Aandacht voor verdienstelijke netwerken

Hoewel de publicatie sinds juli 2013 beschikbaar is, staat de rapportage Verdienstelijke netwerken van het COB/SKB-project Kabels en leidingen in de grondexploitatie, nog volop in de belangstelling. In april 2014 verscheen er zowel een artikel in Land+Water als in Grondzaken in de praktijk over het ontwerp in kwestie: is er bij gebiedsontwikkeling geen winst te behalen door slimmer om te gaan met het inpassen van kabels en leidingen?

8 mei 2014

Het artikel in Land+Water bespreekt de rapportage in detail. Er wordt onder meer ingegaan op de complexiteit van het vraagstuk. Bij gebiedsontwikkeling wordt de openbare ruimte vaak zo compact mogelijk ingepland, zodat deze hogere opbrengsten genereert, maar tegelijkertijd leidt dit tot extra kostenposten bij netbeheerders en gemeenten die de kabels en leidingen moeten aanleggen. De rapportage Verdienstelijke netwerken is een eerste stap naar maatschappelijke optimalisatie: een hogere opgetelde welvaart van alle betrokken partijen.

In het blad Grondzaken in de praktijk besteden de auteurs veel aandacht aan het belang van slimmere inpassing. De hoeveelheid ondergrondse kabels en leidingen neemt toe, evenals de druk van gebruikers van de openbare ruimte om overlast van werkzaamheden aan ondergrondse infrastructuren tot een minimum te beperken. Hoewel het COB/SKB-onderzoek niet heeft geleid tot een ideale optimalisatieoplossing voor elke situatie, geeft de rapportage wel inzicht in de veelheid en verscheidenheid van de betrokken partijen, en ook op de beleving en relaties van en tussen partijen. Op basis van interviews zijn waardevolle do’s en don’ts vastgesteld voor de aanleg van nieuwe kabels en leidingen.