Onderwijs

Het vakgebied ondergronds bouwen is de afgelopen tien jaar sterk veranderd. De invulling vraagt om andere kennis, een andere houding en andere vaardigheden. Daarom wil het COB meer aandacht besteden aan onderwijs en training. Binnen en buiten het netwerk, voor masterstudenten en pas afgestudeerden, maar ook voor ervaren specialisten die meer willen weten omdat ze integraler willen werken.

Ondergrondse vraagstukken vereisen een integrale aanpak. Een klassiek geschoolde civiel ingenieur moet bijvoorbeeld kennis hebben over de werking van tunnelveiligheidssystemen. Andersom snapt een lucht- en ruimtevaartingenieur wel hoe systems engineering werkt, maar kent deze de civiele context nog niet. Een stedenbouwkundige kan een stad pas duurzaam inrichten als hij of zij de ondergrond volwaardig overweegt in zijn ontwerp. Ook voor juristen, economen, architecten en ICT’ers is er veel werk in de ondergrond. Ondergronds bouwen is vakgebied waarin allerlei uiteenlopende disciplines samenkomen.

Het COB heeft een breed pallet aan kennis tot haar beschikking, en werkt samen met veel experts met praktijkervaring op diverse vakgebieden. Het COB wil graag deze kennis en kennissen ter beschikking stellen aan onderwijsinstellingen en professionals.

Hogescholen en universiteiten

De behoefte aan jonge aanwas in het ondergronds bouwen is enorm. Daarom gaat het COB zich in 2022 actief richten op het onderwijs. Hiervoor zijn verschillende sporen bedacht en de uitvoering van spoor 1 is gestart: het interesseren van studenten voor het vakgebied ondergronds bouwen. Het COB heeft samen met een klankbordgroep van experts uit het onderwijs bepaald welke stappen het meest kansrijk zijn. Het organiseren van een informatiebijeenkomst voor docenten staat bovenaan de lijst. Door docenten een beeld te geven van het vakgebied ondergronds bouwen, kunnen zij de opgaven uit dit werkveld benutten voor lessen, stages en afstudeeropdrachten en daarmee studenten inspireren.

Om te laten zien welke kansen ondergronds bouwen biedt voor studies zoals rechten, economie en bouwkunde is er een praatplaat gemaakt.
>> Lees meer

In het ondergronds bouwen komen veel disciplines samen. Lees meer op www.cob.nl/opleidingen. (Beeld: COB)

Cursus Tunnelveiligheid

Na signalen uit het netwerk over de behoefte aan een andere vorm van de eerdere PAOTM-cursus, heeft het COB een nieuwe, flexibele cursus Tunnelveiligheid ontwikkeld. De vernieuwde cursus heeft een modulaire opzet met verdiepingsmogelijkheden. Door de verschillende niveaus van diepgang is de nieuwe cursus voor meer  mensen interessant. U kunt zich beperken tot de basiskennis op het gebied van tunnelveiligheid of u verdiepen in en zelfs specialiseren op een bepaald aspect of onderwerp.

De basismodule is op 12 mei 2022 voor het eerst gegeven. Met portalen van karton, een mini-Lamborghini en houten slagboompjes werd uitgelegd wat er allemaal komt kijken bij het veilig gebruiken van een tunnel. Onder het motto ‘doen is de beste manier van denken’ is op interactieve wijze ervaren wat een incident in een tunnel betekent, wie daarin welke rol oppakt, welke voorzieningen er zijn, welke wetten en regels gelden en hoe escalatie wordt voorkomen. Onder leiding van cursusleiders Hans Janssens en Tom van Tintelen werd ook gesproken over de toekomstige uitdagingen in tunnelveiligheid. De twaalf deelnemers vonden het een waardevolle dag, met nieuwe inzichten en veel energie; ‘zeker aanbevelingswaardig voor een breed publiek’.

Op dinsdag 6 september 2022 wordt de basismodule over tunnelveiligheid nog een keer gegeven. U kunt zich hiervoor aanmelden via PAOTM. Heeft u interesse in een verdiepende module? Neem dan contact op met het COB via caro.rietman@cob.nl.

Leerstoel TU Delft

De leerstoel ondergronds bouwen bij de TU Delft is op dit moment niet ingevuld. Het COB kan hiervoor een initiërende, stimulerende en faciliterende rol vervullen, zo gaf het COB-netwerk aan in de opmaat naar de kennisagenda 2015-2020. Als eerste stap in deze samenwerking heeft het COB een groep gevormd met vertegenwoordigers van de 3TU rondom het onderwerp Energiereductie tunnels. Met deze oefening wordt het onderwerp ook op de 3TU-agenda gezet en de langetermijnambitie geschetst.

Het COB als informatiebron

Tijdens de bijeenkomst met de programmaraad op 15 oktober 2015 bleek dat er gewerkt moet worden aan het imago van het COB als informatiebron. “Zodra je wordt gezien en erkend als kennisautoriteit rondom ondergronds bouwen en ondergronds ruimtegebruik, komt men vanzelf daarvoor naar jou toe”, aldus de programmaraad. Het is duidelijk dat het COB de plek is waar theorie en praktijk hand in hand gaan, maar waar ben je wel van en waarvan niet? Het is belangrijk om een zelfanalyse te doen en daarnaast te inventariseren bij universiteiten en hogescholen, binnen het netwerk van het COB en bij overige aanbieders van onderwijs. Zo kan ook worden voorkomen dat er onderlinge concurrentie ontstaat tussen de verschillende gremia.

COB-academy

Daarnaast geeft het netwerk aan dat er grote behoefte is aan WO-afstudeerders die wetenschap en praktijk kunnen combineren. Anderzijds hebben praktijkopleidingen de wetenschap nodig om hun opleidingen de nodige diepte en achtergrond mee te geven. Het COB kan de koppeling tussen praktijk en theorie helpen versterken, bijvoorbeeld door speciale bijeenkomsten te organiseren, gastcolleges te geven en digitale colleges te ontwikkelen. Dit kan onder de vlag van de COB-academy.