Risicoanalyse Noordtunnel

Terug naar kennisbank
  • Document code: SWNL0270141
  • Auteur: Jeroen Hermans, Joris van Zeben, Richard Roggeveld
  • Jaar: 2020

Samenvatting

In dit rapport wordt verslag gedaan van de risicoanalyse die is uitgevoerd bij de Noordtunnel om de constructieve impact van deformaties op de tunnelconstructie vast te stellen.

Een van de doelen van de COB-commissie Deformaties is het in kaart brengen van de omvang van het vervormingsprobleem: welke tunnels ondervinden deformaties die een probleem vormen voor de constructie? Daarnaast wordt onderzocht welke mitigerende maatregelen het meest geschikt zijn. De ontwikkelde kennis moet tunnelprofessionals in staat stellen om op basis van het vertoonde vervormingsgedrag van tunnels beredeneerde inschattingen te maken van het toekomstige vervormingsgedrag, en deze zettingsprognose te vertalen naar impact op de tunnelconstructie. Zodoende kunnen bestaande en zich ontwikkelende kwetsbaarheden worden geïdentificeerd, en vertaald worden naar inspectie-, onderhouds of renovatieplannen. Hierbij is gestart met de Noordtunnel als casus.

Op basis van archiefgegevens over de aanleg en bestaande monitoringsdata van de Noortunnel is een post- en predictie van de monitoringsdata opgesteld. Verder is gekeken naar mogelijke faalmechanismes en signaalwaardes. Er is een analyse gemaakt van het deformatiegedrag van de tunnel en gekeken naar de algehele staat van de voegen.