Kennisarena

In het project Common ground voor ondergrondse infra heeft het COB-netwerk een analyse gemaakt van de ontwikkelopgave in de ondergrondse kabel- en leidingeninfrastructuur. Mede op basis daarvan is met stakeholders een werkprogramma opgezet met projecten die bijdragen aan toekomstbestendige nutsvoorzieningen en een beheersbare ondergrond: de Kennisarena kabels en leidingen. 

Leidingen zijn aan vervanging toe, de lat voor de klimaatdoelen ligt hoog en de ondergrond is zo goed als vol. Gezamenlijk optrekken is essentieel om deze gigantische operatie tot een succes te brengen. De projecten Common ground voor ondergrondse infra en de Grote kabel- en leidingchallenge hebben laten zien wat er nodig is voor een overallstrategie voor aanleg, beheer en onderhoud van ondergrondse kabels en leidingen.

Met die wetenschap zijn het COB, gemeenten, netwerkbedrijven en aannemers met elkaar in gesprek gegaan. Alle partijen zien het belang in van structurele samenwerking en zijn daarom samen het kennisprogramma de Kennisarena kabels en leidingen gestart. Door het samenbrengen en afstemmen van projecten en initiatieven, kunnen we de totale opgave snel en efficiënt aanpakken. In de Kennisarena zijn vier ontwikkellijnen gedefinieerd:

Regie

Binnen deze ontwikkellijn lopen projecten gericht op de behoefte aan een versterkte regierol op de planning van activiteiten en coördinatie bij het ontwerpen, contracteren en uitvoeren van activiteiten rond kabels en leidingen.

Feiten en inzicht

Binnen deze ontwikkellijn lopen projecten die objectief feiten op een rij zetten en hierdoor inzichten in het totale plaatje verschaffen. Hierdoor ontstaat zicht op de gehele opgave waar de kabel en leidingen-branche voor staat.

 

Nieuwe werkwijzen en technieken

Binnen deze ontwikkellijn lopen projecten gericht op technische vernieuwingen die ruimtelijke inpassing bevorderen en maatschappelijke kosten en overlast verminderen.

Digitaal ecosysteem

Binnen deze ontwikkellijn lopen projecten gericht op de wereld van kabels en leidingen beschouwd als een digitaal ecosysteem: de ondergrondse ontwikkelingen hangen nauw met elkaar samen, kunnen niet los van elkaar gezien worden.

Overige projecten en bijeenkomsten

Af en toe raakt een project of bijeenkomst in de Kennisarena aan meer dan een van bovenstaande ontwikkellijnen. Ook zijn er geregeld overkoepelende activiteiten, zoals de Kennisarenadag.

Samenwerkingen

Om de complexe opgaves rond kabels en leidingen in de ondergrond het hoofd te kunnen bieden is samenwerking noodzakelijk. Binnen de Kennisarena wordt daarom continu gezocht naar de juiste partners. Ook zijn er een aantal vaste samenwerkingspartners.

Mijn Aansluiting

Mijn Aansluiting is een van de partners van de Kennisarena. Op het Flexival 2021 werd de samenwerking tussen en het COB officieel beklonken met handtekeningen. De twee organisaties investeren ieder 125.000 euro in de organisatie van de Kennisarena. Andere organisaties worden van harte uitgenodigd om zich ook aan te sluiten. Video met mijn aansluiting: COB en Mijn Aansluiting tekenen voor de Kennisarena – YouTube.

GPKL
Het GPKL is een van de partners van de Kennisarena. Vanuit de samenwerking heeft het GPKL een projectleider beschikbaar gesteld voor het project Proceslijn voorspelbare samenwerking.

Citydeal

Het COB zal komende drie jaar optrekken als kennispartner voor City Deal Openbare Ruimte. In deze City Deal bundelen diverse ministeries, gemeenten, kennisinstellingen en nutsbedrijven de komende drie jaar de krachten om te werken aan een integrale aanpak voor stedelijke transitieopgaven. Door in kaart te brengen welke opgaven er liggen, welke planningen de verschillende projecten hebben en welke investeringen nodig zijn, kunnen de partners binnen de City Deal een nieuw instrumentarium voor de verduurzaming van de openbare ruimte ontwikkelen.
>> Lees meer

Stuurgroep en adviesgroep

De stuurgroep is verantwoordelijk voor de uitvoering van het landelijk kennis- en innovatieprogramma Ketensamenwerking in de ondergrond en bestaat uit één deelnemer per ondertekenende partij. De leden van de stuurgroep leveren een financiële bijdrage aan de algemene ontwikkel- en beheerkosten voor het programma van de kennisarena. Voor 2021,  2022 en 2023 is dit vastgesteld op € 125.000 per deelnemer per jaar. De strategische adviesgroep brengt advies uit over de richting, de scope en het functioneren van de kennisarena. Het lidmaatschap van de strategische adviesgroep is voorbehouden aan invloedrijke personen die zonder ruggenspraak toezeggingen kunnen doen en projecten in gang kunnen zetten. Heeft u interesse in deelname aan de stuurgroep of strategische adviesgroep? Neem dan contact op met Jonathan Somandin via Jonathan.somandin@mijnaansluiting.org of Edith Boonsma via edith.boonsma@cob.nl.

Randvoorwaarden

Om een gezamenlijke aanpak te waarborgen, zijn door de betrokken organisaties randvoorwaarden opgesteld voor het onderbrengen van projecten in de kennisarena:

  • Het project staat open voor alle stakeholders, ook als dit concurrenten zijn.
  • Het project draagt bij aan het maatschappelijk belang.
  • Het project sluit aan bij behoeftes en signalen vanuit de praktijk.
  • De resultaten van het project worden openbaar en onvoorwaardelijk gedeeld.
  • Het project leidt tot concrete resultaten binnen (maximaal) achttien maanden, gerelateerd aan heldere langetermijndoelen (voor 2030).
  • Het project wordt gefinancierd door bijdragen van de deelnemende partijen in zowel uren als cash.