alle thema’s geldt dat de onderliggende projecten kunnen gaan over technische ontwikkelingen, het beleidsmatige en juridische kader, of de verdeling van kosten en baten.

Om een gezamenlijke aanpak te waarborgen, zijn door de betrokken organisaties randvoorwaarden opgesteld voor het onderbrengen van projecten in de kennisarena:

  • Het project staat open voor alle stakeholders, ook als dit concurrenten zijn.
  • Het project draagt bij aan het maatschappelijk belang.
  • Het project sluit aan bij behoeftes en signalen vanuit de praktijk.
  • De resultaten van het project worden openbaar en onvoorwaardelijk gedeeld.
  • Het project leidt tot concrete resultaten binnen (maximaal) achttien maanden, gerelateerd aan heldere langetermijndoelen (voor 2030).
  • Het project wordt gefinancierd door bijdragen van de deelnemende partijen in zowel uren als cash.

Lopende projecten en initiatieven worden zoveel mogelijk onderdeel van dit landelijke programma, soms met een kleine aanpassing in hun opzet als dat nodig is. Bovendien staan er al nieuwe projecten klaar om van start te gaan.
>> Lees meer over de projectvoorstellen