Onderwijs

Het vakgebied ondergronds bouwen is de afgelopen tien jaar sterk veranderd. De invulling vraagt om andere kennis, een andere houding en andere vaardigheden. Daarom wil het COB meer aandacht besteden aan onderwijs en training. Binnen en buiten het netwerk, voor masterstudenten en pas afgestudeerden, maar ook voor ervaren specialisten die meer willen weten omdat ze integraler willen werken.

Ondergrondse vraagstukken vereisen een integrale aanpak. Een klassiek geschoolde civiel ingenieur moet bijvoorbeeld kennis hebben over de werking van tunnelveiligheidssystemen. Andersom snapt een lucht- en ruimtevaartingenieur wel hoe system engineering werkt, maar kent deze de civiele context nog niet. Een stedenbouwkundige kan een stad pas duurzaam inrichten als hij of zij de ondergrond volwaardig overweegt in zijn ontwerp. Studenten en professionals kunnen ondergrondse vraagstukken alleen goed oppakken als ze elkaars vakgebieden en de kansen en bedreigingen van ondergronds bouwen begrijpen. De opgaven van nu en de toekomst vragen om ‘het schaap met vijf poten’.

Maar waar halen al die verschillende mensen hun kennis vandaan? Hoe zit het met het integrale onderwijs en onderzoek rondom ondergronds bouwen? Het COB heeft een breed pallet aan kennis tot haar beschikking, en werkt samen met veel experts met praktijkervaring op diverse vakgebieden. Het COB wil graag deze kennis en kennissen ter beschikking stellen aan onderwijsinstellingen en professionals.

PAOTM-cursus Tunnelveiligheid

PAO Techniek en Management ondersteunt hogeropgeleiden bij het verbreden en verdiepen van hun kennis. Voor de cursus  Tunnelveiligheid werkt PAOTM samen met het COB. De afgelopen vijftien jaar was Evert Worm, voormalig veiligheidsbeambte Rijkswaterstaat, de cursusleider. Op 22 oktober 2017 heeft Evert afscheid genomen en zijn PAOTM en het COB gestart met het herontwikkelen van de cursus. De onderwerpen zijn onder de loep genomen, er zijn nieuwe docenten aangesteld en de lesstof wordt bijgewerkt. Wet- en regelgeving en menselijk gedrag blijven belangrijke onderwerpen, net als tunneltechnische installaties. Cybersecurity wordt als nieuw onderwerp toegevoegd. Het groeiboek hierover zal mede als lesstof dienen.

De vernieuwde cursus zal eerst in juni/juli 2018 ‘incompany’ gegeven worden bij de gemeente Rotterdam. Op die manier kan bekeken worden of de cursus goed aansluit bij de praktijk. Vanaf november 2018 zal de cursus voor alle professionals te volgen zijn.

E-learning

Geïnspireerd door onder meer de Universiteit van Nederland gaat het COB samen met andere organisaties van de Bouwcampus een verkenning doen naar e-colleges. Het grote netwerk met experts, praktijkverhalen en onderzoeksprojecten leent zich bij uitstek voor kennisdeling via online colleges. Studenten en professionals kunnen zo op een toegankelijke manier kennismaken met actuele onderzoeken en interessante onderwerpen.

Op 19 mei 2016 kwamen acht Bouwcampusbewoners bijeen voor een eerste inventarisatie van ideeën rondom e-learning. Jan Henk van der Werff, business development manager aan de TU Delft Extension School, was aanschoven om meer te vertellen over MOOC’s: massive open online courses.
>> Lees het verslag (pdf, 350 KB)

 

 

 

 

 

Introductievideo’s van twee MOOC’s bij de TU delft.

Leerstoel TU Delft

De leerstoel ondergronds bouwen bij de TU Delft is op dit moment niet ingevuld. Het COB kan hiervoor een initiërende, stimulerende en faciliterende rol vervullen, zo gaf het COB-netwerk aan in de opmaat naar de kennisagenda 2015-2020. Als eerste stap in deze samenwerking heeft het COB een groep gevormd met vertegenwoordigers van de 3TU rondom het onderwerp Energiereductie tunnels. Met deze oefening wordt het onderwerp ook op de 3TU-agenda gezet en de langetermijnambitie geschetst.

Het COB als informatiebron

Tijdens de bijeenkomst met de programmaraad op 15 oktober 2015 bleek dat er gewerkt moet worden aan het imago van het COB als informatiebron. “Zodra je wordt gezien en erkend als kennisautoriteit rondom ondergronds bouwen en ondergronds ruimtegebruik, komt men vanzelf daarvoor naar jou toe”, aldus de programmaraad. Het is duidelijk dat het COB de plek is waar theorie en praktijk hand in hand gaan, maar waar ben je wel van en waarvan niet? Het is belangrijk om een zelfanalyse te doen en daarnaast te inventariseren bij universiteiten en hogescholen, binnen het netwerk van het COB en bij overige aanbieders van onderwijs. Zo kan ook worden voorkomen dat er onderlinge concurrentie ontstaat tussen de verschillende gremia.

COB-academy

Daarnaast geeft het netwerk aan dat er grote behoefte is aan WO-afstudeerders die wetenschap en praktijk kunnen combineren. Anderzijds hebben praktijkopleidingen de wetenschap nodig om hun opleidingen de nodige diepte en achtergrond mee te geven. Het COB kan de koppeling tussen praktijk en theorie helpen versterken, bijvoorbeeld door speciale bijeenkomsten te organiseren, gastcolleges te geven en digitale colleges te ontwikkelen. Dit kan onder de vlag van de COB-academy.