Kennisarena kabels en leidingen

Het besef dat samenwerken pure noodzaak is, groeit in de kabels-en-leidingenbranche. Binnen de Kennisarena kabels en leidingen worden praktische oplossingen en handvatten ontwikkeld voor prangende vraagstukken in de branche. De Kennisarena is een initiatief van het COB en stichting Mijn Aansluiting. Ook het GPKL en haar achterban ondersteunen de projecten.

Visie 2030

De ontwikkelingen in de sector volgen elkaar snel op en nu de Kennisarena op stoom is, is het tijd om de blik te richten op de toekomst. Samen met partners en de achterban is daarom een visie en de contouren van een programma opgesteld, dat sturing geeft aan het optimaal aanpakken van kabels-en-leidingengerelateerde opgaven richting 2030. In deze visie zijn drie overkoepelende doelen beschreven, te weten: efficiënte programmering, optimale ordening en beheersbare en robuuste uitvoering.

Om deze doelen te bereiken, wordt in drie stappen gewerkt. Eerst is het van belang om helder te hebben wat de knelpunten precies zijn, welke oplossingsrichtingen kansrijk zijn en wat essentiële aandachtspunten zijn (‘richten’). Hierna kunnen oplossingen worden uitgewerkt en instrumenten ontwikkeld (‘inrichten’). De laatste stap (‘verrichten’) is het breed in de praktijk (laten) toepassen van de ontwikkelde kennis en middelen. 

Er zijn vier ‘mechanieken’ vastgesteld die geaddresseerd moeten worden in het onderzoeksprogramma. De mechanieken hebben een sterke onderlinge samenhang en zijn daarom uitgebeeld als raderen die in elkaar draaien. Het gaat om een integrale aanpak, faciliterend beleid en regelgeving, methodieken en innovaties en een gedeelde informatiedatabase.

Het betrekken van alle stakeholders en uitvoeren door middel van kortcyclische stappen met concrete deliverables (bestaande uit tussen- en eindresultaten) blijven de uitgangspunten voor de Kennisarena.

>> Bekijk de visie via de kennisbank
>> Download de samenvatting (pdf, 2 MB)

Uw mening is essentieel

Heeft u een mening over de invulling? Heeft u tips, vragen of opmerkingen? Het COB gaat graag met u in gesprek!
>> Meer informatie

 

Integrale en systeemgerichte aanpak

Binnen dit mechaniek worden projecten uitgevoerd met als doel een integrale benadering te bevorderen. 

 

Faciliterend beleidskader en regelgeving

De projecten binnen dit mechaniek zijn erop gericht te komen tot meer duidelijkheid en uniformiteit op het gebied van beleid en wet- en regelgeving.

 

 

Methodieken en innovaties

Binnen dit mechaniek worden nieuwe methodieken ontwikkeld en toegepast ook wordt hier innovatie aangejaagd.

 

Gedeelde informatiedatabase

Binnen dit mechaniek zijn de projecten gericht op het (beter) uitwisselen van gegevens tussen partijen en het verbeteren van de kwaliteit van die informatie.

 

Overige projecten en bijeenkomsten

Af en toe raakt een project of bijeenkomst in de Kennisarena aan meer dan een van bovenstaande mechanieken. Deze en verkoepelende activiteiten vindt u hier.

Samenwerkingen

Om de complexe opgaves rondom kabels en leidingen in de ondergrond het hoofd te kunnen bieden, is samenwerking noodzakelijk. Binnen de Kennisarena wordt daarom zoveel mogelijk samengewerkt met belangrijke spelers in de branche. Voor sommige projecten is die samenwerking op inhoud gericht, bij andere ligt er financiering aan de samenwerking ten grondslag. Een combinatie van beide is uiteraard ook mogelijk. Hier vindt u de COB-partners en hun betrokkenheid. 

Randvoorwaarden

Om een gezamenlijke aanpak te waarborgen, zijn door de betrokken organisaties randvoorwaarden opgesteld voor het onderbrengen van projecten in de Kennisarena:

  • Projecten staan open voor alle stakeholders, ook als dit concurrenten zijn.
  • Projecten dragen bij aan het maatschappelijk belang.
  • Projecten sluiten aan bij behoeftes en signalen uit de praktijk.
  • De resultaten van projecten worden openbaar en onvoorwaardelijk gedeeld.
  • Projecten leiden tot concrete resultaten binnen (maximaal) achttien maanden, gerelateerd aan heldere langetermijndoelen tot 2030.
  • Projecten draaien op financiële of personele bijdragen van deelnemende partijen.

Historie Kennisarena kabels en leidingen

Het ontbrak aan een overallstrategie voor aanleg, beheer en onderhoud van ondergrondse kabels en leidingen. Tegen de achtergrond van een aantal grote ruimtelijke en maatschappelijke opgaven zag het COB-netwerk dit jaren geleden als urgent probleem. Daarom wilde het toewerken naar een overallstrategie voor deze infrastructuur. Na common ground volgde de eerste fase van de Kennisarena.
>> Lees meer