Visie op de ondergrond van Maastricht

De gemeente Maastricht werkt aan de actualisatie van de Structuurvisie. Het doel is om (ondergronds en bovengronds) ruimtegebruik zodanig te structureren dat het gebruik van het gemeentelijke grondgebied op verantwoorde wijze kan worden geïntensiveerd. De gemeente Maastricht heeft TTE opdracht gegeven om een visiedocument voor de Maastrichtse ondergrond op te stellen met als doel de ondergrond in te passen in het ruimtelijk ordeningsproces.

TTE heeft eind 2008 een Oriëntatie op de ondergrond van Maastricht  opgesteld. In dit rapport is een beeld geschetst van alle aan de ondergrond te relateren thema’s in Maastricht, mét de daarbij horende (potentiële) kansen en knelpunten. Deze oriëntatie vormt het startpunt voor het visiedocument ondergrond Maastricht. De kansen die in de oriëntatie zijn gesignaleerd worden in het visiedocument verder uitgewerkt en onderbouwd. De knelpunten worden, daar waar mogelijk, weggenomen of beperkt. Daarbij wordt gezocht naar slimme combinaties tussen verschillende onderdelen. Door de ondergrond tijdig in het ruimtelijk planproces in te passen kunnen de kansen die de ondergrond biedt verzilverd worden.

Bron: bericht website TTE